Gevelrenovatiepremie

Gevelrenovatiepremie voor het isoleren en afwerken van de voorgevel, aan te vragen voor de start van de werken. 

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking:

De ééngezinswoning of meergezinswoning is ouder dan 30 jaar, met uitzondering van geklasseerde gebouwen en handelszaken.

Voor ééngezinswoningen komt enkel een woning volledig in eigendom van natuurlijke personen in aanmerking. 

Voor meergezinswoningen komen enkel de woongelegenheden, in de meergezinswoning, volledig in eigendom van natuurlijke personen in aanmerking. De aanvraag kan ingediend worden door de syndicus, vereniging van mede-eigenaars of een individuele eigenaar van een woongelegenheid in de meergezinswoning.

Een ééngezinswoning is een gebouw dat uitsluitend gebruikt wordt voor de huivesting van één gezin. Woningen waarvan een deel gebruikt of bestemd is als handel-of dienstenfunctie vallen niet onder deze definitie

Welke renovaties komen in aanmerking:

Enkel van toepassing op de gevels gelegen aan een openbare weg, niet zijnde een wandelpad, garageweg of fietsverbinding.

Enkel renovaties uitgevoerd met degelijke materialen zoals baksteen, baksteentegels of natuursteen, evenals sierbepleistering met afwerkingslaag komen in aanmerking. Ook renovaties door zandstralen en voegwerken komen in aanmerking. 

Uitgesloten: muurgedeelten die worden afgedekt met kunststof- of bitumeuze materialen, schilderwerken en het aanbrengen van spouwisolatie zonder het renoveren van de voorgevel.

Isolatievoorwaarde: Er kan slechts een gevelrenovatiepremie worden toegekend als de voorgevel wordt geïsoleerd: zowel buitenmuurisolatie langs de binnenzijde of langs de buitenzijde als spouwmuurisolatie komen in aanmerking. De minimale isolatiewaardes die gevraagd worden zijn dezelfde als die van de premie van Fluvius. 

Indien er reeds muurisolatie werd aangebracht voor de aanvraag van de gevelrenovatiepremie, moet deze voldoen aan bovenvermelde waarden. Dit moet aangetoond worden aan de hand van de factuur op adres van de premiewoning, waarop de warmteweerstand (R-waarde) is vermeld.

Gebouwen die zijn opgenomen op de inventaris Bouwkundig Erfgoed en die in het gemeentelijke Actieplan Bouwkundig Erfgoed een hoge of middelhoge locuswaarde kregen toegekend, worden vrijgesteld van deze isolatieverplichting.

Hoe kan men de premie aanvragen:

De premie wordt aangevraagd voor de start van de werken bij het college van burgemeester en schepenen. Bij de aanvraag moeten de nodige foto's, beschrijving en raming van de werken gevoegd worden. De werken mogen slechts aanvangen na het principieel akkoord van het college en nadat alle wettelijke vereiste vergunningen werden bekomen.

Voor meergezinswoningen wordt één aanvraag ingediend voor de volledige voorgevel en wordt een overzicht van eigenaars (enkel natuurlijke personen) in de meergezinswoningen op datum van de aanvraag toegevoegd.

 

Kostprijs der werken + bedrag van de premie:

Werken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer of door de aanvrager zelf. 

Standaardbedrag:

Voor ééngezinswoningen is het bedrag van de premie is ten hoogste gelijk aan 50 % van de kostprijs der werken (btw incl.), met een max. van 1000 euro.

Voor woongelegenheden in meergezinswoningen is het bedrag van de premie per woongelegenheid ten hoogste gelijk aan 50% van het aandeel van de woongelegenheid in de kostprijs van de werken (btw incl.), met een maximum van 500 euro.

OF

Verhoogde premie voor woningen op de gemeentelijke inventaris verwaarlozing: 

Het premiebedrag stijgt tot 4000 euro indien de eigenaar voldoet aan deze bijkomende voorwaarden:

- eigenaar zijn van slechts 1 woning

- deze woning bovendien zelf bewonen als hoofdverblijfplaats

- na de renovatie dienen alle gebreken zoals vermeld op het 'technisch verslag verwaarlozing' weg gewerkt te zijn

- een gezinsinkomen hebben dat lager ligt dan de 30% premievoorwaarden van de Vlaamse renovatiecategorie

 

Hoe wordt de premie toegekend:

De premie wordt definitief toegekend op voorlegging van voldoende gedetailleerde facturen op adres van de premiewoning (in te dienen binnen het jaar van de principiële goedkeuring voor het college). De premie kan één keer om de 10 jaar worden aangevraagd.

Kosten

De premie aanvragen is kosteloos

In veel gevallen is het wel nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen! 

 

Wat moet je meenemen?

- 2 Foto's van de huidige toestand van de gevel

- Offerte van de werken met vermelding van de R waarde van het gekozen isolatiemateriaal

- Indien eerder isolatie werd geplaatst; factuur met vermelding van de R waarde

- Ingevuld formulier; 

Formulier 1 ééngezinswoning

Formulier 1 meergezinswoningen