SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

Grondgebiedszaken

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning in Vlaanderen vervangt sinds 1 januari 2018 de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de meldingsprocedure. In tegenstelling tot de milieuvergunning die een tijdelijk karakter had, krijgt de omgevingsvergunning een permanent karakter, maar de bedrijven moeten wel vaker gecontroleerd worden.

Vanaf 01.01.2019 werden ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning onderdeel van de omgevingsvergunning.

Door de invoering van de omgevingsvergunning overlappen de procedures en werkafspraken van de dienst Milieu en dienst Stedenbouw grotendeels. De diensten zijn nog fysiek gescheiden, maar er wordt nauw samengewerkt. Gemengde dossiers, met zowel een stedenbouwkundige (de stedenbouwkundige handelingen ‘SH’) als milieuhandelingen (de ingedeelde inrichtingen of activiteiten ‘IIOA’) worden wekelijks samen overlopen en de adviezen worden samengevoegd tot 1 document. De software, zowel van de Vlaamse overheid als van de eigen softwareleverancier worden nog regelmatig bijgesteld.

Toezicht en handhaving

Voor toezicht en controle van klasse 2- en 3-inrichtingen kan het stadsbestuur een beroep doen op de eigen door de gemeenteraad aangestelde toezichthoudende ambtenaren. De milieudienst beschikt over een geluidsmeter van het type SVANTEK. Deze geluidsmeter voldoet aan alle vereisten voor het uitvoeren van metingen in functie van de VLAREM-reglementering en de regels voor elektronische versterkte muziek. Iedereen die een activiteit organiseert met elektronisch versterkte muziek moet dit bij de stad melden of de nodige vergunningen aanvragen. De voorbije jaren kwam het aantal aanvragen op kruissnelheid, de meeste verenigingen kennen het systeem. Deze aanvragen zijn nu ingekanteld in het nieuwe systeem van de evenementenaanvragen, digitaal gekend als het ‘evenementenloket’. De COVID-2019-pandemie heeft er voor gezorgd dat er in 2020 en 2021 minder evenementen werden georganiseerd.

Voor klachten inzake overtredingen van de Algemene Politieverordening (sluikstort, hondenpoep …) moet de milieudienst beroep doen op de politie.

Voor het toezicht op klasse 1-inrichtingen doet het stadsbestuur een beroep op de afdeling Handhaving van het Vlaamse Departement Omgeving. Ook wordt er vaak in onderling overleg opgetreden, waarbij de gemeentelijk toezichthouder na klachten of een eigen vaststelling contact neemt met het bedrijf en Milieu-inspectie om samen het probleem te bespreken.

De milieudienst is eveneens bevoegd voor de opvolging van de werking van het niet-betalend, gemeentelijk containerpark. Op 01.09.2020 werd het ‘gemeentelijk’ deel van het recyclagepark een intergemeentelijk recyclagepark van de intergemeentelijke vereniging Imog. De taak van de milieudienst bestaat sindsdien uit het opvolgen van eventuele klachten en opmerkingen en het intern bijhouden van het financiële aspect van de intergemeentelijke werking.

Het publiek kan met klachten over milieu steeds bij de milieudienst terecht. Er is een gratis telefoonlijn (0800 21 202) voor de inwoners. Klachten en vragen worden binnen de 24 uur minstens beantwoord, en er wordt naar gestreefd om aan de oorzaak van de klacht zo snel als redelijk mogelijk is te verhelpen.

Door de milieudienst werd ook verder ingezet op de verdere digitalisering van het uitgebreide archief met milieuvergunnings- en andere dossiers, dit naargelang de beschikbare tijd op de dienst.

Afval

Het afvalbeleid wordt in Vlaanderen gestuurd via de opmaak van uitvoeringsplannen. De doelstellingen van het gemeentelijk beleid bouwen dan ook in eerste instantie verder op deze doelstellingen uit het uitvoeringsplan.

Basis voor het gemeentelijk beleid is nog steeds de zogenaamde 'Ladder van Lansink'. Afvalpreventie is het eerste aandachtspunt terwijl in de praktijk de benadering van de restfractie een belangrijk evaluatiecriterium van het afvalbeleid is.

