SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

Communicatie en burgerzaken

Dienstverlening stadhuis

Digitalisering wordt een steeds belangrijker verhaal in de organisatie. Naast bestaande software en toepassingen krijgen PowerBI en Teams een toenemende rol. Zo worden dashboards opgemaakt om onze dienstverlening nauwlettend in de gaten te houden en werd Teamstelefonie uitgerold over de gehele administratie.

Externe communicatie

Het stadsmagazine hblad verscheen in 2022 elf keer op 14.957 exemplaren. Het magazine is ook online (via de website van de stad) te lezen.

De website www.harelbeke.be wordt bijna dagelijks aangevuld met info uit de verschillende departementen en elke week wordt een nieuwsbrief verstuurd naar 1.363 abonnees met daarop de laatste nieuwsberichten.

Om de inwoners constant op de hoogte te houden over de timing, het verloop van de werken en de eventuele omleggingen, werd door de dienst communicatie een e-mailadres aangemaakt: verkeer@harelbeke.be. In 2022 waren 228 abonnees ingeschreven op deze mailing.

Klachten en meldingen van bewoners worden opgevolgd. Ze worden doorgestuurd naar de betrokken diensten die instaan voor het oplossen van de klacht of het probleem. In 2022 kregen we 246 meldingen binnen, waarvan er 6 gecategoriseerd kunnen worden onder de noemer klacht. Alle klachten kregen een afdoend antwoord.

Elke week krijgt de pers een digitale persmap toegestuurd met daarop de initiatieven en evenementen van de komende twee weken.

We verspreiden eveneens onze info via digitale schermen. Een aantal schermen in verschillende stadsgebouwen geven info over activiteiten en dienstverlening.

Het aantal likers/volgers op de verschillende accounts stijgt gestaag. Alle online conversaties met onze inwoners worden opgevolgd (cijfers dec. 2022):

  • Facebook: 7.368
  • Instagram: 2.096
  • Twitter: 1.653 (er wordt echter niets meer getweet op Twitter)
  • LinkedIn: 312

In 2022 werden 9 informatievergaderingen (al dan niet oline) gehouden waarbij de inwoners op de hoogte gesteld werden van grote en kleine projecten in hun buurt.

Burgers kunnen via de procedure van openbaarheid van bestuur inzage vragen in bestuursdocumenten. In 2022 werden 31 aanvragen geregistreerd.

Daarnaast kan elke burger ook een beroep doen op de procedure van het spreekrecht voor niet-gemeenteraadsleden. In 2022 was er 1 aanvraag.

Interne communicatie

Het departement zet verder in op het steeds vernieuwen van het intranet.

In 2022 kwamen noch het beleidsforum, noch het medewerkersforum bijeen.

Het personeelsblad 'Phare', een blad in vierkleurendruk, verschijnt vier keer per jaar op 16 pagina's. Het blad wordt verdeeld onder alle personeelsleden van de stad (ook naar degenen die langdurig thuis zijn). Een aantal exemplaren worden ter beschikking gesteld van het onderwijzend personeel in de verschillende leerkrachtenruimtes per school.

Management en Personeel

Secretarie en juridische dienst

De gemeente -en OCMW raden, het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de commissies zijn in 2022 onderhevig geweest aan een aantal wijzigingen.

Mevr. Sofie Tibergijn is in het BCSD vervangen door Dhr. Niko Tanghe. In de OCMW-raad werd de heer Frank Vervaeke vervangen door de heer Colin Casier. Mevrouw Melissa Depraetere nam neemt ontslag in de raadscommissie Management, Personeel, Financiën, Communicatie, Intergemeentelijke verzelfstandiging en ondernemen en werd vervangen door de heer Steven Decaluwe. Eind 2022 overleed raadslid Wouter Bouckaert; de vervanging werd geregeld vanaf 2023.

Daarnaast verlieten ook de twee decretale graden de organisatie. Algemeen directeur Carlo Daelman is intussen vervangen door Hans Piepers; de procedure die moet leiden tot de vervanging van de financieel directeur loopt nog. Dhr. Filip Hellyn neemt de functie waarnemend op.

