SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

Grondgebiedszaken

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning in Vlaanderen vervangt sinds 1 januari 2018 de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de meldingsprocedure. In tegenstelling tot de milieuvergunning die een tijdelijk karakter had, krijgt de omgevingsvergunning een permanent karakter, maar de bedrijven moeten wel vaker gecontroleerd worden.

Vanaf 01.01.2019 werden ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning onderdeel van de omgevingsvergunning.

Door de invoering van de omgevingsvergunning overlappen de procedures en werkafspraken van de dienst Milieu en dienst Stedenbouw grotendeels. De diensten zijn nog fysiek gescheiden, maar er wordt nauw samengewerkt. Gemengde dossiers, met zowel een stedenbouwkundige (de stedenbouwkundige handelingen ‘SH’) als milieuhandelingen (de ingedeelde inrichtingen of activiteiten ‘IIOA’) worden wekelijks samen overlopen en de adviezen worden samengevoegd tot 1 document. De software, zowel van de Vlaamse overheid als van de eigen softwareleverancier worden nog regelmatig bijgesteld.

Toezicht en handhaving

Voor toezicht en controle van klasse 2- en 3-inrichtingen kan het stadsbestuur een beroep doen op de eigen door de gemeenteraad aangestelde toezichthoudende ambtenaren. De milieudienst beschikt over een geluidsmeter van het type SVANTEK. Deze geluidsmeter voldoet aan alle vereisten voor het uitvoeren van metingen in functie van de VLAREM-reglementering en de regels voor elektronische versterkte muziek. Iedereen die een activiteit organiseert met elektronisch versterkte muziek moet dit bij de stad melden of de nodige vergunningen aanvragen. De voorbije jaren kwam het aantal aanvragen op kruissnelheid, de meeste verenigingen kennen het systeem. Deze aanvragen zijn nu ingekanteld in het nieuwe systeem van de evenementenaanvragen, digitaal gekend als het ‘evenementenloket’. De COVID-2019-pandemie heeft er voor gezorgd dat er in 2020 geen evenementen werden georganiseerd.

Voor klachten inzake overtredingen van de Algemene Politieverordening (sluikstort, hondenpoep …) moet de milieudienst beroep doen op de politie.

Voor het toezicht op klasse 1-inrichtingen doet het stadsbestuur een beroep op de afdeling Handhaving van het Vlaamse Departement Omgeving. Ook wordt er vaak in onderling overleg opgetreden, waarbij de gemeentelijk toezichthouder na klachten of een eigen vaststelling contact neemt met het bedrijf en Milieu-inspectie om samen het probleem te bespreken.

De milieudienst is eveneens bevoegd voor de opvolging van de werking van het niet-betalend, gemeentelijk containerpark. Op 01.09.2020 werd het ‘gemeentelijk’ deel van het recyclagepark een intergemeentelijk recyclagepark van de intergemeentelijke vereniging Imog. De taak van de milieudienst bestaat sindsdien uit het opvolgen van eventuele klachten en opmerkingen en het intern bijhouden van het financiële aspect van de intergemeentelijke werking.

Het publiek kan met klachten over milieu steeds bij de milieudienst terecht. Er is een gratis telefoonlijn (0800 21 202) voor de inwoners. Klachten en vragen worden binnen de 24 uur minstens beantwoord, en er wordt naar gestreefd om aan de oorzaak van de klacht zo snel als redelijk mogelijk is te verhelpen.

Door de milieudienst werd ook verder ingezet op de verdere digitalisering van het uitgebreide archief met milieuvergunnings- en andere dossiers, dit naargelang de beschikbare tijd op de dienst.

Afval

Het afvalbeleid wordt in Vlaanderen gestuurd via de opmaak van uitvoeringsplannen. De doelstellingen van het gemeentelijk beleid bouwen dan ook in eerste instantie verder op deze doelstellingen uit het uitvoeringsplan.

Basis voor het gemeentelijk beleid is nog steeds de zogenaamde 'Ladder van Lansink'. Afvalpreventie is het eerste aandachtspunt terwijl in de praktijk de benadering van de restfractie een belangrijk evaluatiecriterium van het afvalbeleid is.

Met het gratis nummer 0800 99 827 helpt Imog de klant mocht er zich een probleem of fout voordoen bij de afvalophaling. Zowel formaat als prijszetting van de huisvuilniszak werden aangepast zodat het principe 'de vervuiler betaalt' beter kon worden gerealiseerd.

De milieudienst ondersteunt de aanhoudende inspanningen om de eigen stadsdiensten en departementen correct te laten sorteren en deze afvalstromen goed te laten ophalen en verwerken.

