SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

Grondgebiedszaken

Coördinatiebureau en stadsontwikkeling

Voor het jaar 2021 waren volgende projecten opvallend aanwezig in het centrum van de stad.

De verwervingen van de panden aan Centrum I door Leiedal kenden een vlotte start. Er is een ontwerpbureau aangesteld voor de realisatie van het dichtleggen van de oude inrit van centrum I . Het Marktplein werd afgewerkt en de eerste nieuwe winkels namen hun intrek. Het binnenhof dient nog gefinaliseerd. In 2022 zou het resultaat van deze ingrijpende werken ook in de beleving van het Marktplein zichtbaar moeten zijn. De onderhandelingen over de verwerving van het Moleneiland als groene oase in het centrum worden verder gezet met de Vlaamse Waterweg.

RUP site De Mol werd in 2021 afgerond. Nu kunnen de verdere stappen gezet worden.   In verband met de culturele site wachten we nog steeds op uitsluitsel vanuit het zorgbedrijf. Ik hoop eind maart ten laatste nieuws hierover te hebben, zodat we aanpassingswerken in CC Het Spoor definitief kunnen opstarten.  

Mede door problemen met de riolering konden de werken aan de lokalen van Chiro Bavikhove in 2021 niet opgestart worden. Verwacht wordt dat men halverwege 2022 met de werken zal starten. 

De werken in Harelbeke Zuid zijn zo goed als afgerond. Het gescheiden stelsel voor de bedrijven en de collector in de Spoorwegstraat is in gebruik. De studie voor de Ballingenweg, Nijverheidsstraat en Eilandstraat is afgerond. Het bestek wordt gefinaliseerd voor aanbesteding voorjaar 2022. Het bestek van de Kervijnstraat is uitgestuurd. De prijzen worden ingewacht midden januari. Een eerste visie rond de heraanleg Steenbrugstraat en Beversestraat werd voorgelegd aan de bevolking in een infovergadering, de opmerkingen dienen verwerkt te worden in het ontwerp. Het ontwerp van de Korenstraat, Treurnietstraat en Ooigemsevoetweg werd voorgelegd aan de eigenaars die een deel van hun grond dienen over te dragen. Deze overdrachten dienen notarieel geregeld. Aquafin werkt verder aan het dossier Muizelstraat voor de aanleg van een gescheiden stelsel, aansluitend wordt het buitengebied Klein Harelbeke onderhanden genomen door de stad en Fluvius 

Het mobiliteitsplan van Harelbeke wordt verder uitgewerkt. De participatiemomenten hebben enige vertraging gehad door de coronamaatregelen en werden digitaal hernomen. De verschillende insteken werden verwerkt in een onderzoeksnota. De verschillende luiken in het mobiliteitsplan rond fiets, weg, snelheidszones, categorisering wegen werden verder uitgewerkt en opgenomen in de onderzoeksnota die in 2022 wordt voorgelegd aan de bevoegde instanties en de bevolking. 

De opstart van de vervoerregio met de nieuwe kern en aanvullend net is met een jaar uitgesteld door de Vlaamse Overheid. Het mobipunt dat wordt gerealiseerd in Harelbeke Zuid is eveneens uitgesteld. Het mobipunt aan de stationsomgeving wordt verder uitgewerkt in het Masterplan Stationsomgeving.  De deelwagens en deelfietsen werden gelanceerd in 2021. Na een trage start is het gebruik op het einde van het jaar stelselmatig toegenomen. Er wordt stelselmatig ingezet op communicatie en acties om de deelwagens in de aandacht te brengen. De fietsstraten en fietszones werden aangelegd, zoals ook de fietspomp, fietsherstelzuil en fietstelzuil met camera in de Twee-Bruggenstraat (nog te programmeren). In het kader van  de oproep veilige schoolomgevingen  wordt er een bestek opgemaakt om de fietsstraten stelselmatig uit te breiden. De fietsas tussen Hulste en Bavikhove werd uitgebreid met het tweede deel van de Doornhoutsevoetweg. Het bestek werd uitgestuurd om deze as ook tussen Stasegem en site De Mol te realiseren, alsook via de Kervijnstraat. Een testcase werd gerealiseerd in Bistierland, een filter verhinderde het doorgaand verkeer. De resultaten van deze test worden verwerkt. 

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en wonen

Stedenbouw

Het aantal dossiers met stedenbouwkundige handelingen blijft gelijk.

Het aantal loten in verkavelingen is weer gezakt naar het gebruikelijke niveau, na de uitschieter van vorig jaar.

Het aantal gerealiseerde appartementen ligt opnieuw hoog en zit weer in stijgende lijn. Dit gaat o.m. over het finaliseren van een aantal grote projecten in de Kortrijksestraat, Marktplein, Rietvoornstraat en Stasegemsesteenweg.

Het aantal projecten van meergezinswoningen in aanbouw daalt en de vergunde niet-aangevangen projecten voor meergezinswoningen blijft in de lijn van de vorige jaren. In Bavikhove en Hulste zijn er zelfs geen.

Het aantal eengezinswoningen die vergund zijn of in aanbouw is lichtjes hoger dan de voorbije jaren. Het project Bistierland  speelt hier nog een grote rol in. Voor de vergunde, niet gestarte woningen gaat het over Beeklaan, Bleekput en Mispelhof als grootste projecten.

