Openbare onderzoeken

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke maakt bekend dat overeenkomstig het nieuwe gemeentewegendecreet er een openbaar onderzoek wordt ingesteld over het opheffen van de stedelijke wegenis in het provinciaal domein de Gavers.

De gemeenteraad keurde in zitting van 13.09.2021 het opheffen van deze wegenis (voorlopig) goed.

Het dossier bestaande uit voormelde beraadslaging en de ontwerpplannen van landmeter Declerck van administratie van de provincie West-Vlaanderen ligt ter inzage van het publiek op het departement grondgebiedszaken (dienst patrimonium) op het stadhuis (te bezichtigen na afspraak) en op de website.

Het onderzoek zal een volle 30 dagen duren, namelijk van 24.09.2021 tot en met 24.10.2021.

De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek -dit is 24.10.2021- naar de stad (ter attentie van het schepencollege) verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het stedelijk departement Grondgebiedszaken (cel patrimonium) tijdens de openingsuren.

Raadpleeg de documenten

Notule 20210913

Kadaster plan 1_1

Kadaster plan 1_2

Kadaster plan 1_4

Openbaar onderzoek digitale atlas

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie én het inspraakformulier zijn te raadplegen op https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas. Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen.

Indien u een praktische vraag hebt over of probleem ervaart bij een specifieke waterloop of publieke gracht neemt u best contact met de stedelijke facilitaire dienst op het nummer 056 653 684 en via werkopdrachten@harelbeke.be

Openbaar onderzoek circulair bouwen

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen. Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven… werkten actief mee aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Je kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.