Er werd verder gewerkt aan een nieuw afvalbakkenbeleid. Minder vuilnisbakken op betere plaatsen. Plaatsen worden onderzocht door milieudienst en eventuele acties worden opgemaakt.
Het afvalbakkenplan werd 11.02.2020 goedgekeurd. Er wordt ook in 2020-2021 samengewerkt met Imog en Mooimakers.

Er werden vernieuwde inzamelpunten voorzien aan de mobilehomeparking om de werklast te verminderen voor de medewerkers.

Groepsaankoop peukentegels, peukenpalen, wandasbakken via Imog ingeschreven, ook de plaatsing werd gerealiseerd.

Repair Café: In 2020 werd er 1 editie geannuleerd wegens corona (maart), in oktober werd een coronaproof editie georganiseerd. Iedereen is er welkom voor het herstellen van klein elektro, ICT, fietsen en kledij.

In 2020 werden 191 zwerfvuilmeldingen gedaan. Die werden door Effect vzw (Team Rudi) opgeruimd binnen de 48u.

Zwerfvuilactie: Stad Harelbeke organiseert een jaarlijkse zwerfvuil-opruimingsweek. Daarbij worden niet enkel de eigen medewerkers aangespoord om actief mee te helpen met de reguliere zwerfvuilophaling, maar worden burgers en scholen ook gevraagd om mee de baan op te gaan. Er werd 3637,20 kg zwerfvuil opgeruimd (lichte daling ten opzichte van 2019).

Natuur

De stad heeft zijn intenties om in te zetten op natuur opgenomen in het stedelijk Groenplan dat door de gemeenteraad van juli 2020 werd goedgekeurd. Er zijn ambities en streefnormen opgenomen voor uitbreiding van straat- en laanbomen, uitbreiding natuur en uitbreiding openbaar groen.

Er werden ook opnieuw enkele initiatieven genomen met het oog op soortenbescherming en het terug zichtbaar maken van de natuur in de stad (kunstnesten voor huiszwaluwen …).

In 2020 waren 6 natuurlijke en 49 kunstnesten huiszwaluwen bewoond. Dit is een kleine daling ten opzichte van 2019.

Klimaatraad

De milieudienst ondersteunt de Klimaatraad.  In 2019 onderging de stedelijke MiNa-raad een transformatie naar de Klimaatraad.  Klemtoon van de Milieu en Natuur werd uitgebreid met Duurzaamheid en Mobiliteit. De MiNa-raad lanceerde een nieuwe oproep naar kandidaten.

In 2020 ontstond binnen de Klimaatraad een werkgroep rond de aanleg van geveltuintjes in de stad. Deze werkgroep luistert naar de naam ‘Junglebeke’. In 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de aanleg van 17 geveltuintjes goed. Junglebeke doet het aanlegwerk.

Het (H)Eerlijk Ontbijt in het stadspark ging niet door omwille van COVID-19.

Binnen de stedelijke Klimaatraad blijft de werkgroep Harelbeekse Kringloopkrachten actief. De Harelbeekse Kringloopkrachten zijn vrijwilligers die werken als een gestructureerde werkgroep. Concreet focussen deze zich op hun werking als ‘compostmeesters’. Deze ondersteunen ook de werking van de Buurttuin. Daarnaast komen ze op regelmatige basis samen, bemannen de demoplaats op het recyclagepark, zijn ook zichtbaar aanwezig op belangrijke evenementen, en ondersteunen acties die er op gericht zijn om de hoeveelheid restafval te doen verminderen. Er werden gesprekken gevoerd over het verplaatsen van de demoplaats naar het Provinciaal Domein De Gavers.

Natuur- en milieueducatie

Natuur- en milieueducatie (NME) krijgt steeds meer aandacht in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder. Vanuit de milieudienst is er nauw contact met de Harelbeekse scholen en de bevolking rond NME. In het schooljaar 2019-2020 werd het Rainbow Warrior Convenant geïntroduceerd.

Acht Harelbeekse lagere scholen namen deel aan heuse SDG-vorming om als doel uit te groeien als een SDG-school. Helaas werd de werking hierrond door de COVID-maatregelen tijdelijk stopgezet.

