RUP De Mol

Stad Harelbeke heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan De Mol opgemaakt.

Stad Harelbeke plant op site De Mol een vrijetijdssite met lokale sport- en jeugdinfrastructuur en een feestzaal. In de loop van 2020-2021 werden reeds publieksmomenten georganiseerd om onder meer een analyse en doelstellingen voor de site op te maken. Momenteel is de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) klaar met onder meer de afbakening van het plangebied, de doelstellingen van het plan inclusief mogelijke inrichtingsscenario’s en de beschrijving van de mogelijke milieueffecten. Het RUP heeft uiteindelijk tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor site de Mol.

Tijdens de publieke raadpleging, vanaf 1 oktober 2021 tot en met 29 november 2021, kunnen de start- en procesnota geraadpleegd worden in het stadhuis, dienst Stedenbouw (op afspraak via 056/733 375) of op www.harelbeke.be.

startnota

procesnota

gezondheidstoets

Er werd een participatiemoment georganiseerd op woensdag 20 oktober 2021 van 18u tot 20u30 in het Forestiersstadion (restaurant), Stasegemsesteenweg 23, 8530 Harelbeke. U kan hier het verslag raadplegen.

Reacties op de startnota kunnen aangetekend per post verstuurd of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke of per mail toegestuurd worden aan rup@harelbeke.be en dit uiterlijk op 29 november 2021.