SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

Huis van welzijn

Stedelijk basisonderwijs en flankerend onderwijs

2021 is een tweede coronajaar waardoor we  extra aandacht hadden voor cognitieve evolutie en emotionele gezondheid van onze leerlingen.

Er werd ingezet op afstandsonderwijs in de vorm van online lesgeven, bundels maken, telefoongesprekken, huisbezoeken.

De kloof tussen de verschillende gezinssituaties werd nu nog groter … de gelijke kansen werden kleiner.

Bovendien stond de ouderbetrokkenheid op een laag pitje: geen fysieke ontmoetingsmomenten, niet iedereen even gemakkelijk bereikbaar.

Je merkt bij een groot aantal kinderen dat alles doorweegt, vandaar dat we het welbevinden centraal plaatsen.

In september hebben we extra aandacht en tijd besteed aan de leerstof van het vorige schooljaar om de kinderen een stevige basis te geven om verder te kunnen evolueren in hun leerproces. Heel wat uitstappen en activiteiten werden geannuleerd wat anderzijds ruimte bood om hiaten en tekorten stapsgewijs weg te werken. De extra uren bijsprong van het ministerie om de leerachterstand weg te werken samen met PWBuren werden ten zeerste gewaardeerd. Gezinnen werden ook digitaal ondersteund door de stad: laptops, wifi... Het welbevinden van de kinderen werd opgevolgd in overleg met ouders!

Kinderen die in quarantaine zaten, vielen niet uit de boot en konden de belangrijke lessen online meevolgen in de klas of kregen ze online individueel onderwijs of opdrachten voor thuis. De oudercontacten verliepen online, de zorgoudercontacten gebeurden live. Ouders bleven betrokken bij de vorderingen van hun kind.

Vrije Tijd

Academie Harelbeke Anders!

De gevolgen van corona waren in 2021 heel duidelijk te merken.

Zo kon het Festival d’Academie en de eindejaartentoonstelling niet doorgaan. De AHA! werkte een thuis editie van Festival d’Academie uit en bezorgde iedere student een kartonnen doos met enkele kunstmaterialen in. Op de AHA!-website kon iedereen via filmpjes bekijken wat het doel van de dag was en ging iedereen in zijn living of keuken artistiek aan de slag. Met als resultaat heel fijne en originele kunstwerkjes. De eindejaarsexpo werd omgetoverd tot een samenwerkingsakkoord tussen de bib van Harelbeke en de dienst lokale economie. Voor Harelbeke en haar deelgemeentes werden er verschillende kunstroutes uitgewerkt met een zoektocht en de mogelijkheid tot het winnen van verschillende prijzen. De organisatie was zeer tijdrovend en een heel grote uitdaging, maar tijdens de zomer van 2021 heeft iedereen van binnen en buiten Harelbeke op een ongedwongen manier kunnen kennis maken met de AHA!.

Doordat de academie het voorafgaande schooljaar een hele tijd verplicht moest dicht blijven, schreven een groot aantal leerlingen zich niet meer in, met een enorme terugval aan inschrijvingen. Minder inschrijvingen staat gelijk aan snoeien in het lestijdenpakket bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september. Zo werd noodgedwongen het atelier Project en Nieuwe Media en Beeldende en Audiovisuele Kunsten stopgezet, werden de verschillende groepen Kunstkot samengevoegd en een aantal lesmomenten bij de jongste studenten geschrapt. Ook het secretariaat kreeg een duw door een vermindering in aantal leerlingen. In totaal sneuvelde er een full-time opdracht. Vastbenoemde leerkrachten werden hierdoor noodzakelijk van atelier en lesmoment verschoven en voor een aantal tijdelijke leerkrachten was er geen plaats meer. 2021 = een zwart jaar voor de AHA!.

Door corona konden er nog steeds geen expo’s, lezingen, uitstappen, doe activiteiten georganiseerd worden, geen koffiepauzes voor de studenten, geen derdenop bezoek. Kortom enkel en alleen maar activiteit in de ateliers en niks daarrond of erbuiten. Het sociale karakter, de sfeer, de samenhorigheid viel volledig weg.

Heel wat AHA!-teamleden vielen uit door corona, studenten bleven achter zonder leerkracht want er waren geen leerkrachten ter beschikking om in te vallen. Leerkrachten vielen in voor elkaar en gaven zich 100 procent, boven hun eigen lesopdracht.