Bij de GAS-dossiers merken we nog steeds het hoog aantal dossiers sluikstorten op (93 x sluikstorten waarvan 77 door IMOG vastgesteld). Er werden in 2022 opnieuw geen minderjarigen bestraft.  Dit laatste wijst erop dat de vrees dat GAS vooral minderjarigen zou treffen niet klopt. Er werd tevens geen enkel beroep aangetekend tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar. Dit wijst op een hoge acceptatiegraad en/of een goeie inschatting van de sanctionerend ambtenaar. Er werd daarnaast kritisch bekeken hoe de vaststellingen via IMOG in samenwerking met de politie optimaler kunnen verlopen. Dit traject loopt nog.

Vanaf januari 2022 werden nieuwe verzekeringscontracten afgesloten voor 4 jaar. In 2021 werden de verzekeringspolissen van de Stad, OCMW, PZ Gavers, Zorgbedrijf, gemeente Deerlijk, OCMW Deerlijk en een 4-tal kerkfabrieken door consultant AON grondig doorgelicht.

Na een overheidsopdracht, eveneens begeleid door AON, werden alle polissen van deze besturen per perceel toegekend aan dezelfde of een andere verzekeraar. Dit gebeurde op basis van een puntensysteem volgens de premie, premievoetgarantie en waarborgen en diensten. De nieuwe verzekeringscontracten werden afgesloten voor 4 jaar (2022-2025). Dit resulteerde in een aanzienlijke besparing voor alle deelnemende besturen. De polissen werden o.a. verdeeld over de deelnemende verzekeraars Ethias, P&V en Belfius, aan wie de hospitalisatieverzekering werd toegekend voor stad, OCMW en Zorgbedrijf Harelbeke.

Binnen de interne werking van het secretariaat werd er vooral verder ingezet op digitalisering; ook in de politiezone werd de omschakeling gemaakt naar een notuleringsprogramma Cobra; daarnaast werd het digitaal tekenen van brieven ook in het secretariaat opgezet.

Personeel en organisatie

De reguliere werking personeel en organisatie 2022 wordt continu verder geoptimaliseerd en bijgepast. De Key-account werking en rol dossierbeheerders worden verder bestendigd en uitgezet in de organisatie. Op deze manier wordt pro-activer gewerkt en kan sneller geanticipeerd worden op allerlei gerelateerde P&O-facetten over de ganse organisatie heen.

Strategische planning

Strategisch meerjarenplan en SDG's  

We zijn in 2022 intussen al halverwege de legislatuur en dat vertaalde zich in een grondige evaluatie van het beleidsplan.  In de vorige legislatuur werd toen opnieuw een Ronde van Harelbeke opgezet, waarbij we terugkeerden naar de bevolking met eerste resultaten.  Dit keer werd ervoor gekozen om de zes thema’s van de Ronde van Harelbeke 2019 te evalueren in zes filmpjes.  Luc Byttebier trad op als factchecker, en de filmpjes werden online gedeeld. Hieronder wat meer gegevens over het bereik van de filmpjes.  De tijdsduur van de filmpjes was maximaal 3,5 minuut.  We zien dat meer dan 4.000 mensen langer dan een minuut naar de filmpjes gekeken hebben. 

filmpjes luc byttebier
filmpjes onderwerpen

Het was niet alleen de bedoeling om met de filmpjes te rapporteren over de realisaties van het beleid in de eerste helft van de legislatuur.  Inwoners konden ook voorstellen lanceren per thema.  Er werden 26 ideeën gelanceerd waarop gestemd kon worden.  Hiervan zijn 9 ideeën in uitvoering, 5 werden doorgegeven aan andere bevoegde instanties en 3 zijn in overweging.  9 ideeën werden niet weerhouden.

citizenlab

De halflegislatuurevaluatie werd niet enkel met het publiek gedeeld, het was ook voor de medewerkers een uitgelezen moment om het beleidsplan te evalueren en bij te sturen waar nodig.  Op 9 september 2022 vond een workshop plaats in Zwevegem.   Op dat moment maakten medewerkers een analyse van de zaken die positief geëvalueerd worden en zaken die minder lopen.  Op basis van deze insteek werd gekeken of er al dan niet zaken toegevoegd of geschrapt moesten worden in het huidig beleidsplan.  Op 22 september werd de evaluatie naar het CBS gebracht, zodat het mee vertaald kon worden in de budgetvoorbereiding voor 2023.  Het conclaaf eind oktober zorgde voor beslissingen over projecten die eventueel verbonden waren met inhoudelijke voorstellen tot aanpassing.

Op vlak van verdere ontwikkelingen rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), was 2022 opnieuw een boeiend jaar.   

