SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

Grondgebiedszaken

Omgevingsvergunningen

Voor de klasse 3-dossiers rond bemaling werd een voorwaardenkader opgesteld en de omgevingsambtenaar werd door het CBS aangeduid om zelf de dossiers te behandelen. Er waren in 2022 9 dossiers klasse 1, 30 dossiers klasse 2 en 26 dossiers klasse 3. De omgevingsvergunning in Vlaanderen vervangt sinds 1 januari 2018 de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de meldingsprocedure. In tegenstelling tot de milieuvergunning die een tijdelijk karakter had, krijgt de omgevingsvergunning een permanent karakter, maar de bedrijven moeten wel vaker gecontroleerd worden.

Vanaf 01.01.2019 werden ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning onderdeel van de omgevingsvergunning.

Door de invoering van de omgevingsvergunning overlappen de procedures en werkafspraken van de dienst Milieu en dienst Stedenbouw grotendeels. De diensten zijn nog fysiek gescheiden, maar er wordt nauw samengewerkt. Gemengde dossiers, met zowel een stedenbouwkundige (de stedenbouwkundige handelingen ‘SH’) als milieuhandelingen (de ingedeelde inrichtingen of activiteiten ‘IIOA’) worden wekelijks samen overlopen en de adviezen worden samengevoegd tot 1 document. De software, zowel van de Vlaamse overheid als van de eigen softwareleverancier worden nog regelmatig bijgesteld.

Toezicht en handhaving

Er werd een nieuwe geluidsmeter aangekocht. De stad beschikt over eigen aangestelde toezichthoudende ambtenaren. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst met de intercommunale Leiedal die ook op intergemeentelijk vlak toezichtstaken kan opnemen. De stad rapporteert jaarlijks aan het departement Omgeving over de uitgevoerde toezichtstaken. Voor klasse 1-bedrijven berust het toezicht bij het departement Omgeving (omgevingsinspectie). Er is ook een samenwerking met de lokale politiezone PZ Gavers waar sinds 2022 opnieuw iemand specifiek rond omgevingsdossiers werkt.

Afval

Het college van burgemeester en schepenen besliste om de ophaling van restafval verder wekelijks te laten gebeuren. Imog had verzocht om vanaf 1/04/2023 over te schakelen op tweewekelijkse inzameling. We ontvingen in 2022 een positief advies op de opvolging van ons vuilnisbakkenplan, we sturen het afvalbakkenplan bij in 2023, vooral de plaatsingscriteria worden specifieker benoemd. Er is in 2022 een digitaal monitoringssysteem ingevoerd 'Jewel', dit om correcte acties te kunnen uitvoeren en probleemlocaties aan te pakken. Voor 2022 werden 31 locaties aangepakt, er werden vuilnisbakken verwijderd, vernieuwd (eventueel ander type) of nieuwe locaties voorzien. Er wordt verder gewerkt aan het bronsorteren, alle openbare gebouwen en eigen diensten worden aangepakt, dit om meer en gerichter te sorteren volgens de bepalingen.

Het afvalbeleid wordt in Vlaanderen nog altijd gestuurd door het Lokaal Materialenplan (uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval). Er is een nieuw plan in opmaak door de Vlaamse overheid voor de periode 2023-2030. Dit plan is nog niet goedgekeurd. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in het voorjaar van 2023. Dit zal het afvalbeleid uitstippelen voor de komende jaren.

Jaarlijks worden de afvalcijfers van de stad ook in de databank van Ovam ingegeven.

Natuur

De stad onderzoekt verschillende locaties waar op groen- en/of natuuruitbreiding kan worden gewerkt. Daar waar mogelijk wordt ook getracht deze projecten in subsidie-oproepen van andere overheden te kaderen. Dit is vaak een uitgebreid proces en vaak wordt niet het gewenste resultaat bekomen. We stellen vast dat subsidies vaak naar centrumsteden gaan. In 2022 bestond de laatste kolonie huiszwaluwen in Harelbeke uit 34 bewoonde kunstnesten en 2 bewoonde natuurlijke nesten.

Klimaatraad

De Klimaatraad werkt in het kader van de realisatie van de SDGs (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties en ondersteunt het lokaal klimaat- en energiebeleid van stad Harelbeke.

