Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen is in Vlaanderen al lang niet meer mogelijk. Voor dergelijke werken heb je een vergunning nodig, dit is een schriftelijke toelating van de overheid om te bouwen.

Het begrip "bouwen" is zeer ruim, je hebt een vergunning nodig voor volgende werken:

  • te bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen te plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk af te breken, te herbouwen, te verbouwen of uit te breiden; 
  •  te slopen;
  •  te ontbossen; 
  • hoogstammige bomen te vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband; 
  • het reliëf van de bodem aanmerkelijk te wijzigen; 
  • een grond te gebruiken, aan te leggen of in te richten voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel en afval; het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens; het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten; het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden wordt gebruikt; 
  • de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk te wijzigen met het oog op een nieuwe functie; 
  • in een gebouw het aantal woongelegenheden te wijzigen; 
  • publiciteitsinrichtingen of uithangborden te plaatsen of te wijzigen; 
  • recreatieve terreinen aan te leggen of te wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.

Bepaalde werken zijn vrijgesteld van vergunning, andere kunnen dan weer uitgevoerd worden via een melding. Dit hangt af van de aard en grootte van de constructie, maar ook van de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Ook kan het zijn dat voor een vergunning of een melding de tussenkomst van een architect vereist is. De wetgeving hieromtrent wordt regelmatig gewijzigd. Daarom kan het nuttig zijn om voor de laatste regelgeving de dienst Grondgebiedszaken (stedenbouw) te raadplegen.
Op de website van de Vlaamse Gemeenschap vind je alvast meer informatie.


Sinds 1 januari 2018 zijn de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de zogenaamde ‘omgevingsvergunning’. Dergelijke aanvragen kunnen alleen digitaal ingediend worden.

Als stadsbestuur willen we ook onze inwoners aanmoedigen hun aanvragen voor handelingen zonder architect digitaal in te dienen via dit omgevingsloket. Dit kan online via het Vlaamse omgevingsloket, maar ook op afspraak (vanaf januari 2020). De digitale dossiersamenstelling voor een dossier zonder architect kan u hier nalezen: digitale dossiersamenstelling

Kom langs op afspraak (vanaf januari 2020) voor: 

Afspraak voor stedenbouwkundige info (bouw en verbouwmogelijkheden)

Afspraak voor indienen omgevingsvergunning stedenbouw

Alle info over milieugerelateerde handelingen (de vroegere 'milieuvergunning ') vind je op deze pagina.


Verkavelen

Schriftelijke toelating van de overheid om een stuk grond te verkavelen. Dit is een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Afspraak voor bespreken ontwerp verkaveling
WIl je een afspraak? Bel dan naar David De Bosschere van dienst Stedenbouw op 056 733 372. 

Kosten

60€ voor een omgevingsvergunning zonder architect

Wat moet je meenemen?

Voor het indienen van een omgevingsvergunning zonder architect:

- min. 3 kleurenfoto's

- plannen (inplantingsplan en constructieve tekeningen op schaal- elk op een aparte A4 met vermelding van afmetingen)

- beschrijvende nota

- identiteitskaart (e-ID) en bijhorende pincode