Beleidsdoelstelling: Klimaatactie

SDG 13 Klimaatactie

SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

We krijgen te maken met een groeiende bevolking en dat geeft druk op de beschikbare ruimte in de stad.  We moeten inzetten op veilig, proper, duurzaam bouwen en inbreiding in plaats van het aansnijden van nieuwe gebieden.  Bovendien worden de woongebieden best voorzien van meer groen en natuur om de leefbaarheid onder de groeiende bevolking te verbeteren.  We reduceren nadelige milieu-impact, en gaan de uitdaging aan om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.  Het burgemeestersconvenant is hierbij de leidraad.

Actieplan We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen: Kwaliteit bij kernversterking, verdichten of meervoudig ruimtegebruik in het stedelijk gebied en in de dorpskernen staat voorop.  Uiteraard denken we hierbij aan de (beeld)kwaliteit van de gebouwen, maar ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling gaat niet alleen over toevoegen of bijbouwen. Ontpitting van binnengebieden, het voorzien van ademruimte in dicht bebouwde wijken  of het verbinden van stadsdelen via onbebouwde delen is net zo belangrijk. Het vinden van een evenwicht tussen al deze elementen bevordert de leefkwaliteit van onze omgeving.

Vrijwaren van de open ruimte in het buitengebied: Vanuit zuinig ruimtegebruik vrijwaren we de open ruimte in het buitengebied. Het aansnijden van bestemde open ruimte voor andere functies kan nooit het uitgangspunt zijn. Als dit in uitzonderlijke gevallen toch verkozen wordt, is een compensatie in de ruimtebalans noodzakelijk.  Als blijkt dat (niet-) ontwikkelde woon- of industriële bestemmingen niet geschikt zijn voor bebouwing of waardevol zijn vanuit de samenhang van de open ruimte kan gekozen worden deze ontwikkeling niet toe te laten of te verplaatsen.

We benutten de ingenomen ruimte optimaal: In plaats van het aansnijden van nieuwe gebieden voor onze voorzieningen (wonen, werken, ontspannen,…) proberen we dit zoveel als mogelijk in te passen in ons huidig ruimtebeslag. We kiezen de juiste schaal en dichtheid voor elke plek. Een stad of dorp is bovendien steeds in beweging; voorzieningen en ruimtegebruik evolueren.  Onaangepaste of verlaten sites blazen we nieuw leven in en passen het ruimtegebruik aan, aan een veranderende samenleving. We proberen hierbij meer te doen op minder ruimte door te stapelen en te schakelen, verweving van functies en meervoudig ruimtegebruik.

Middelen: Voorgaande principes worden verankerd in beleidsplannen en uitvoeringsplannen.  Om deze uitvoeringsplannen te realiseren kijkt de stad niet alleen toe, maar kan vanuit haar regierol middelen en/of instrumenten inzetten om bepaalde gebiedsontwikkelingen te faciliteren en voorbeeldprojecten te realiseren. Middels handhaving wordt het zuinig ruimtegebruik in al zijn betekenissen bewaakt en bewaard.

- Verankeren 

- Inzetten van instrumenten en gebiedsontwikkeling ( gaande van de kost van een instrument – bv. planschade – tot de aankoop van een handelspand in het centrum om als betrokken partij te kunnen sturen in de gebiedsontwikkeling van kernversterking)in beleidsplannen

- Handhaving

Actieplan We reduceren nadelige milieu impact

Sluikstort en zwerfvuil worden als zeer hinderlijk ervaren. We nemen initiatieven om de netheidsscore in Harelbeke boven de gemiddelde Vlaamse netheidsscore te houden. Daarnaast zetten we ook in op toezicht op hinderlijke activiteiten.

Actieplan We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

Om Harelbeke klimaatbestendig te maken gaan we verharde ruimtes ontharden. We geven ruimte aan water. Door een intensief groen- en natuurbeleid en het aanplanten van bomen bouwen we aan een robuuste omgeving die verdroging, hittestress,... kan counteren.

Actieplan We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

We hebben het Burgemeestersconvenant 2.0 onderschreven. De stad zal enerzijds intern maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te reduceren (gebouwenbeheer, energieverbruik openbare dienstverlening, mobiliteit, warmtenet, … zie SDG 7) en zal anderzijds door sensibilisatie en een aangepast subsidiekader ook onze inwoners de mogelijkheid bieden om mee te werken aan de noodzakelijke gedragswijzigingen.