Openbare onderzoeken

Gedeeltelijke wijziging van voetweg 43 te Hulste (tussen de Waterstraat/buurtweg 15 en de Vrijleghemstraat).

Op 17 september 2019 heeft de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 23 mei 2019 tot gedeeltelijke verplaatsing en afschaffing van voetweg 43 te Hulste (tussen de Waterstraat/buurtweg 15 en de Vrijleghemstraat) bevestigd.

Overeenkomstig art. 19 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State zoals aangevuld bij de Wet van 24 maart 1994 is beroep mogelijk bij de Raad van State. Dit beroep moet worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit is betekend.

Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden gesteld door de gecoördineerde wetten van 21 januari 1973 op de Raad van State en het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State.

Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis, dienst grondgebiedszaken (Patrimonium),  tijdens de normale kantooruren, vanaf 3 oktober 2019.

Ontwerp Uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht naar verschillende (hinder-)aspecten over kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen.
Om een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. De OVAM onderzocht in 2017 de knelpunten en opportuniteiten in de huidige kunststofketen en bundelden deze in een discussiepaper. Samen met diverse stakeholders bogen we ons over de prioriteiten voor de toekomst.

Zo zijn er intussen al krijtlijnen uitgezet in het Verpakkingsbeleid 2.0 en worden in het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil, plastic drijfvuil, visnetten en microplastics aangepakt. Ook maakt Vlaanderen in kader van afval- en materiaalbeheerplannen werk van preventie en inzameling van kunststoffen.

Maar een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen ontbreekt vooralsnog.
De OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De opmaak van het ontwerpplan vroeg afstemming met de talrijke initiatieven die binnen diverse (internationale) fora genomen worden (zowel van sectorfederaties als binnen EU-beleid) als met andere plannen gesteund door de Vlaamse Regering of minister, zoals:
- Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022
- Actieplan duurzaam beheer biomassa(rest)stromen 2015-2020
- Beleidsprogramma Materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020
- Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil
- Vlaams verpakkings- en zwerfvuilbeleid 2.0
- Vlaams Plan Overheidsopdrachten

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten.  Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen.  Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren,  is daarbij onmisbaar.  Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.  

Openbaar onderzoek van 15 juli t.e.m. 1 oktober 2019

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM.
Dit kan via het emailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

De ontwerptekst kunt u raadplegen op www.ovam.be.
U kan het ontwerpplan eveneens inkijken op de milieudienst.

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststel­len. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aange­ven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning Vlaanderen (19/12/2018 - 18/6/2019)

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de Vlaamse waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties. Dat kan meteen ook over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Je kan alles nalezen en je mening en suggesties meegeven op www.volvanwater.be.