SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

Grondgebiedszaken

Coördinatiebureau en stadsontwikkeling

Zie prioritair beleid: doelstelling 11.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en wonen

Stedenbouw

Het aantal dossiers met stedenbouwkundige handelingen is iets gezakt, maar blijft in dezelfde grootte-orde van om en bij de 300 aanvragen. Er zijn een aantal grote verkavelingen aangevraagd dit jaar, vooral met eengezinswoningen met opvallend veel loten. Dit gaat hoofdzakelijk om de Bruyelstraat, Amerikalaan en Eikenstraat.  Het aantal gerealiseerde appartementen is bijzonder laag, voor eengezinswoningen is dit dan net het grootste aantal in jaren. Vooral de verderzetting van woningbouw in Bistierland en de wijk op de voormalige site Lano zijn verantwoordelijk voor deze cijfers. De projecten in aanbouw vertonen dezelfde trend: veel minder appartementen dan gebruikelijk, maar heel veel eengezinswoningen. Voor de appartementen zijn de grootste projecten de Vissersstraat en de voormalige site Lano (Zuidstraat). Voor de woningen gaat het over de Beeklaan, Bistierland,… . Zoals gebruikelijk zijn ook verscheidene projecten vergund, maar nog niet in aanbouw. Voor de appartementen is dit een uitzonderlijk hoog aantal. We zien dat de tijd tussen vergunning en realisatie groter wordt en dat enkele vergunningen op de rand van de vervaltermijn staan. De grootste cijfers vinden we hier in de Stedestraat, Schipstraat, De Stip en Overleiestraat.  De appartementsmarkt in Harelbeke koelt duidelijk af. Het aantal vergunde, maar nog niet aangevangen eengezinswoningen is het kleinste getal in jaren. Vermoedelijk is dit toeval, gezien er weer veel verkavelingen aangevraagd worden.

Wonen

Het aantal woningen op de leegstandsinventaris is opnieuw gedaald (3de jaar op rij). Het aantal heffingsplichtige panden daalt evenzeer.   Voor de verwaarlozing werd staan er 45 woningen op de inventaris waarvan 11 heffingsplichtig.

Het aantal uitbetalingen voor de Doe het duurzaam premie blijft immens stijgen. De aanpassing van het reglement zorgde niet voor een daling in het aantal aanvragen. Door de hervorming van Vlaanderen met de MijnVerbouwpremie en MijnVerbouwlening, moet soepeler voorwaarden dan voorheen, vinden veel meer mensen de weg naar het loket. Desgevallend wordt de gemeentelijke premie ook meer aangevraagd. De drukte bij Vlaanderen, Energiehuizen, Renovatiecoach is op lokaal vlak zeker te voelen, met steeds meer verwachtingen naar dienstverlening. 

De verplichting van het conformiteitsattest voor huurwoningen werd ingevoerd, in fases. Dit geldt nu voor de oudste woningen.  In Harelbeke merkt Woonwijs tot op heden een stijging van het aantal aanvragen.

Verder nam de stad enkele beslissingen inzake de nieuwe sociale woonmaatschappijen (erkenning, staturen, samenwerkingsovereenkomst De Poort).

Ruimtelijke ordening

De opmaak van het beleidsplan ruimte werd opgestart. Met de input van het voortraject uit 2021 kwamen we tot de grote lijnen van de zgn. conceptnota die in verdere fase aan het publiek en adviserende instanties zal voorgelegd worden. Daarin worden de ambities voor 2040 en bijhorende onderzoeksvragen voorgesteld.

De stad behaalde met haar visie rond de Hazebeek-Havikbeek-Plaatsebeek een omvangrijke subsidie van voor Vlaanderen breekt uit! binnen: groenblauwe dooradering binnen de bebouwde ruimte. Dit gaat over ontharden, openleggen van beken en vergroenen. Ontharden kan letterlijk geïnterpreteerd worden, maar het schrappen van bouwgronden behoort hiertoe.

Die intentie hebben we eveneens voor het Moleneiland, waar een samenwerkingsovereenkomst bekomen werd voor een mogelijke verwerving en omzetting van bedrijvigheid naar natuur/park/recreatie.

Het begeleidingstraject 'Van leegstand naar verweven locatie' voor Bomarbre-Corex kwam ten einde. In het najaar kwamen we, na het bepalen van harde randvoorwaarden, naar een systematiek van invulling van bouwvelden. Het programma blijft echter nog ter discussie. Het dossier wordt stapsgewijs verdergezet, maar moet nu eerst het resultaat over de toekomstige oeverinrichting door De Vlaamse Waterweg afwachten.

Het RUP Treurniet en herziening Marktplein werden goedgekeurd. Dit gaat over de KMO zone met aanpalende beekzone in Bavikhove met Leiedal als ontwikkelaar. De reconversie naar KMO vermijdt dat we open ruimte aansnijden voor lokale bedrijvigheid.

In diezelfde optiek, werd het proces voor de uitbreiding van Empire Carpets gestart, inclusief planologische compensatie, zodat de open-ruimte balans gelijk blijft. De startnota werd nog net in 2022 goedgekeurd, om het participatieproces in 2023 aan te gaan. RUP De Mol nadert zijn einde met een definitief inrichtingsplan en de overstap naar de architecturale studie werd gezet. 

Wegenis

Onder facilitaire dienst hebben we de afdeling wegenis. Deze staat in voor diverse opdrachten en herstellingen op het openbaar domein. De ploeg wegenis bestaat uit 8 werknemers: ploeg metsers 5, smidse 2, onderhoudsman 1.

Voor de logistieke efficiëntie, waarbij we onder andere op twee werven tegelijkertijd kunnen werken, is een ploegsamenstelling van vijf personeelsleden belangrijk. Dit geeft ook voldoende werk voor de vrachtwagenchauffeur en graafkraanman (afdeling logistiek).

Aankoop van een nieuwe 7 ton CNG-kipvrachtwagen, levering pas half 2023.

In 2022 was er een lichte wijziging in personeelssamenstelling. Eén medewerker (1VTE) bij de ploeg metsers nam in juli 2022 ontslag en werd niet vervangen.

In 2022 hebben we een 662 meldingen en opdrachten gekregen. De opdrachten zijn divers: putten in wegdek, verzakkingen, aanpassingen en herstellingen verkeerssignalisatie, wegmarkering, herstelling en vernieuwing voetpaden, plaatsen straatmeubilair, aanleg petanqueplein,…

72 grote herstellingen voor ploeg wegenis (voetpaden); 196 puntherstellingen wegeniswerker (voetpaden); 207 voor de smidse (verkeerssignalisatie, straatmeubilair, slokkers...); 62 voor de klusjesman (koudasfalt, passieve wegverlichting, thermoplasten etc.) De klusjesman is een gedeelde werkkracht binnen de verschillende afdelingen (logistiek, gebouwen en wegen).

Er werden 1586m² nieuwe voetpaden in eigen regie hersteld. Dit is minder door een weggevallen personeelslid en er daardoor logistiek wat problemen ontstonden.

In 2022 werd er sterk ingezet op veilige schoolomgevingen. Er werden een 200 manuren van facility ingezet om aanpassingen uit te voeren.

De ploeg heeft volgende werken uitgevoerd aan gebouwen:

- uitbraak ventilatiekanalen CC het SPOOR

- uitbraak vals plafond jeugdcentrum TSAS