SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

Grondgebiedszaken

Coördinatiebureau en stadsontwikkeling

Voor het jaar 2020 waren volgende projecten opvallend aanwezig in het centrum van de stad.

De Leiewerken werden afgerond. Tijdens corona kwam de wandelpromenade goed tot zijn recht. De filter in de Twee-Bruggenstraat maakte dit tot een ontmoetingsplek waarbij de werking tussen het Groene Moleneiland en de veilige fietsverbinding tot het centrum veel bezoekers overtuigde om de pop-upbar aan het Marktplein te bezoeken. Deze laatste kreeg een definitief vervolg met banken en tafels op de verlaagde kade.

Projectontwikkelaar Immogra werkt gestaag verder aan de nieuwe appartementsblokken rond het toekomstig Marktplein en binnenhof. Het Marktplein is opengesteld. De wekelijks donderdagmarkt gaat sinds het najaar terug door in het centrum. 

De vrijetijdsstudie VT2035 geeft de richting aan voor de toekomstige vernieuwingen van onze stadsgebouwen. Een geschikte locatie is in onderzoek voor een nieuwe evenementenhal en cultureel centrum ter vervanging van CC het SPOOR. Daarbij aansluitend is het participatieproject inzake de studie van de vrijetijdssite De Mol opgestart. Voor het pand in de Stasegemsesteenweg 93 oefende de stad haar in het RUP-voorziene voorkooprecht uit.

Het startschot is gegeven in de studie voor de nieuwe vrijetijdssite (zone tussen kerk, ex-socio en Torengalm) in Bavikhove. Het ontwerpbureau AVDK, die ook School Zuid ontwierp, is aangesteld.

De revitalisering van het industrieterrein Harelbeke-Zuid loopt voor het industrieterrein zelf naar zijn einde. Op het einde van de Venetiëlaan werd - na aankoop door de stad van de nodige grond - een keerpunt gerealiseerd met een wachtzone voor vrachtwagens. De vervolgfase in de Politieke Gevangenenstraat is aangevat.

De studies van Ballingenweg, Nijverheidsstraat, Eilandstraat en Kervijnstraat zijn afgerond. Het technisch bestek dient afgewerkt en opgemaakt voor aanbesteding.

Het ontwerp van de Treurnietstraat en Korenstraat wordt uitgebreid met een verkeersplateau in de Hoogstraat die de verbinding maakt met de twee projecten.

Met Leiedal is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt voor de verwerving van de leegstaande handelspanden in Centrum I. Dit wordt het sluitstuk van de stadsontwikkeling rond het Marktplein zoals opgemaakt in het beeldkwaliteitsplan in 2011. Voor een eerste pand, het vroegere hoekcafé 'De Liederieck', oefende de stad haar in het RUP voorziene voorkooprecht uit. De intercommunale startte op aangeven van de stad de onderhandelingen met de verkoopbereide eigenaars van handelspanden op. De ondergrondse aantakking en doorgang tussen de kelderparking van Centrum I en de nieuwe parking onder het binnenhof werd gerealiseerd. De studie is lopend om de oude Centrum I-inrit parallel met de Leiestraat te supprimeren zodat op die zone (en op het rond liggend openbaar stadsdomein) de gelijkvloerse uitbouw van de handelspanden in de richting van de Leiestraat zou kunnen worden gerealiseerd.

Door de aankoop van iets meer dan 8000 m² grond ten noorden van het Sportcentrum in Bavikhove breidt het tragewegennetwerk stelselmatig uit. De doortrekking van de Doornhoutsevoetweg tot aan de sportsite is ontworpen en klaar voor uitvoering.

De Beversestraat (tussen Wolvenstraat en N36) en de Steenbrugstraat (tussen Beneluxlaan en Stasegemdorp) worden samen met Fluvius aangepakt als grote onthardingsprojecten.

De provincie is een ontwerpend onderzoek opgestart voor veilige fietspaden langsheen de Beneluxlaan.

Het mobiliteitsplan in opmaak zal de nieuwe visie van Harelbeke rond nieuwe mobiliteit weergeven, dit volgens het principe van “Fix the Mix”-wijken. Een belangrijk onderdeel hierin vormt deelmobiliteit, fietsstraten en openbaar vervoer. Hieraan wordt ook gewerkt in de Vervoerregio. Een eerste stap werd reeds gerealiseerd met de uitrol van een poule van elektrische deelwagens.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en wonen

Stedenbouw

Het aantal dossiers met stedenbouwkundige handelingen stijgt lichtjes. Door de technische problemen van de nieuwe release van het databanksysteem liepen de dossiers op het einde van het jaar vertraging op in behandelingstijd.

Bij de verkavelingsaanvragen zien we voor het eerst sinds lang weer een hoog aantal loten voor eengezinswoningen, met name 104 (vorige jaren rond de 20). Dit gaat over een 3-tal grotere verkavelingen, met name Vaartstraat, Eikenstraat en Bruyelstraat.

In de appartementsbouw is de stijging van het aantal voltooide projecten t.a.v. vorig jaar groot. Vorig jaar waren er dan ook uitzonderlijk veel projecten in aanbouw waarvan een deel nu beëindigd werden. Dit gaat vooral over een combinatie van kleinere projecten en het sociaal woningbouwproject in de Arendsstraat.

