Agenda's / Besluitenlijsten / Notulen / Samenstelling

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) waar vereist integraal bekend maakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en art 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20.04.2018. Je vindt er ook de huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college en het vast bureau.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 07.12.2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig - het belang bij inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur.

Achter de knop "College - Vast bureau OCMW" vind je:

 • De actuele samenstelling van het college van burgemeester en schepenen;
 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen (geschoond verslag);
 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau (geschoond verslag);
 • Het huishoudelijk reglement van het college en het vast bureau.

Achter de knop "Gemeenteraad - OCMW-raad" vind je:

 • De actuele samenstelling van de gemeenteraad;
 • De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad (toelichtingsnota);
 • De agenda van de gemeenteraad;
 • De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de OCMW-raad (toelichtingsnota);
 • De agenda van de OCMW-raad;
 • De goedgekeurde notulen van de gemeenteraad (openbaar gedeelte);
 • De goedgekeurde notulen van de OCMW-raad (openbaar gedeelte);
 • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Achter de knop "Burgemeester - Voorzitter" vind je:

 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de burgemeester;
 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de voorzitter van het vast bureau;

Andere informatie vind je via de linken hieronder:

 • De lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de welzijnsverenigingen met zetel in de gemeente (Zorgbedrijf Harelbeke);
 • Het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende uitgaven en ontvangsten voor stad, OCMW en welzijnsvereniging met maatschappelijke zetel inde gemeente (Zorgbedrijf Harelbeke);
 • Achter de knop Bijzonder comité sociale dienst vind je de actuele samenstelling.

Achter de knop adviesraden en overlegstructuren vind je het geactualiseerd overzicht.