Openbare onderzoeken

Op 17 mei 2021 startte de gemeenteraad de procedure om een geschikte kandidaat te vinden voor het laten inrichten en uitbaten van padelvelden op één van de twee bestaande tennisvelden op de grote sportsite nabij de Tieltsestraat te Hulste.

Via een ‘open oproep-procedure’ zoekt de stad een geschikte inrichter én uitbater voor de komende 20 jaar. De procedure voorziet in 3 toewijzigingscriteria zijnde het aanleveren van een “Businessplan en plan van aanpak”, een minimale jaarlijkse opstalvergoeding en tenslotte een duurzaamheidsengagement. De kandidaat die de beste score behaalt op voormelde criteria, moet vervolgens enerzijds een omgevingsvergunning aanvragen om voormeld tennisveld van de stad om te vormen en in te richten als padelvelden én anderzijds bereid zijn een authentieke opstalakte te tekenen. In die akte verbindt de kandidaat er zich toe gedurende 20 jaar in te staan voor de inrichting en uitbating van de in opstal gekregen padelvelden.

Enkele opstalprincipes zijn de minimale, jaarlijkse opstalvergoeding, de onderhouds-en uitbatingslast en de opstalduur van 20 jaar.

De stad zou graag dit opstalcontract laten ingaan in het najaar 2021.

Meer informatie (over de locatie, de procedure en de voorwaarden) en het inschrijvingsformulier zijn te bekomen via patrimonium@harelbeke.be.

Kandidaturen moeten ingediend worden -via voormeld adres- voor 12 juli 2021 om 12 uur.

Verkoop van 2 kavels landbouwgrond te Deerlijk.

Momenteel loopt een bekendmaking voor de verkoop van 2 kavels landbouwgrond gelegen te Deerlijk ter hoogte van de Oliebergstraat.

Vanaf 19 mei 2021 tot en met 2 juni 2021 ligt dit verkoopsdossier ter inzage van het publiek in het stadhuis, na afspraak tijdens de gewone kantooruren.

Eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan het Vast Bureau van het OCMW Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke en dit tot en met 2 juni 2021.

Plan Buurtweg Oliebergstraat

Bodemsaneringsproject, Vlabotex vzw, Wijdhagestraat 66 te 8530 Harelbeke 
Het bodemsaneringproject ligt ter inzage van 19.06.2021 tot 19.07.2021 om 09u bij de milieudienst: Bekendmaking BSP Vlabotex