Het aantal projecten in aanbouw blijft hoog. We blijven het Marktplein, site Lano, Westwijk, woonpark, … in de cijfers zien. Ook het groot aantal projecten lang de N43 tekent zich af.

Daarentegen lijkt de vermindering van het aantal aanvragen (die nog niet gestart zijn) zich door te zetten, de afkoeling van de markt is te merken. De nieuwe aanvragen zijn niet langer de enorm grote projecten, maar ook niet langer de 2-3 rijwoningen die vervangen worden door pakweg 10 appartementen. We zien een aantal projecten uit de middenmoot (tussen 25 à 40 appartementen), vnl. in de Vissersstraat, De Stip en Twee-Bruggenstraat.

Het hoog aantal meergezinswoningen in Bavikhove en Hulste gaat in hoofdzaak over kamerwonen (seizoensarbeiders of buitenlandse arbeiders). Voor het tweede jaar op rij komen hier vnl. regularisaties boven water, maar er worden ook nieuwe projecten aangevraagd.

Het fenomeen ‘vakantiewoningen’ doet ook zijn intrede, ondanks het feit dat hier al langer een wettelijk kader voor is.

De evolutie van het aantal eengezinswoningen blijft op hetzelfde niveau, een fluctuatie tussen de woningen in aanbouw versus de voltooide woningen, niet in beschouwing genomen. 

Wonen

Woonwijs verwelkomde in het najaar een nieuw personeelslid, om zo de uitdaging voor het nieuwe werkingsgebied, met 5 gemeenten, aan te gaan.  Corona had wel degelijk een invloed op de werking, gezien huisbezoeken i.f.v. woningkwaliteit niet altijd even evident waren dit jaar.

Naast de reguliere en dagelijkse werking van de stad en Woonwijs kunnen volgende aandachtspunten of opvallende zaken meegegeven worden:

De leegstandsinventaris zakt voor het eerst sedert 2014 weer onder de 200 panden, maar de heffingsplichtige panden stijgen op diezelfde termijn voor het eerst weer boven de 100. Dit is een aanduiding van meer structurele leegstand, maar minder tijdelijke leegstand.

Er werden besprekingen gevoerd om de samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, die afloopt eind 2020, te verlengen.

Van de 105 vastgestelde verwaarloosde panden in 2019, stonden nog slechts 33 daarvan op de inventaris verwaarlozing eind december 2020. Dit betekent dat een groot aantal eigenaars direct actie ondernamen. De heffingsplicht is slechts van toepassing vanaf 2021.

In de premiecijfers is duidelijk dat het reglement van de Doe-het-duurzaam premie, aanzet tot meer premies. In totaal verdubbelde het aantal uitbetalingen. Dit heeft als oorzaak dat de premie niet meer gebiedsgericht is en voor het ganse grondgebied telt. Het aantal omvat ongeveer de helft uitbetalingen van het oude reglement (men heeft immers twee jaar om de werken te finaliseren). Het aantal uitbetalingen van het nieuwe reglement is direct hoog, omdat er veel ‘snel uit te voeren werken’ aangevraagd worden in plaats van totaalrenovaties. Zo zijn er veel (kleine) uitbetalingen met een kleine doorlooptijd inzake het plaatsen van een hoogrendementsketel.

Ruimtelijke ordening

De bouwmeesterscan werd gefinaliseerd met de voorstelling ervan in de stuurgroep van het Team Vlaams Bouwmeester.  De scan is een onafhankelijk document, het is niet de stad die de opmaak stuurt of aanpassingen doet.
De raming voor het voortraject van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan werd opgestart.
Intercommunale Leiedal werd ingeschakeld als partner voor handhaving.


Een aantal ruimtelijke studies liepen in 2020 gewoon verder, zoals het herbruiken van de site Treurniet. Op dit moment is het ontwerp van de concrete inrichting opgestart om vervolgens weer uit te zoomen i.f.v. de opmaak van de voorschriften van het RUP. Een deel van de site zal alvast onthard worden door het openleggen van de Paddebeek.
Het herinvullen van de site Bomarbre-Corex wordt bekeken binnen het project 'Van leegstand naar verweven locatie'. Op dit moment is de output een plan van aanpak na een startvergadering en een gesprek met de eigenaars.
Voor de Kollegewijk grepen we nipt naast een selectie binnen de subsidie-oproep voor 'klimaatwijken' waarin het opzet was een ruimtelijk ontwerp op te maken. De studie voor het openleggen voor de Gaverbeek op Kollegeplein en -beek daarentegen neemt wel de vlucht vooruit, waarin de VMM/Leiedal nu focust op het technisch ontwerp.

In de eerder reguliere dossiers, werd het RUP Vanassche tot fase openbaar onderzoek gebracht in 2020.

Wat betreft site De Mol proberen we de site optimaal te benutten in de voorbereiding van een inrichtingsplan en RUP. De analysefase werd in 2020 afgerond, na een participatie en bevraging van verschillende actoren in augustus en september. Het trekken van het ruimtelijk inrichtingsgedeelte van dit onderdeel van het VT 2035 project neemt een belangrijk deel in van de jaarlijkse werking.