Beleidsdoelstelling: Goede gezondheid en welzijn

SDG 03 Goede gezondheid en welzijn

SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Als lokaal bestuur willen we inzetten op goede gezondheid en welzijn van onze burgers.  Het Huis van Welzijn is hierbij het eerste aanspreekpunt, en zet onder meer in op een breed gezondheidsbeleid in samenwerking met regionale actoren, en onze regierol in functie van betaalbare en toegankelijke kinderopvang.  Een gezonde geest in een gezond lichaam, daarvoor geven de vrijetijdsdiensten elke dag het beste van zichzelf.  De vrijetijdssites worden de komende jaren grondig aangepakt: het verouderd patrimonium op de sites wordt opgewaardeerd en we streven naar een meer geïntegreerde aanpak. In samenwerking met het zorgbedrijf willen we ook de nodige ondersteuning bieden bij de uitbouw van kwalitatieve ouderenzorg.

Actieplan We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

Zowel bij de voorschoolse als de buitenschoolse kinderopvang zijn er plaatsen tekort binnen Harelbeke. Daarom worden extra opvangplaatsen gestimuleerd met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij kinderen van 0 tot 3 jaar. De zoektocht naar kinderopvang zal voor ouders accurater en laagdrempeliger verlopen via een verbeterde en up to date kinderopvangwijzer.

De buitenschoolse kinderopvang zal wijzigen met de uitrol van een nieuw decreet kinderopvang. In Harelbeke streven we naar het verzekeren van buitenschoolse kinderopvang voor elk kind, over alle netten en sectoren heen.

Actieplan Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

We streven er naar om het welzijn en de gezondheid van alle burgers te bevorderen via passende ondersteuning, herziening van het sociale toelagenbeleid, regionale samenwerking en de samenwerking binnen het het geïntegreerd breed onthaal en de eerstelijnszone.

De meest kwetsbaren worden hierbij zeker niet uit het oog verloren.

Actieplan We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

Met een geïntegreerd vrijetijdsbeleid willen we de verschillende werkingen nog beter afstemmen op elkaar. We streven naar een maximale samenwerking tussen de verschillende diensten onderling zodat we een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening kunnen garanderen. Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid betekent niet dat elke dienst op zich geen eigen identiteit en eigenheid mag hebben. Ook de toekomst van het museum moet verder onderzocht en uitgewerkt worden.

De stad werkt op vandaag met heel wat vrijwilligers dit zowel binnen de vrijetijdsdiensten als erbuiten. Een duidelijk en ondersteunend vrijwilligersbeleid ontbreekt op vandaag.  De komende jaren zal het vrijwilligersbeleid verder uitgewerkt worden. Een parttime vrijwilligerscoördinator zal dit in de praktijk verder uitwerken.

Actieplan Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

We stellen vast dat de vrijetijdsgebouwen op de verschillende sites stilaan een grondige opfrissing kunnen gebruiken. Omdat dit gepaard gaat met grote investeringen en een visie op de richting waar we met vrije tijd naartoe willen, werd een realistisch langetermijnplan uitgetekend, onder de noemer VT2035.  Via een sterk participatief proces, krijgt het project stilaan zijn definitieve vorm.  Vanuit beleidsmatige hoek wordt een engagement aangegaan om voor de verschillende vrijetijdssites de komende jaren voldoende financiële middelen vrij te maken. Recent werd beslist om voor een jeugd-sportsite en een culturele-Bib site te gaan. Ook de inhoudelijke werkingen van de verschillende diensten (Geïntegreerd vrijetijdsbeleid) zullen in de toekomst hierop verder afgestemd worden.

Actieplan Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

Het project VT2035 focust zich op de hoofdsites in het centrum van de stad. Maar dit betekent niet dat de noden in de deelgemeentes niet aangepakt zullen worden. De herinrichting van de site Bavikhove is hier een voorbeeld van. Het bouw en renovatiefonds zorgt er voor dat de Chiro van Bavikhove in 2020 kan starten met het bouwen van hun nieuwe lokalen. Daarna komen de andere ruimtes aan bod.  Ook de toekomst van de vrijetijdssite in de Arendswijk zal verder onderzocht worden.

Actieplan We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

De stad ondersteunt de werking van het Zorgbedrijf Harelbeke.