In het college van 1 februari 2022 ging het CBS-akkoord met de samenwerking met Idea Consult en Cifal om in de loop van de volgende twee jaar enerzijds het SDG-pioneerlabel te halen en anderzijds een championtraject op te zetten.  De zelfevaluatie werd door het team duurzame ontwikkeling opgemaakt en doorgestuurd naar Cifal Flanders. Het geheel werd toegelicht tijdens een jureringsmoment op 22 april 2022.   De jury bestond uit Peter Wollaert (Cifal Flanders |Unitar), Sandra Pellegrom (SDG Coördinator Nederland), Christophe Ramont (Idea Consult), Pieter Ballon (Professor VUB, onderzoek smart cities en datatech), Geert Lauwers (provincie Antwerken, SDG projectverantwoordelijke) en Jules De Winter (VVSG).   

strategisch plan
stratetisch plan

Op 16 mei kreeg de stad bevestiging dat de externe jury positief advies geeft voor het ontvangen van het UNITAR SDG-Pioneer Certificaat.  We zijn hiermee het eerste lokaal bestuur in België (en wellicht ook daarbuiten) dat het Pioneercertificaat in ontvangst mag nemen.   Op het label werden zowel sterke punten geformuleerd als aanbevelingen waarmee het team Duurzame Ontwikkeling in de toekomst mee aan de slag kan.  Externe communicatie volgt in het voorjaar van 2023.  

In april dit jaar engageerde stad Harelbeke zich om deel te nemen aan een werkgroep van de VVSG in het kader van de Voluntary Subnational Review (VSR), een rapport dat de realisatie van de SDG’s in Vlaamse gemeenten en provincies beschrijft aan de hand van zowel cijfers als praktijkvoorbeelden. Dit rapport voedt het nationale SDG-rapport dat België opmaakt en dat in juli 2023 voorgesteld wordt aan de Verenigde Naties. 

De werkgroep had tot doel de dataverzameling vanuit lokale besturen te verdiepen. Ook steden en gemeenten Harelbeke, Brugge, Sint-Niklaas, Evergem, Deinze, Boechout, Zoersel, Balen en Hasselt maakten deel uit van de werkgroep. De werkgroep werd begeleid door de VVSG, Idea Consult en UNU-CRIS, een onderzoeksinstituut van de VN. 

Als gemeente engageerden we ons om deel te nemen aan drie collectieve bijeenkomsten in de periode mei-september 2022, om de indicatorenselectie mee te sturen en om kritisch de nodige lokale data aan te leveren. Verder nemen we nog deel aan een terugkoppelingsmoment over de data-analyse in januari en blijven we beschikbaar in 2023 voor eventuele aanvullende dataverzameling.  We streven ernaar om de SDGs ook blijvend onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers en bij de inwoners.  In de zomer van 2022 werden kleurrijke stoelen geplaatst op vier locaties in de stad (Hulste, Bavikhove, het marktplein en het park in het centrum). Op de achterkant van elk van de stoelen is een SDG-cirkel geplakt.  Ook werd opnieuw een streetart project uitgevoerd. Dit keer werd de zijgevel van de GS9 (Sociale kruidenier, Gentsestraat 9) als ideale locatie gevonden.  David Duits ging in gesprek met team duurzame ontwikkeling en de collega’s van communicatie en op 21 november sierde deze tekening één van de inrijpoorten van ons centrum. Omdat Harelbeke al vaak het SDG-verhaal heeft verteld, en het zinvol leek om dat ook eens op beeld vast te leggen, besloot VVSG Peignoir&Panda naar Harelbeke te laten komen om een filmpje te maken dat ons traject vertelt.  De opnames werden in november gedaan.   Het gemonteerde filmpje zal in 2023 vrijgegeven worden.

Systeem organisatiebeheersing 

Op vlak van organisatiebeheersing werd het rapport van 2021 goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad op 16 mei 2022. 