Met het gratis nummer 0800 99 827 helpt Imog de klant mocht er zich een probleem of fout voordoen bij de afvalophaling. Zowel formaat als prijszetting van de huisvuilniszak werden aangepast zodat het principe 'de vervuiler betaalt' beter kon worden gerealiseerd.

De milieudienst ondersteunt de aanhoudende inspanningen om de eigen stadsdiensten en departementen correct te laten sorteren en deze afvalstromen goed te laten ophalen en verwerken.

Sinds 2021 geld de verplichte bronsortering, hier zijn we samen met IMOG oplossingen aan het zoeken om hier aan te voldoen, vooral ifv inzameling ‘Begraafplaatsen’. Ook op het stadsdepot zullen extra inzamelmogelijkheden nodig zijn om meer te sorteren met oog op gebruikers gemak (timing 2022-2023). Ook zijn er nu meerdere PMD+ inzamelpunten (openbare vuilnisbakken) op het openbaar domein.

Er werd verder gewerkt aan een nieuw afvalbakkenbeleid. Minder vuilnisbakken op betere plaatsen. Plaatsen worden onderzocht door milieudienst en eventuele acties worden opgemaakt.  Het afvalbakkenplan werd op 11.02.2020 goedgekeurd. Er wordt ook in 2020-2021 samengewerkt met Imog en Mooimakers.  In 2021 werden 17 locaties aangepast ifv problematiek, nieuwe aanleg, … De samenwerking/optimalisering vuilnisbakkenplan wordt in 2022 geëvalueerd door Mooimakers ifv aanpassingen en eventuele aanpassingen naar de toekomst toe.

Er werden vernieuwde inzamelpunten voorzien aan de mobilehomeparking om de werklast te verminderen voor de medewerkers.  Ook AHA beschikt over een milieustraat, hier worden alle fracties maximaal gesorteerd ingezameld.

Groepsaankoop peukentegels, peukenpalen, wandasbakken via Imog ingeschreven, ook de plaatsing werd gerealiseerd.

Repair Café: In 2020 werd er 1 editie geannuleerd wegens corona (maart), in oktober werd een coronaproof editie georganiseerd. Iedereen is er welkom voor het herstellen van klein elektro, ICT, fietsen en kledij.

In 2021 werden 169 zwerfvuilmeldingen gedaan. Die werden door Effect vzw (Team Rudi) opgeruimd binnen de 48u. 

Zwerfvuilactie: Stad Harelbeke organiseert een jaarlijkse zwerfvuil-opruimingsweek. Daarbij worden niet enkel de eigen medewerkers aangespoord om actief mee te helpen met de reguliere zwerfvuilophaling, maar worden burgers en scholen ook gevraagd om mee de baan op te gaan. Er werd 4050 kg zwerfvuil opgeruimd (een stijging tov het voorgaande jaar).

Natuur

De stad heeft zijn intenties om in te zetten op natuur opgenomen in het stedelijk Groenplan dat door de gemeenteraad van juli 2020 werd goedgekeurd. Er zijn ambities en streefnormen opgenomen voor uitbreiding van straat- en laanbomen, uitbreiding natuur en uitbreiding openbaar groen.

Er werden ook opnieuw enkele initiatieven genomen met het oog op soortenbescherming en het terug zichtbaar maken van de natuur in de stad (kunstnesten voor huiszwaluwen …).

In 2020 waren 4 natuurlijke en 23 kunstnesten huiszwaluwen bewoond. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2020.

Klimaatraad

De Klimaatraad werkt in het kader van de realisatie van de SDGs (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties en ondersteunt het lokaal klimaat- en energiebeleid van stad Harelbeke.

De raad heeft hierbij een adviserende, sensibiliserende en participerende rol en rekent de volgende thema’s tot zijn actieterrein:

 • SDG 6: Schoon water en sanitair
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 13: Klimaatactie
 • SDG 14: Leven in het water
 • SDG 15: Leven op het land
 • SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Binnen de kimaatraad worden er werkgroepen opgericht. Zo zijn de Harelbeekse Kringloopkrachten reeds lange tijd actief in Harelbeke om onze inwoners en scholen te ondersteunen bij het thuiscomposteren.

Junglebeke is recent ook ontstaan vanuit de klimaatraad. Deze vrijwilligers zetten zich vooral in voor het vergroenen van onze stad met het aanleggen van geveltuintjes.  In 2021 werden 12 geveltuinen aangelegd door de vrijwilligers.