In 2020 werden volgende acties rond NME opgevolgd en begeleid:

 • Wereldwaterdag: op vrijdag 19 maart 2020 zou een gemeentelijke actie opgezet met de Harelbeekse scholen (5de ljr – 223 lln) waarbij op die dag aandacht werd besteed aan SDG 6 (schoon water en sanitair) en SDG14 (leven in het water). Dit evenement ging voor de zevende keer op rij georganiseerd worden door de Stad Harelbeke, het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers en De Watergroep. Echter door de coronamaatregelen werd dit afgelast.
 • Milieutheater: werd afgelast door de coronamaatregelen. Er ging een voorstelling zijn voor de 2de kleuterklas in het najaar genaamd bOOm van Compagnie Quand Je Serai Grand, dit werd verplaatst naar voorjaar 2021.
 • KleuterDOEdels (in samenwerking met Jeugddienst): op 9 september, een namiddag tuinieren op de Buurttuin, op 16 september was er een bezoek aan landbouwer Frank Vergote.
 • Infonamiddag rond afval sorteren voor nieuwkomers te Harelbeke: door de coronamaatregelen ging dit in 2021 niet door.
 • Buurttuin: het buurttuinproject werd verder uitgebouwd, er wordt nog steeds met een wachtlijst gewerkt. Een belangrijk aandachtspunt is de integratie en samenwerking met mensen met een migratieachtergrond. Het Huis van Welzijn zorgt daar ook voor ondersteuning.
 • Big Jump : Goodplanet Belgium is organisator en promotor in België van het initiatief 'Big Jump', een jaarlijkse ludieke actie die plaats vindt om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht te brengen. Echter door de coronamaatregelen is deze actie van 12 juli 2020 digitaal doorgegaan.
 • Voedselspel: binnen Voedselrijk en in samenwerking met Velt werden er voor het vierde leerjaar 6 verschillende interactieve spelletjes uitgewerkt rond Korte Keten. Dit zou doorgaan in april 2020 maar werd omwille van corona geannuleerd.
 • Verder kunnen scholen/verenigingen ook bij de milieudienst het ‘kabouterpad’ (eerder gericht naar kleuters) en de ‘boskoffer’ (voor alle graden van het basisonderwijs) ontlenen.
   

Schattingscommissie

De Milieudienst coördineert de Schattingscommissie ter vaststelling van schade bij een landbouwramp. In 2020 werden er in het kader van de droogte (naast 1 voor zonnebrand en hagelschade) 13 aangiftes ingediend, voor een totaal van 162,98 hectare, waarbij door de milieudienst, in samenwerking met de Schattingscommissie afhankelijk van de aard van de dossiers een eerste en tweede vaststelling werd uitgevoerd en de nodige PV’s werden opgesteld.

De Milieudienst stuurt ook de opvolging van een aantal andere landbouw- of dierenwelzijngerelateerde zaken, zoals de uitbraak van de Ziekte van Newcastle, opvolging van Salmonella- en botulisme-incidenten, vogelgriep, overlast door duiven, ratten, exotenbestrijding enzovoort.

Varia

 • Het Collegebos werd in november 2020 opnieuw aangeplant. Oorspronkelijk zou dit met buren worden gerealiseerd maar omwille van COVID kon dit niet worden georganiseerd. De aanplantingen gebeurden via een sociaal-economiebedrijf.
 • Opmaak nieuw beheerplan Venetiëbos (ook reeds snoeiwerken aan de straatkant en ingang Fluvius).
 • Organisatie Geboortebos samen met gemeente Deerlijk, provincie en gezinsbonden. Er werden 540 stuks betula pendula aangeplant op een terrein op het provinciaal domein.
 • De milieudienst adviseert de groenaanleg op nieuwe verkavelingen, nieuwe parkings, vellen bomen, heraanleg straten, landschapsbedrijfsplannen, … met eventueel bezoek ter plaatse.
 • Opvolgen inname/verharden openbaar groen, inbreuken en groenborgen.
 • Onderzoeken naar waterinfiltratie, ontharden, groene gevels, vergroening en bebloeming.
 • Opvolging subsidie-aanvragen KLE, duurzaam hout, REG-premie.
 • Opvolgen van de door aannemers uitgevoerde werken inzake bermbeheer en zomerbebloeming.
 • Samenwerking met de Landschapswacht (opmaak beheerwerken 2020 – Plaatsebeek, knotwerken, extensief beheer, onderhoud poelen, …).
 • Buurttuinsamenwerking. 3x per jaar samenkomst. Invulling tuintjes, administratief werk, probleembehandeling, opvolging subsidiedossier.
 • Samenkomst zwerfkattenproblematiek Papestuk => opmaak voederpas zwerfkatten.
 • Samenkomsten voor de groenmonitor, tripod opmaak, … alles via Leiedal.
 • Samenwerking met de provincie voor ratten- en exotenbestrijding, 2 samenkomsten om evaluatie op te maken en bij te sturen indien nodig. Aansturen rattenvanger en exotenbestrijder die facility ter beschikking stelt.