In 2022 werd een thema audit door Audit Vlaanderen uitgevoerd met als onderwerp de opvolging van verzelfstandigde en verbonden entiteiten.  Audit Vlaanderen stelde een aantal verbeterpunten vast, die worden opgenomen in het SMJP onder de verbeteracties organisatiebeheersing.  Dit is een nieuwe actie die geformuleerd werd naar aanleiding van de halflegislatuurevaluatie.  In deze thema-audit beoordeelde Audit Vlaanderen ook enkele elementen van de ruimere organisatiebeheersing. De bevindingen hierover werden gevat in een afzonderlijk rapport. Uit deze evaluatie bleek dat Lokaal bestuur Harelbeke diverse initiatieven neemt om haar organisatiebeheersing te verbeteren, maar dat stappen moeten worden gezet om tot een gedefinieerde aanpak van de organisatiebeheersing te komen. Een betere aanpak op dat vlak kan ook bijdragen aan een betere beheersing van dit thema.In 2022 werd opnieuw een medewerkerstevredenheidsbevraging gedaan.  Deze werd voor het eerst afgenomen in 2015 door Möbius en hernomen in 2022, om na te gaan hoe het op vandaag met de tevredenheid gesteld is en om te kijken of de maatregelen die naar aanleiding van de eerste bevraging, hun vruchten afwerpen in de organisatie.  Daarnaast werd in 2022 nog een luik toegevoegd over telewerken om daar een beeld te krijgen over hoe de medewerkers met het telewerken omgaan.  Uit de bevraging blijkt dat de algemene tevredenheid licht is toegenomen (7,2 in 2022 tov 7,1 in 2015).  Grote aandachtspunten zijn de werkdruk en de impact van het werk op de gezondheid van medewerkers.  Begin 2023 wordt een werkgroep samengesteld om met de resultaten van de bevraging aan de slag te gaan.Dienstverlening optimaliseren 

Inwoners hebben de mogelijkheid om in hun burgerprofiel aan te geven dat ze overheidsdocumenten digitaal in hun elektronische brievenbus (eBox) wensen te ontvangen.  Velen maken er al gebruik van voor bijvoorbeeld het indienen van de belastingsaangifte, of tijdens de pandemie het digitaal ontvangen van de uitnodiging tot vaccinatie.  Als lokaal bestuur zijn we halverwege 2021 gestart met de eerste brieven af te leveren in de eBox.  Na positieve evaluatie van de pilootdiensten, werd in het eerste kwartaal van 2022 het gebruik van de magda documentendienst over de volledige organisatie uitgerold.  De doelstellingen die het lokaal bestuur wenst te bereiken zijn enerzijds het verhogen van de tevredenheid van de burgers, maar anderzijds intern ook het achterliggend proces optimaliseren en hierdoor de tevredenheid van medewerkers te verhogen.  Tenslotte betekent het afleveren in de eBox ook een financiële en tijdsbesparing, en heeft het positieve effecten op het milieu doordat er minder papier afgedrukt moet worden en er minder postwagens rondrijden om onze brieven te bezorgen.


Naar aanleiding van de projectoproep Gemeente zonder gemeentehuis kaderend in het Vlaams Relanceplan, werden de krachten tussen de lokale besturen, Leiedal en W13 gebundeld.  In de zomer van 2022 werd een dossier ingediend bij Vlaanderen onder de titel “Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen”.  Harelbeke is penhouder van dit project voor de regio.  Vanuit de vaststelling dat alle dertien lokale besturen geconfronteerd worden met dezelfde dienstverleningsuitdagingen, werd beslist een gemeenschappelijk dossier op te maken voor de regio. Ook Leiedal en W13 versterken het partnerschap.   Met de subsidies van 2 miljoen euro ambieert de regio een grootschalige digitale transformatie die zich vertaalt in vijf werkateliers.  In de eerste plaats zullen een tweetal kernprocessen van de dienstverlening regionaal uitgerold of herzien worden.  Daarnaast zal fel geïnvesteerd worden in opleiding van zowel medewerkers als van mandatarissen.  Ten derde gaan we na over welke gemeenschappelijke hard- en software we beschikken en of we IT-specialisten en helpdeskmedewerkers kunnen poolen.  Er wordt ook gewerkt aan de regionale uitrol van het dataverhaal en connectiviteit.  En tenslotte willen we een blijvende dynamiek creëren om de dienstverlening van de toekomst te blijven garanderen naar onze burgers.Smart city 

Hoewel de werkgroep smart 
city in 2022 slechts tweemaal is samengekomen, werden een aantal mooie projecten uitgewerkt.  In het voorjaar liepen 4 studenten stage met als opdracht de looplijnen in het centrum van de stad en op en rond site de Mol in kaart te brengen.    Ze leverden een dashboard met gegevens op die een beeld geeft van de passage op beide plaatsen. 