De Klimaatraad bestaat uit enthousiaste, geëngageerde inwoners van Harelbeke met een hart voor milieu en natuur.

De raad wordt ondersteund vanuit de milieudienst die jaarlijks minstens 4 vergaderingen organiseert. De ondersteunende ambtenaar legt milieu-gerelateerde dossiers voor tijdens de algemene vergaderingen. Klimaatraadsleden formuleren hierbij een advies dat wordt toegevoegd aan het dossier.

Jaarlijks organiseert de klimaatraad een paar vaste activiteiten zoals: (H)Eerlijk ontbijt in het stadspark, Nacht van de Duisternis en diverse infoavonden.

Natuur- en milieueducatie

Natuur- en milieueducatie (NME) krijgt steeds meer aandacht in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder. Vanuit de milieudienst is er nauw contact met de Harelbeekse scholen en de bevolking rond NME. Tijdens het schooljaar 2020-2021 werd het Rainbow Warrior Convenant on hold gezet door de COVID-maatregelen. De opstart is voor volgend schooljaar. In 2021 werden volgende acties rond NME opgevolgd en begeleid:

 • Wereldwaterdag: Afgelast door de COVID-maatregelen.
 • KleuterDOEdels (in samenwerking met Jeugddienst): op 19 mei was er een namiddag tuinieren op de Buurttuin
 • Buurttuin: het buurttuinproject werd verder uitgebouwd, er wordt nog steeds met een wachtlijst gewerkt. Een belangrijk aandachtspunt is de integratie en samenwerking met mensen met een migratieachtergrond. Het Huis van Welzijn zorgt daar ook voor ondersteuning.
 • Big Jump: Goodplanet Belgium is organisator en promotor in België van het initiatief 'Big Jump', een jaarlijkse ludieke actie die plaats vindt om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht te brengen. Harelbeke organiseert alternerend met Kortrijk Big Jump, door de COVID-maatregelen werd dit in 2021 niet georganiseerd in Kortrijk.
 • Verder kunnen scholen/verenigingen ook bij de milieudienst het ‘kabouterpad’ (eerder gericht naar kleuters) en de ‘boskoffer’ (voor alle graden van het basisonderwijs) ontlenen.
   

Schattingscommissie

De Milieudienst coördineert de Schattingscommissie ter vaststelling van schade bij een landbouwramp. In 2021 werden geen aanvragen ingediend voor aanvragen schattingscommissie.

Varia

 • Organisatie Geboortebos samen met gemeente Deerlijk, provincie en gezinsbonden. Er werden 693 bomen aangeplant op een nieuwe locatie in de gavers, een stuk gelegen aan de Eikenstraat op grondgebied Harelbeke.
 • De milieudienst adviseert de groenaanleg op nieuwe verkavelingen, nieuwe parkings, vellen bomen, heraanleg straten, landschapsbedrijfsplannen, … met eventueel bezoek ter plaatse.
 • Opvolgen inname/verharden openbaar groen, inbreuken en groenborgen.
 • Onderzoeken naar waterinfiltratie, ontharden, groene gevels, vergroening en bebloeming.
 • Opvolging subsidie-aanvragen KLE, duurzaam hout, REG-premie, ontharden en groendaken.
 • Opvolgen van de door aannemers uitgevoerde werken inzake bermbeheer en zomerbebloeming.
 • Samenwerking met de Landschapswacht (opmaak beheerwerken 2020 – Plaatsebeek, knotwerken, extensief beheer, onderhoud poelen, …).
 • Buurttuinsamenwerking. 2x per jaar samenkomst. Invulling tuintjes, administratief werk, probleembehandeling, opvolging subsidiedossier.
 • Samenkomst zwerfkattenproblematiek Papestuk => opmaak voederpas zwerfkatten. Voederpas is ingevoerd, we werken nu aan een digitaal meldingssysteem (samen met ICT, politie, Deerlijk en Leiestreke)
 • Samenkomsten voor de groenmonitor, tripod opmaak, slimme vuilnisbak … alles via Leiedal.
 • Samenwerking met de provincie voor ratten- en exotenbestrijding, 2 samenkomsten om evaluatie op te maken en bij te sturen indien nodig. Aansturen rattenvanger en exotenbestrijder die facility ter beschikking stelt.