Beleidsdoelstelling: Schoon water en sanitatie

SDG 06 Schoon water en sanitair

SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Als lokaal bestuur zijn we een belangrijke partner in het waterbeheer.  Samenwerking met verschillende instanties moet zorgen dat we tot een duurzaam gebruik en hergebruik van water kunnen komen.

Actieplan We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

In heel Europa moet nog verder worden gewerkt aan de waterkwaliteit. De Europese kaderrichtlijn Water stelt dat tegen 2027 alle oppervlakte-en grondwater van goede kwaliteit moet zijn. De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren behoort nog altijd bij de slechtste van Europa, ondanks de sterk gestegen zuiveringsgraad van rioolwater. 83% van alle rioolwater wordt ondertussen gezuiverd voordat het in een waterloop terecht komt. Het Vlaamse zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten ondernemen. Stelselmatig worden de noodzakelijke knelpunten aangepakt, straten worden uitgerust met een gescheiden stelsel in een integrale vernieuwing.

Actieplan Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

Op vandaag beschikt het overgrote deel van de Harelbekenaren over een aansluiting op het drinkwaternet. In enkele gevallen zijn de aansluitingen om technische redenen moeilijk realiseerbaar. We onderzoeken hier met partners hoe we op deze locaties ook drinkwater kunnen voorzien. Nieuwe technieken kunnen een oplossing bieden.

Actieplan We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

Het opvangen van regenwater en het lokaal hergebruiken vermindert het gebruik van de beperkte grondwaterreserves. Daarnaast zorgt de opvang voor een vertraagde afvoer en worden overstromingen vermeden.

Actieplan We vrijwaren ruimte om water te bufferen

Infiltratie van niet-verontreinigd regenwater in de bodem is een maatregel waar het milieu zeer dankbaar voor is. Het regenwater sijpelt door de bodem en vult de grondwaterreserves aan.  Het regenwater wordt ter plaatse gehouden zodat het lokaal kan infiltreren. Hiervoor voorzien we onthardingen, gebruik van waterinfiltrerende materialen, wadi's en bufferbekkens.

Actieplan Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

Onze stedenbandpartnerstad Eenhana kent momenteel een sterke uitbreiding. De huidige waterzuiveringsinfrastructuur kan de toevloed van vervuild water niet aan. Ter bescherming van de omgeving en de ondergrond wordt de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinfrastructuur voorzien. Eenhana kan voor inhoudelijke ondersteuning beroep doen op onze stad. De stad zoekt ook partnerships om het project te begeleiden of te helpen realiseren.