Milieuvergunning

Als u een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht te zijn voor mens en leefmilieu is er, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, een milieuvergunning (klasse 1 of 2) vereist of moet u op zijn minst een melding doen van een 'klasse 3'-inrichting.

Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of een milieuvergunning vereist is (of ze enkel melding moeten maken van hun activiteiten).

Afhankelijk van de hinderlijkheid van uw activiteiten, kan uw bedrijf in de volgende drie klassen worden ondergebracht:

 • Klasse 1 (de meest hinderlijke activiteit, hier is een milieuvergunning vereist)
 • Klasse 2 (minder hinderlijk, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist)
 • Klasse 3 (de minst hinderlijke activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht)

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu, waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft en klasse 3 de minst hinderlijke inrichting aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is.

Volgende factoren spelen hierbij een rol:

 • grootte van de opslag
 •  vermogen van de machines
 •  gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.
Extra informatie

 Welke milieuvergunning (Klasse 1, 2 of 3) heb ik nodig?

 •  U kan informatie inwinnen over de nodige milieuvergunning bij de milieudienst van uw gemeente.
 •  Via de website milieuvergunningenwegwijzer kan u (vanaf mei 2009) nagaan welke milieuvergunning u nodig hebt.

Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?

 • Voor bedrijven van klasse 3: u bent enkel verplicht om een melding te maken bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden.
 • Voor bedrijven van klasse 2: u moet een milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van 3,5 maanden.
 • Voor bedrijven van klasse 1: u moet een milieuvergunning aanvragen bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van 4,5 maanden.

Hoe verloopt de procedure bij een milieuvergunningenaanvraag?

Wanneer uw bedrijf een milieuvergunning aanvraagt (klasse 1 of klasse 2), dan zal er steeds een openbaar onderzoek gebeuren.

 • De vergunningsaanvraag wordt ter inzage gelegd bij het gemeentebestuur.
 • De vergunningsaanvraag wordt bekend gemaakt via aanplakbiljetten.
 •  Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk of mondeling bezwaar indienen.
 • Wanneer uw milieuvergunning geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.
 • Bevoegde instantie voor bedrijven klasse 2: beroep is mogelijk bij de Bestendige Deputatie van de provincie.
 • Bevoegde instantie voor bedrijven klasse 1: beroep is mogelijk bij de Vlaamse Regering.

Meer informatie