Een ander project dat uitgerold werd om meer datagedreven te kunnen werken is het digitaliseren van rondetaken bij facility.  Jewel software werd in gebruik genomen om de afvalronde te optimaliseren.   De medewerker die deze ronde doet, hoeft enkel de GPS te volgen om de optimale ronde te rijden.  Als de taak door een collega moet uitgevoerd worden, die minder vertrouwd is met de route, kan deze zich ook eenvoudig laten leiden door de GPS.  Bij het legen van de afvalbakjes kan ook de vullingsgraad en eventuele schade aan vuilnisbakken in de software ingegeven worden.  De collega’s hebben tablets ter beschikking om deze gegevens te registreren.  Deze data kunnen dan gebruikt worden om de frequentie van ophaling te evalueren en bij te sturen indien nodig.  Voordelen van het systeem: minder klachten van de burgers omdat we beter zicht hebben op de staat van de vuilnisbakken, meer efficiëntie in onze dienstverlening en uiteraard is het makkelijker om een afwezige collega bij deze taak te vervangen.  Nu de toon is gezet, wordt ook onderzocht hoe Jewel gebruikt kan worden om het straatvegen te optimaliseren en hoe de groendienst de tool kan gaan gebruiken.  Mooi smart city project waarbij we technologie inzetten om de dienstverlening voor de burger te verbeteren en data gebruiken om bij te sturen waar nodig.

smart city

In de loop van het jaar werd ook wat tijd en onderzoek geïnvesteerd in het opzetten van een LORA-netwerk.  Lora staat voor long range en is een specificatie voor een wide-area netwerk (WAN).  In mensentaal wil dit zeggen dat het netwerk een groot bereik heeft en bedoeld is voor apparatuur die niet constant internetverbinding nodig heeft, maar af en toe data moet doorsturen.  Dit zorgt dat het net het voordeel heeft om te communiceren over een lange afstand, goed beveiligd en laag in energieverbruik.  Ideaal dus om slimme apparaten met elkaar te laten spreken.  We willen inzetten op automatische ontsluiting van gegevens om manueel werk te vermijden.  Het LoRanetwerk werd intussen in gebruik genomen om het waterverbruik in stadsgebouwen te monitoren.  Als dit succesvol is, kan het netwerk verder verreikt worden met andere sensoren.

Verdergaand op dit project, kreeg Harelbeke samen met Kortrijk en Leiedal goedkeuring voor een city of things project van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen voor het opzetten van een energiemonitoringsysteem.   Dit wordt in 2023 uitgevoerd.

In het najaar zijn vier nieuwe studenten aan de slag gegaan in een nieuw project.  Ze gaan op zoek naar de sporthal van de toekomst en bekijken hoe digitalisering, virtual reality en technologie een rol kan spelen in de sporthal van de toekomst. 

Harelbeke maakt ook al van bij de aanvang deel uit van de Smart City Werkgroep van VVSG.  In 2022 lag de werking stil, omdat de verantwoordelijke doorgeschoven is naar een andere functie.  In december kwam de werkgroep bijeen onder leiding van Dorothee De Ganck, die de opvolgster wordt van Nathalie Dumarey.  Het is een inspirerend netwerk, waarbij we zelf zaken kunnen leren en delen met andere besturen en waar ook sterk de link gelegd wordt met wat beweegt op Vlaams niveau.

FinanciënZie jaarrekening 2022.

Facility

Logistiek

Fietsen

De stadsfietsen in eigendom worden eerder ad hoc gebruikt, toch wordt er regelmatig gefietst. Er zijn drie elektrische fietsen en drie gewone fietsen. In 2022 werd een elektrisch bakfiets aangekocht.

Wie dit wenst kan BlueBike of Donkeybike gebruiken tijdens bijvoorbeeld een verplaatsing naar een opleiding of beurs.

Voertuigenpark

In 2022 werden 2 nieuwe voertuigen geleverd.

  • 1 CNG Iveco voor de groendienst
  • 1 elektrische Frisian voor de netheidsmedewerker

Er werden 3 voertuigen uit dienst gesteld, een Renault master (2006), een Ford transit (2007) en een Ford connect (2008).

We hebben in 2022 1456km minder gereden dan in 2021.

Het totaal omgerekend dieselverbruik van ons voertuigenpark – personenwagen, bestelwagen en vrachtwagens – per 100 km stijgt van 15,27L naar 15,70L. een stijging was te verwachten aangezien er bestelwagens uit dienst genomen werden waardoor het verbruik van de vrachtwagen zwaarder doorweegt.