Maar ondanks al deze tegenslagen werd er toch beslist om bij de start op 1 september 2021 in te zetten op ‘verandering’ (in de nasleep van de doorlichting). Zo werd de pedagogische begeleidingsdienst van het OVSG ingeschakeld om de 4de graad een jaar lang te ondersteunen, werden er vakwerkgroepen opgericht per graad, werden er werkgroepen opgericht, werd de AHA!-meetlat uitgewerkt en werd de tijdslijn uitgeschreven. In de tussentijd bloeide en groeide de academietuin en overwinterden de bijtjes zonder problemen en gaven ze hun eerst honing af na de zomervakantie.

De AHA! kijkt uit naar een toekomst zonder corona, met heel veel inschrijvingen en hoopt dat de academie weer mag bloeien zoals voorheen.

Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten!

De Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten, Peter Benoit, heeft een ruim cursusaanbod in drie domeinen Muziek, Woord en Dans, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. De opleidingen worden gegeven door een 75-koppig team van professionele leerkrachten. Geografisch kunnen de leerlingen les volgen in Harelbeke en Deerlijk en hun deelgemeenten, maar sedert 1 september 2020 ook in de gemeente Kuurne. In deze gemeente wordt het DKO nu verder uitgerold in de domeinen muziek en woord om zo het volledige curriculum van 1e tot 4e graad te kunnen aanbieden. Ook in Deerlijk werd in de locatie Belgiek opgestart met muziek en woord en wordt nu zowel de eerste als de (start van de) tweede graad aangeboden. Dit is een aspect van uitbreiding in de breedte in functie van het bereiken van een breed publiek. Er is met het nieuw decreet ook heel wat uitbreiding in de diepte, met het opstarten van de specialisatierichtingen muziek, woord en dans, alsook met een zeer divers en vernieuwend aanbod. Met groot respect zet de academie de traditie van gedegen theoretische kennis met vakken zoals muziektheorie en compositie verder, maar met een blik op de toekomst, door nieuwe vakken als DJ, experimentele muziek, klanklab eraan te koppelen. De domeinoverschreidende opleidingen, zoals musical en podiumkriebels, werden een nieuwe mogelijkheid aan de academie en met succes.

Naast de opleidingen, worden er ook diverse activiteiten in de rand georganiseerd. Traditioneel zijn de Nieuwjaarsconcerten; de leraarsconcerten; de projecten voor en door jongeren. Ook de samenwerking met CC het Spoor, de deelname aan de dag van het Woord bijvoorbeeld en het mee uitkienen van het theateraanbod voor ons publiek, alsook deelname aan H’Mused; de samenwerking met de jazzontspooring tonen de verankering met de stad en haar culturele werking. Twee- of drie jaarlijks organiseert H.A.P! bovendien Benoits Promsnight en een dansweekend. Door de pandemie werden evenementen doorgeschoven waardoor in 2022 zowel het dansweekend (27-28-29 mei) als Benoits Promsnight (29 april) plaatsvinden. Dit zijn nog uitgestelde jubileumvieringen van de vernieuwde academie H.A.P! die in 2021 75 jaar werd. Op de Proms komen zowat alle geledingen van de school aan bod; symfonisch Orkest, Brassband, bigband, Combo, Vocal bands, solisten en dans. Dit in een recept waar H.A.P! goed in is; leraars en leerlingen samen op het podium in een muzikale symbiose!

Naast evenementen in de hoofdschool wordt in de vestigingsplaatsen Deerlijk en Kuurne jaarlijks een toonmoment van de afdeling georganiseerd.

Vanaf halverwege de maand mei starten de openbare proeven, die nu terug toegankelijk zijn voor publiek.

Al deze zaken zijn output-momenten van de school, alsook noodzakelijke gelegenheden om de leerlingen een podium te bieden. Een ander belangrijk outputmoment en een waardemeter voor de school is het laureatenconcert dat nu reeds enkele jaren doorgaat de donderdag voor kermis Harelbeke. Laureaten en afgestudeerden in een specialisatierichting brengen op die avond een fragment of eigen werk uit hun repertoire, opgebouwd gedurende de 12-jarige opleiding.

Het schooljaar wordt traditioneel ingezet op 30 augustus, met een personeelsvergadering; een feestelijke opener van het schooljaar waarop ook het artistieke niet ontbreekt.

Hoewel de inschrijvingen voor het volgende academiejaar starten begin juni, is september ook nog een inschrijfmaand. Acties zoals Opendeurdag ( 3 september 2022), schoolbezoeken en proeflessen zijn dan zeker aan de orde, met de intentie om ons DKO zo kansen-breed mogelijk te verspreiden en bekend te maken.