Beleidsdoelstelling: Leven op het land

SDG 15 Leven op het land

SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

Binnen de bebouwde kom is er op vandaag al zichtbare natuur.  We beschermen de bestaande natuur, en breiden die waar mogelijk verder uit.  De stad kiest er voor om kleinere ruimtes te vrijwaren voor natuur (zogenaamde ‘groene pixels’). Ontharden van openbare ruimte en voorzien van groen kan de beleving van de stad als aantrekkelijk ruimte aanzienlijk verhogen.  Maar ook in het buitengebied dringen maatregelen zich op om de biodiversiteit te stimuleren.  Kleine bosgebieden en private waardevolle biotopen staan erg onder druk. Voor enkele grotere rietkragen, natte weilanden en relictbossen werden reeds meermaals vergunningsaanvragen ingediend die tot een onmiddellijk verlies van deze biotopen zouden leiden. We beschermen deze door een doordacht aankoopbeleid (al dan niet in samenwerking met middenveldorganisaties).

Actieplan We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

De biodiversiteit staat sterk onder druk. Via een pakket aan maatregelen willen we zelf waardevolle natuur vrijwaren en ruimte voorzien waar natuur zich kan ontwikkelen. We willen de natuur in onze stad zichtbaar maken voor onze inwoners.

Actieplan We vergroenen de stad

Zowel met eerder kleine ingrepen zoals het aantrekkelijk maken en zelf aanleggen van geveltuinen als met grote ingrepen zoals ontharding en creëren van groene ruimte in het verstedelijkte gebied vergroenen we de stad. We voeren een groeinorm voor openbaar groen en een streefwaarde voor straat- en laanbomen in.

Actieplan We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

In het project 'Rivierherstel' in het Seine-Schelde project wordt voorzien dat er 500 ha natte natuur wordt gecreëerd tussen Wervik en Deinze. Ook in Bavikhove-Ooigem is een natuurinrichtingsplan opgemaakt. De stad zal de realisatie van dit natuurinrichtingsplan verder ondersteunen en bij de betreffende overheid aandringen op de realisatie.