De raad heeft hierbij een adviserende, sensibiliserende en participerende rol en rekent de volgende thema’s tot zijn actieterrein:

•        SDG 6: Schoon water en sanitair

•        SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

•        SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

•        SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

•        SDG 13: Klimaatactie

•        SDG 14: Leven in het water

•        SDG 15: Leven op het land

•        SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Binnen de kimaatraad worden er werkgroepen opgericht. Zo zijn de Harelbeekse Kringloopkrachten reeds lange tijd actief in Harelbeke om onze inwoners en scholen te ondersteunen bij het thuiscomposteren.

Junglebeke is recent ook ontstaan vanuit de klimaatraad. Deze vrijwilligers zetten zich vooral in voor het vergroenen van onze stad met het aanleggen van geveltuintjes.  In 2021 werden 12 geveltuinen aangelegd door de vrijwilligers.

De Klimaatraad bestaat uit enthousiaste, geëngageerde inwoners van Harelbeke met een hart voor milieu en natuur.

De raad wordt ondersteund vanuit de milieudienst die jaarlijks minstens 4 vergaderingen organiseert. De ondersteunende ambtenaar legt milieu-gerelateerde dossier voor tijdens de algemene vergaderingen. Klimaatraadsleden formuleren hierbij een advies dat wordt toegevoegd aan het dossier.

Jaarlijks organiseert de klimaatraad een paar vaste activiteiten zoals: (H)Eerlijk ontbijt in het stadspark, Nacht van de Duisternis en diverse infoavonden.

Natuur- en milieueducatie

Wereldwaterdag werd op 17/03/2022 georganiseerd ism Provincie en De Watergroep voor 204 leerlingen van het 5de leerjaar van de Harelbeekse scholen.

Big Jump: Goodplanet Belgium is organisator en promotor in België van het initiatief 'Big Jump', een jaarlijkse ludieke actie die plaats vindt om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht te brengen. Harelbeke organiseert alternerend met Kortrijk Big Jump. Op 10/07/2022 vond Big Jump plaats aan de pontons van de Harelbeekse Kanovereniging, Klinkaardstraat 18, er sprongen ongeveer 70 personen om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

KleuterDOEdels (in samenwerking met Jeugddienst): op 15/06/2022 was er een bezoek aan de landbouwer (bij Frank Vergote), namiddag tuinieren op de Buurttuin, op 09/11/2022 was er kabouterpad in het Stadspark.

Buurttuin: het buurttuinproject werd verder uitgebouwd, er wordt nog steeds met een wachtlijst gewerkt. Een belangrijk aandachtspunt is de integratie en samenwerking met mensen met een migratieachtergrond. Het Huis van Welzijn zorgt daar ook voor ondersteuning.

Schattingscommissie

Er werden 24 aanvragen ingediend bij de Schattingscommissie om droogte vast te stellen.

 

Varia

Organisatie Geboortebos i.s.m. gemeente Deerlijk: er werden op 26/11/2022 150 bomen aangeplant aan de Eikenstraat te Harelbeke op het provinciaal domein De Gavers.

De milieudienst adviseert de groenaanleg op nieuwe verkavelingen (6 dossiers), nieuwe parkings (0 dossiers), vellen bomen (11 dossiers), heraanleg straten (10 dossiers), landschapsbedrijfsplannen (7 dossiers), met eventueel bezoek ter plaatse.

Opvolgen inname/verharden openbaar groen, inbreuken en groenborgen.

Onderzoeken naar waterinfiltratie, ontharden, groene gevels, vergroening en bebloeming.

Opvolging subsidie-aanvragen KLE (9 dossiers), duurzaam hout (4 dossiers), REG-premie (6 dossiers), ontharden en groendaken (4 dossiers), soortenbescherming (geen dossiers).

Opvolgen van de door aannemers uitgevoerde werken inzake bermbeheer en zomerbebloeming.

Samenwerking met de Landschapswacht in gemeentelijke natuurgebieden.

Buurttuinsamenwerking. 2x per jaar samenkomst. Invulling tuintjes, administratief werk, probleembehandeling, opvolging subsidiedossier.

Opvolging samenwerking dierenasiel (incl. zwerfkatten, voederpas, schuilhokken) en hinder door dieren (o.a. opstart invoer anti-conceptiepil duiven, samenwerking met de provincie voor (muskus)ratten- en exotenbestrijding, 2 samenkomsten om evaluatie op te maken en bij te sturen indien nodig. Aansturen rattenvanger en exotenbestrijder die facility ter beschikking stelt).

Big Jump werd georganiseerd op 10/07/2022. De jump vond plaats aan de pontons van de Harelbeekse Kanovereniging, Klinkaardstraat 18. Er sprongen ongeveer 70 personen in het water om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht van een breed publiek te brengen.