Benzineverbruik per 100 km daalt van 12,54L naar 11,71L. een daling die volledig toe te wijzen is aan het feit dat wij met de Dacia Logan, de grootste verbruiker van de benzinewagens, een stuk minder kilometers reedt.

Het verbruik van onze CNG-voertuigen per 100 km is gedaald van 29,65kg naar 28,72kg de daling zien vinden we terug in het verbruik van onze vrachtwagen. Een duidelijke oorzaak is niet geweten wellicht draaide deze minder stationair  nodig bij gebruik autolaadkraan). Verder merken wij op dat de prijs van CNG heel wisselvallig is met prijzen van €1,89/kg tot €3,99/kg in 1 jaar tijd. Voorlopig betalen we ongeveer €1,90/kg.

Wij hebben intussen 10 elektrische voertuigen in dienst, samen goed voor een theoretisch verbruik van 11.462 kWh en goed voor 24% van de gereden kilometers.

Door de vergroening slagen wij erin om onze jaarlijkse uitstoot te verminderen van 38496Kg CO² in 2021 naar 34530Kg CO² in 2022.

Verder geef ik nog graag volgende grafiek mee waarbij je de evolutie van de gereden kilometers per brandstof/energiebron kan volgen.

gereden kilometers

Onze veegwagen had vorig jaar 549 veeguren, het theoretisch maximum werd berekend op 1500u. dit wil dus zeggen dat onze veegwagen ongeveer 2/3 van de tijd stilstaat. We slagen er voorlopig niet in om het personeelsprobleem inzake de veegwagen op te lossen. Dit omdat de medewerkers logistiek te groot in gestalte zijn om met de veegwagen te rijden.

Gladheidsbestrijding

De winter van 2021-2022 was een zachte winter. Dit resulteert dat wij op de weg in totaal 7 dagen hebben gestrooid goed voor een totaal van 13 ton zout en 4500 liter pekel.

Op de fietspaden werd in totaal nog extra 5400 liter pekel gesproeid. Voor de 1ste pekelsproeier werd ook een sneeuwborstel aangekocht. De sneeuwschuif kan ingezet worden bij dikkere pakken sneeuw.

Inrichting stadsdepot

Ons stadsdepot werd uitgerust met 2 extra laadpalen voor onze elektrische voertuigen. Deze zijn van het slimme type (rekening houden met huidig verbruik en productie zonnepanelen).

Onze depot werd voorzien van nieuwe toplaag asfalt.

Materieel

De hoogtewerker TL Upright 33 werd verkocht wegens te veel en frequente mankementen en werd niet meer vervangen. Hiermee besparen we op ruimtegebruik. Het budget voor huur van hoogtewerker werd vanaf 2023 met €2000 opgetrokken.

Levering van drie nieuwe nadarwagens ter vervangen van twee oude.

Smart city

Sedert 2015 gebruiken wij Roadmaster voor het strooien. Door dit programma kunnen we geautomatiseerd strooien wat de bestuurders toelaat om zich volledig op het rijden te concentreren.

Voor de rondetaken maken we sinds 2022 gebruik van Jewel. Hiervoor werden 3 tablets aangekocht + het softwarepakket Jewel. In 2022 werd de afvalronde hier succesvol ingebracht. De bedoeling is om in 2023 ook de veegronde hierin te implementeren.

Preventie en bescherming op het werk

De reguliere werking voor veiligheid is in eerste instantie gebaseerd op het voldoen aan wetgeving (voorkomen van voornamelijk ernstige incidenten), het onderzoeken van ongevallen, het uitvoeren van algemene risicoanalysen inclusief opvolging van de preventiemaatregelen en het opvolgen van basistaken.

Hier werd ook in 2022 aan gewerkt, onder andere volgende zaken werden gerealiseerd: consequent ongevallenonderzoek, veiligheidsrondgang inclusief risicoanalyse per gebouw, veiligheidsvergaderingen per gebouw ter opvolging van de analysen, update legionellabeheersplannen + explosieveiligheidsdocumenten, evacuatie-instructies en evacuatie-oefeningen per gebouw, risicoanalyse beeldscherm + sporttoestellen + EHBO, controle blussers + ladders...

Op deze manier bouwen we aan een veiligheidscultuur van reactief naar meer berekenend. Om zo ongevallen te verminderen en een veilige en gezonde werkomgeving te realiseren.