Openbaarheid van bestuur

Elke inwoner heeft het recht om bestuursdocumenten van de Stad Harelbeke in te kijken en om er uitleg over te krijgen. 
Het Stadsbestuur voert een actief communicatiebeleid en verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, over de voorbereiding en de uitvoering ervan. Denk bijvoorbeeld aan het stadsmagazine hblad, de hoorzittingen, informatievergaderingen in uw buurt, de vele brochures en folders, de informatie op het internet.

Je kan zelf ook heel wat documenten van de Stad Harelbeke inkijken. Voor de overheid is informatie een plicht, voor de burger een recht.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het inzagerecht en het geldt voor zowat elke overheid in Vlaanderen. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. De overheid bestuurt immers in alle openheid.

Welke informatie is ter inzage?

Het gaat om bestuursdocumenten door of voor het stadsbestuur over een bestuursbeslissing of een handeling die geleid heeft tot een bestuursbeslissing.

 • Alle informatie over de structuur en de werking van de stedelijke bestuursorganen (gemeenteraad, schepencollege, OCMW, afvaardiging in intercommunales …);
 • De structuur, organisatie en werking van de stedelijke diensten;
 • De stedelijke reglementen en verordeningen;
 • De adviezen die over het gemeentebeleid worden uitgebracht door de diverse adviesorganen.

Welke documenten zijn ter inzage voor iedereen?

 • het jaarverslag, de begroting, de rekening;
 • alle stedelijke reglementen en verordeningen;
 • de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad;
 • de notulen (verslagen) van de gemeenteraad;
 • de openbare notulen van het schepencollege;
 • de agenda's, goedgekeurde verslagen en adviezen van de diverse commissies en adviesraden (bibliotheekraad, cultuurraad, welzijnsraad, jeugdraad, minaraad, sportraad…);
 • het gewestplan, APA's en BPA's, rooilijnplannen (stedenbouw);
 • aanvraagdossiers van lopende openbare onderzoeken (stedenbouw). 

Iedereen kan tegen kostprijs (0,10 EUR/kopie) verkrijgen:

 • het jaarverslag en de begroting;
 • een abonnement op de agenda van de gemeenteraad/OCMW-raad (5 EUR/jaar);
 • een abonnement op de toelichtingsnota van de gemeenteraad/OCMW-raad (50 EUR/jaar);
 • een abonnement op de notulen van de gemeenteraad/OCMW-raad (50 EUR/jaar).

Spreekrecht van de ambtenaar

Je kan meer dan enkel bestuursdocumenten inkijken. Als je vragen hebt over een bepaald document, dan heeft de betrokken ambtenaar de plicht om je er de nodige uitleg over te geven.