Wonen

Het aantal woningen op de leegstandsinventaris is substantieel minder dan vorige jaren. De verklaring hiervoor is niet echt duidelijk. Het aantal heffingsplichtige panden is dan weer hoger dan gebruikelijk, wat tesamen betekent dat de woningen die op de inventaris staan, er langer op staan.

Voor de verwaarlozing werd dit jaar een tweede controleronde gehouden (rondgang wordt om de twee jaar uitgevoerd). In totaal staan er nu 45 woningen op de inventaris (rest eerste rondgang + nieuwe rondgang) wat minder is dan in het totale aantal bij de eerste rondgang, een positieve evolutie. Er zijn 33 heffingsplichtige panden waarvan 11 een vrijstelling kregen.

Het aantal uitbetalingen van de Doe-het-duurzaam-premie stijgt opnieuw na de verdubbeling van vorig jaar. Het reglement werd geëvalueerd omdat de stijging niet in lijn ligt met het voorziene budget. Voor de gevelrenovatie blijft het aantal uitbetalingen stabiel en zien we nog geen invloed van de beschikbaarheid van de premie voor woningen op de inventaris verwaarlozing.

De belangrijkste beleidsactie binnen wonen is de verplichting van het conformiteitsattest voor huurwoningen. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, per categorie van bouwjaren, bij nieuwe verhuringen. 

Verder adviseerde de stad het werkingsgebied van de nieuwe sociale woonmaatschappijen en werd een visie op sociaal wonen (afgeleid van het meerjarenplan) goedgekeurd.

Ruimtelijke ordening

Het voortraject voor de opmaak van het beleidsplan ruimte werd opgestart. Met zowel administratie, GECORO, raadscommissie en cbs werd een evaluatie uitgevoerd van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de Bouwmeester Scan. Het voortraject is echter nog niet samengevat of gefinaliseerd.

Naar ruimtelijke studies toe werd de inrichtingsstudie van de Gaverbeek gefinaliseerd. Via panelen op de betrokken pleinen werd het project voorgesteld aan de buurt. De volgende jaren wordt dit opgenomen ter realisatie.

Verder werden alle beleidselementen/visies/studies die bestaan rond de Hazebeek-Havikbeek-Plaatsebeek gebundeld tot een totaaloverzicht. Dit maakt duidelijk dat inzetten op realisatie op dit moment belangrijker is dan een ‘zoveelste’ visie ontwikkelen. Vanuit deze informatie werd o.m. een subsidie-aanvraag ingediend voor Vlaanderen Breekt Uit i.f.v. vergroening en ontharding.


Het herinvullen van de site Bomarbre-Corex binnen het project 'Van leegstand naar verweven locatie' kende weinig vooruitgang. In het voorjaar kwamen we, na toch wel grote inspanningen van de stad en het verwevingsteam, niet tot een consensus over de principes van een masterplan. De site is vervolgens door de eigenaar doorgegeven als project aan een dochtermaatschappij, waardoor dit project opnieuw moet opstarten.


Qua RUP’s lag de focus in 2021 op RUP Treurniet en RUP De Mol. Het eerste gaat over een KMO zone met aanpalende beekzone in Bavikhove met Leiedal als ontwikkelaar. De Mol kadert dan weer in VT 2035. Voor het inrichtingsplan werd een voorkeursscenario opgemaakt voor de sport-, jeugdfuncties en feestzaal na een ruim informeel en formeel participatieproces. Dit traject van inrichtingsplan en RUP overheerste de werkplanning in 2021. Het inrichtingsplan is een toekomstgericht, evenwichtig plan met veel recreatieve mogelijkheden voor de burger met specifieke aandacht voor de inrichting aan de randen i.f.v. de omgeving.

De RUP’s Harelbeke-Zuid en Bloemenwijk-Vaarnewijk werden vernietigd door de Raad van State.

Wegenis

Onder facilitaire dienst hebben we de afdeling wegenis. Deze staat in voor diverse opdrachten en herstellingen op het openbaar domein. De ploeg wegenis bestaat uit 8 werknemers: ploeg metsers 5, smidse 2, onderhoudsman 1.

In 2021 was er een lichte wijziging in personeelssamenstelling. Eén medewerker (4/5de VTE) ging begin 2021 met pensioen en werd voltijds vervangen.

Aankoop van een nieuw elektrisch voertuig MAN voor de ploeg smidse, levering pas eind januari 2022.

In 2021 hebben we een 662 meldingen en opdrachten gekregen. De opdrachten zijn divers: putten in wegdek, verzakkingen, aanpassingen en herstellingen verkeerssignalisatie, wegmarkering, herstelling en vernieuwing voetpaden, plaatsen straatmeubilair, aanleg petanqueplein,…

86 voor ploeg wegenis (voetpaden); 151 puntherstellingen wegeniswerker (voetpaden); 256 voor de smidse (verkeerssignalisatie, straatmeubilair, slokkers,...); 52 voor de klusjesman (koudasfalt, passieve wegverlichting, thermoplasten etc.)

Er werden 1672 m² nieuwe voetpaden in eigen regie hersteld. Dit is wat minder door het aantal onthardingen dat we hebben uitgevoerd. In 2021 werd er 792 m² onthard.

De ploeg heeft volgende werken uitgevoerd aan gebouwen:

- herstel vloeren (sportdienst, scholen)
- metselwerk, voegwerk (jeugddienst, garages marktplein, AHA,...)