SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

 

Huis van welzijn

Energiearmoede bij kwetsbare groepen

2023 werd eveneens gekenmerkt door de energiecrisis en hoge energieprijzen.  De federale overheid voorziet in een extra betoelaging voor de lokale besturen, enerzijds voor de financiering van (extra) personeel, anderzijds voor het toekennen van individuele financiële steun.  Huis van Welzijn ontwikkelt een steunbeleid energie, dat maatregelen vastlegt voor wie financiële problemen heeft ten gevolge van de energiecrisis.  De zitdag energiesnoeiers werd verder gecontinueerd en er werden eind 2023 stappen gezet om dit in te bedden in reguliere samenwerking/beleid.

Financiële dienstverlening en schuldhulpverlening

Ook in 2023 heeft het Huis van Welzijn zijn wettelijke opdracht vervuld. Het beleid rond aanvullende hulp en aanvullende financiële steun werd herzien. Hierbij werd de REMI-tool het instrument om te onderzoeken of iemand al dan niet in aanmerking komt voor aanvullende (financiële) hulp. Financiële steun, berekend op basis van REMI werd vanaf 1 mei 2023 betoelaagd door de POD. Ook in 2024 worden deze middelen voorzien door de POD.

Preventieve dienstverlening

Huis van Welzijn zette in 2023 verder in op preventieve dienstverlening via individuele hulpverleningscontacten door maatschappelijk werkers en brugfiguren, zitdagen van externe partners (eerstelijns juridische bijstand, energiesnoeiers, woonclub, wijk-werken, eerstelijnspsychologen) en werking GS9 (soep met babbels). 

Gepaste activering in opstap naar tewerkstelling

Er werd op volgende wijze ingezet op activering van de kwetsbare doelgroep:

  • intensieve samenwerking tussen algemeen maatschappelijk werker en expert activering i.f.v. directere stappen naar activering.
  • toeleiding naar TWE
  • organisatie van 2 jobdates
  • continuering van bestaande samenwerkingsverbanden: WWIN, Hise, Effect/De Poerderie, wijk-werken.  
  • op regionaal niveau werd ingezet op de vorming van lokale partnerschappen (ESF-oproep Capacity Building) met de focus op de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt omwille van multi-problematiek.  In 2024 starten de lokale partnerschappen op.
  • dossier Lokaal Activeringspact werd ingediend (projectoproep Vlaanderen) en goedgekeurd eind 2023.  Met deze middelen werd de aanwerving gerealiseerd van een trajectbegeleider (0,5VTE m.iv. 01/01/2024) met de focus op de doorstroom van leefloongerechtigden naar de arbeidsmarkt.