Strategisch Meerjarenplan 2020-2025

SDG in Harelbeke

In het strategisch meerjarenplan geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de komende jaren. De beleidsdoelstellingen die er in zijn opgenomen zijn een leidraad om het beleid uit te zetten voor de komende jaren. De stad Harelbeke werd door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten geselecteerd als pilootgemeente om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties door te vertalen naar lokaal beleid*.

* Ja, ik wil meer weten over de SDG’s en het piloottraject van VVSG.

Omgevingsanalyse

Een eerste stap in de voorbereiding van een meerjarenplan is een grondige omgevingsanalyse opmaken: hoe staat de stad er voor? Waar scoren we goed en waar minder? Met welke trends en evoluties moeten we rekening houden bij het uittekenen van toekomstig beleid? Omdat de stad overtuigd is van de meerwaarde van de SDG’s én van de noodzaak om krachten te bundelen op lokaal niveau om deze te realiseren, werden de 17 SDG’s als uitgangspunt voor de omgevingsanalyse gehanteerd.

Harelbeke in cijfers

Inspiratienota met 16 beleidsvoorstellen vanuit de medewerkers stad, OCMW, Zorgbedrijf en politiezone

 

De ronde 2019

Ronde van Harelbeke 

Van februari tot april ging het schepencollege opnieuw naar de bewoners om de ideeën te horen in verband met verschillende thema’s.  In het eerste deel kwam een spreker aan het woord die het thema belichtte en samen met ons vooruit wou kijken.  Tijdens de pauze konden bezoekers vragen indienen voor de spreker en drie andere Harelbeekse panelleden.  Na de pauze vond een panelgesprek plaats waarbij het thema werd doorvertaald naar de Harelbeekse situatie, en waarbij de vragen aan bod kwamen. 

Ronde van Harelbeke

Materialiteitsmatrix

Materialiteitsanalyse

De SDGs zijn een waardevol kader om het toekomstig beleid van de stad in uit te werken.  Toch stellen we vast dat we als lokaal bestuur niet op elk van de 17 doelstellingen een even grote impact kunnen realiseren.  Om ons beleid zo effectief mogelijk te maken, en om de juiste keuzes te maken, werd begin 2019 gestart met een impactanalyse onder leiding van Route2030.  Deze impactanalyse samen met de SDG bevraging tijdens de Ronde van Harelbeke, geeft een verdere verfijning van waar de Harelbekenaar van wakker ligt, en hoe we de krachten samen kunnen bundelen om te werken aan een duurzame, warme stad. 

17 Duurzame ontwikkeldoelstellingen

Goeiemorgen Harelbeke

Goeie – Morgen – Harelbeke

De titel van het strategisch meerjarenplan draagt drie belangrijke elementen in zich.  Het meerjarenplan is een ambitieus verhaal, het brengt een positieve boodschap.  Het meerjarenplan blikt vooruit, met dit verhaal willen we kijken naar een positieve toekomst.  En tenslotte is het ‘ons’ meerjarenplan, een lange termijnplan voor de Harelbekenaren, de inwoners, de ondernemers, de verenigingen en al wie van dichtbij betrokken is bij Harelbeke.  We werken samen aan een ‘goeie’ toekomst voor onze stad.

Het toekomstbeeld van onze stad hebben we gespiegeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties heeft geformuleerd met focus op 2030.  Deze 17 universele doelstellingen zijn een antwoord op mondiale uitdagingen die wij ook in de ogen kijken.  Het zijn tegelijk kansen om op lokale basis een duurzaam antwoord te formuleren op die maatschappelijke uitdagingen. 

Voor Harelbeke formuleren we deze vijf pijlers:

  • “Leave no one behind” is ons vertrekpunt (People)  ​
  • We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de levenskwaliteit van al onze burgers verhogen (Prosperity)  ​
  • We beschermen het klimaat voor toekomstige generaties (Planet)​
  • Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie  (Peace – Publieke instellingen)​
  • We zetten Harelbeke op de kaart als “weireldstad”, samen met onze burgers, bedrijven en onze partnerorganisaties in een mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (Partnership) ​

Het is voor het eerst dat een organisatie als de Verenigde Naties de rol van lokale besturen zo expliciet erkent in het behalen van mondiale doelstellingen.  Er werd een aparte doelstelling (SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen) geformuleerd die wijst op het belang om ook lokaal actie te ondernemen om de doelstellingen te kunnen realiseren. Anderzijds willen we als lokaal bestuur ook de focus juist houden, en werd vooraf een studie gedaan waar we als lokaal bestuur best op inzetten om effectieve impact te kunnen genereren in de doelstellingen.