Beleidsdoelstelling: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

De huisvesting van de toekomst houdt rekening met een groeiende bevolking.  Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer natuur en groen.  Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.

Actieplan We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

De opening van de nieuwe markt, de afwerking van centrum I en het afwerken van de Leieboorden vormen het sluitstuk van tien jaar hard werk. Intussen bieden de volgende uitdagingen zich al aan.  Nu de stenen gelegd zijn, willen we mensen naar het marktplein krijgen.  We creëren een afgebakend handelskerngebied, zorgen voor een leesbare verbinding tussen station en markt, en we realiseren groene ruimtes op een duurzame manier.  We krijgen een aangename leefomgeving in het centrum waar het Moleneiland en de nieuwe vrijetijdsinfrastructuur ook op de centrumfunctie afgestemd zijn.

Actieplan We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

Het woon- en huisvestingsbeleid wordt sedert een 10-tal jaren uitgevoerd door de stad en de intergemeentelijke samenwerking Woonwijs, deze samenwerking wordt verdergezet en uitgebreid met de gemeente Zwevegem. Harelbeke is de beherende gemeente van Woonwijs en voorziet ook in hun werkplek. Op die manier kunnen we de burger op een efficiënte manier informeren, sensibiliseren en adviseren. Ook op andere fronten bundelen we de krachten in een bovenlokale samenwerking zoals groepsaankopen, rollend fonds, de Woonclub en sensibilisatiemomenten.Om voldoende aanbod in percelen en woningen te voorzien bestaan een aantal heffingen als stimulans om de private markt in beweging te laten komen. Het voorzien van alternatieve woonvormen of huisvesting voor specifieke doelgroepen (van sociale huisvesting tot doorgangswoningen) wordt eerder gestuurd vanuit bepaalde organisaties of de overheid. Waar de stad zelf geen initiatief kan nemen, werkt ze hier aan mee door het lokaal woonoverleg te organiseren, waar alle woonactoren in verzameld worden en het nodige beleidsadvies te voorzien.

De kwaliteit van woningen, en meteen ook hun veiligheid omvat meerdere aspecten. Door premies kan de burger zelf de interne kwaliteit van zijn woning verhogen, maar dit draagt ook bij tot het verfraaien van de woonomgeving. In deze legislatuur wordt de heffing op verwaarlozing geïntroduceerd, met de nodige linken naar het premiebeleid voor de sociaal zwakkeren, om zo nog meer in te zetten op een aangenaam straatbeeld.Voor de sociaal zwakkeren voorzien we voldoende begeleiding onder de vorm van sociaal/technisch advies, renovatiebegeleiding of nieuwe instrumenten zoals het rollend fonds om de nodige financiële middelen te voorzien. De komende jaren wordt ook sterk ingezet op het conformiteitsattest, wat op heden facultatief is, maar verplicht zal worden om de woning te kunnen verhuren. Op die manier willen we de kwaliteit van het huurpatrimonium verhogen.

Actieplan  We zorgen voor aangename woonwijken

We zorgen dat mensen zich goed voelen in de buurt waar ze wonen.  De omgeving moet veilig zijn, kinderen moeten speelruimte krijgen, ouderen moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen in hun buurt en lelijke plekjes krijgen een nieuw gezicht.  Dit zijn randvoorwaarden om aangename en sociale buurten en wijken te creëren.

Actieplan We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

Met de oprichting van de vervoerregio Kortrijk en de hernieuwing van ons mobiliteitsplan wordt een nieuwe regionale mobiliteitsvisie uitgewerkt en ingevoerd. Het openbare vervoer vormt samen met alternatieve vervoersmodi een deel van het autoverkeer weg uit onze woonwijken. "Combimobiliteit" is niet langer een leuke kreet maar is de realiteit van de dag.  Met het opbouwen van mobipunten in de wijken, het realiseren van goede fiets- en voetpaden wordt koning auto onttroont.