SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

Huis van welzijn

Stedelijk basisonderwijs en flankerend onderwijs

Begin 2022 werden we nog steeds geconfronteerd met de coronacrisis. Dit had o.a. de nodige klassluitingen tot gevolg. Hierbij bleven we constant inzetten op afstandsonderwijs en op sommige momenten ook hybride lesgeven (deel van de kinderen op school en deel thuis). 

De digitalisering binnen het onderwijs gaat met rasse schreden vooruit. Hierin willen we niet alleen onze kinderen optimaal begeleiden maar willen we ook onze leerkrachten meenemen op dit pad. Hiervoor werd o.a. een inspiratiedag op niveau van de scholengemeenschap georganiseerd en werden diverse applicaties reeds opgestart. 

Eind februari brak de oorlog in Oekraïne uit. Vluchtelingen werden dan ook opgevangen in de verschillende scholen. 

De extra instroom van anderstalige leerlingen zorgde ervoor dat we het beleid rond anderstalige nieuwkomers opnieuw onder de loep namen, doelen stelden en nieuwe acties uitwerkten samen met de ATN- leerkracht en zorgteam.  Dit kreeg zijn plaats binnen het talenbeleid 

Voor het tweede jaar werd ook weer de KOALA-test in de derde kleuterklas afgenomen. De KOALA onderzoekt welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben voor taal. De test meet de luistervaardigheid: begrijpt het kind voldoende Nederlands? Deze wordt getest met doe-, zoek- en kiesopdrachten. De klasleerkracht begeleidt de opdrachten en beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies begrijpen.  Indien nodig wordt ook hier weer extra ingezet op taal. 

De stedelijke basisschool Centrum neemt deel aan vitamine T-project: een meerjarig traject waarbij we ten volle willen inzetten op de kracht van taal doorheen het klas -en schoolgebeuren. We willen kinderen zoveel  mogelijk uitdagen, stimuleren om taal te verwerven en deze taal te uiten. Het traject start in de kleuterklassen en groeit doorheen de basisschool. 

Vrije Tijd

Academie Harelbeke Anders!

Het schooljaar 2022-2023 is de heroprijzing van de AHA! Na alle beperkingen en tegenslagen door corona en niet meer kunnen tonen wie we zijn en wat we doen, is het nieuwe schooljaar het startschot om er weer volledig voor te gaan. De inschrijvingen lopen terug goed, en nieuwe maar ook eerdere AHA!-studenten vinden de weg naar de academie terug.

De academie kan wel nog niet alle geschrapte ateliers door corona herinrichten maar het opleidingsaanbod is wel zo opgebouwd dat er opnieuw doorgroeimogelijkheden naar de toekomst worden opgezet. De planning voor het schooljaar zit terug bomvol met heel wat expo- en toonmomenten, Kunsttijd-activiteiten, uitstappen, ons Festival d’Academie, toonmoment afstuderende studenten, eindejaarsexpo en BBQ. De rode draad doorheen het schooljaar is het project ‘Nest’ in het kader van Durf 2030. De academie zet verder in op inhoudelijke verandering en het volledig implementeren van het leerplan Kunstig competent. Verschillende werkgroepen en vakwerkgroepen zorgen voor de vorming en samen school maken. Professionalisering staat terug voorop om zo kwaliteitsvol mogelijk onderwijs aan te bieden. De academie blijft inzetten op ecologie en de uitbreiding van hun bijenkolonie evenals diversiteit in de academietuin. Er wordt tevens ingezet – nog meer dan anders – op een academie voor en door iedereen met een zo laagdrempelig mogelijk instap voor alle leeftijden, afkomst en interesses. Het schooljaar draait in hoofdzaak rond het project ‘Nest’ een project in het kader van Durf2030. Durf2030 geeft regio Kortrijk het duwtje in de rug om te experimenteren met sociale verandering. DURF doet verbeelden en helpt verbinden, om zo een community te bouwen die droomt van en bouwt aan een samenleving die beter samenleeft. Voor elke bestaande en toekomstige generaties. Kortom de visie van Durf2030 sluit perfect aan bij de visie die de academie draagt. De inspiratie voor het project kwam uit de heraanleg van de academie tuin. Met de omgebouwde binnenplaats heeft de academie en de buurt er meteen een nieuwe troef bij. Een plaats waar iedereen met een hart voor natuur welkom is. Waar iedereen de kans krijgt om in contact te komen met cultuur, kunsteducatie en de sociale, mentale en verbindende voordelen daarvan. Een tuin die tegemoet komt aan de nood aan broedplaatsen voor inheemse vogels en vleermuissoorten. Een Nest waarbij we mens en natuur met elkaar verbinden. Een tuin als centrale plaats voor en door de buurt. Een plek die de buurt de kans geeft om onze academie op een ongedwongen manier te ontdekken. Alsook te genieten van de verrijking om samen te creëren. Een zeer aangename plaats met als blikvanger één grote nestinstallatie waar iedereen nog jaren kan van nagenieten en praten en vooral zich kan laten inspireren door Nest. Met eveneens een buurt waarin onze kleine nestjes zich verstuiven. Dankzij de vele mensen die een donatie deden voor de Growfundingcampagne, en de daaraan gekoppelde financiële steun die we kregen van Durf2030, kon de academie 15 workshops organiseren. Tijdens de workshops kon je zelf deelnemen aan een workshop of je kon iemand die het met minder moet stellen de kans geven om deel te nemen. Kortom, een fantastisch project dat heel veel mensen heeft bereikt maar ook door vele mensen werd gedragen en ondersteund.

Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten!

2022 De Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten, Peter Benoit, heeft een ruim cursusaanbod in drie domeinen Muziek, Woord en Dans, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. De opleidingen worden gegeven door een 80-koppig team van professionele leerkrachten. Geografisch kunnen de leerlingen les volgen in Harelbeke en Deerlijk en hun deelgemeenten en ook in Kuurne. In deze gemeente werd het DKO nu verder uitgerold in de domeinen muziek en woord om zo het volledige curriculum van 1e tot 4e graad te kunnen aanbieden. Er is met het nieuwe decreet ook heel wat uitbreiding in de diepte, met het opstarten van de specialisatierichtingen muziek, woord en dans, alsook met een zeer divers en vernieuwend aanbod. Met groot respect zet de academie de traditie van gedegen theoretische kennis met vakken zoals muziektheorie en compositie verder, maar met een blik op de toekomst, door nieuwe vakken als DJ, experimentele muziek, klanklab eraan te koppelen. De domeinoverschreidende opleidingen, zoals musical en podiumkriebels, werden een nieuwe mogelijkheid aan de academie en met succes.  

Reeds een aantal jaren verbindt het project “Kunstkuur” de academie met het basisonderwijs. Tijdens thematische projecten, met een looptijd van 3 jaar, delen de leerkrachten uit het kunstonderwijs hun creatieve en professionele inzichten rond muziek, woord en dans met hun collega’s uit het basisonderwijs via wekelijkse workshops.  Er werden samenwerkingsverbanden aangegaan met de Stedelijke Basisschool Noord (Hulste) te Harelbeke, de Vrije Basisschool Sint-Lodewijk Deerlijk en Basisschool De Driesprong Deerlijk.  

Er worden ook diverse activiteiten in de rand georganiseerd. Traditioneel zijn de nieuwjaarsconcerten; de leraarsconcerten; de projecten voor en door jongeren. Ook de samenwerking met CC het Spoor, de deelname aan de dag van het Woord bijvoorbeeld en het mee uitkienen van het theateraanbod voor ons publiek, alsook deelname aan H’Mused; de samenwerking met de jazzontspooring tonen de verankering met de stad en haar culturele werking. Twee- of drie jaarlijks organiseert H.A.P! bovendien Benoits Proms Night en een dansweekend. Op de Proms komen zowat alle geledingen van de school aan bod; symfonisch Orkest, Brassband, bigband, Combo, Vocal bands, solisten en dans. Dit in een recept waar H.A.P! goed in is; leraars en leerlingen samen op het podium in een muzikale symbiose! 

Naast evenementen in de hoofdschool wordt in de vestigingsplaatsen Deerlijk en Kuurne jaarlijks een toonmoment van de afdeling georganiseerd. 

Vanaf halverwege de maand mei starten de openbare proeven, die nu terug toegankelijk zijn voor publiek. 

Al deze zaken zijn output-momenten van de school, alsook noodzakelijke gelegenheden om de leerlingen een podium te bieden. Een ander belangrijk outputmoment en een waardemeter voor de school is het laureatenconcert dat nu reeds enkele jaren doorgaat de donderdag voor kermis Harelbeke. Laureaten en afgestudeerden in een specialisatierichting brengen op die avond een fragment of eigen werk uit hun repertoire, opgebouwd gedurende de 12-jarige opleiding. 

Het schooljaar wordt traditioneel ingezet op 30 augustus, met een personeelsvergadering; een feestelijke opener van het schooljaar waarop ook het artistieke niet ontbreekt. 

Hoewel de inschrijvingen voor het volgende academiejaar starten begin juni, is september ook nog een inschrijfmaand. Acties zoals Opendeurdag schoolbezoeken en proeflessen zijn dan zeker aan de orde, met de intentie om ons DKO zo kansen-breed mogelijk te verspreiden en bekend te maken.