SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

Huis van welzijn

Energiearmoede bij kwetsbare groepen 

2022 betekent een jaar van crisis, ook op vlak van energie. Door o.m. de oorlog in Oekraïne stijgen de energieprijzen ongezien. De regering nam diverse maatregelen om de energieprijs betaalbaar te houden. Er werden extra budgetten voorzien voor de OCMW's in kader van het gas- en elektriciteitsfonds. Er werd een steunbeleid voor energie uitgewerkt en toegepast voor mensen in een financieel kwetsbare situatie. Er werden ook preventieve maatregelen uitgewerkt in de vorm van een maandelijkse zitdag van de energiesnoeiers in het Huis van Welzijn.  

Eind 2022 werd bijkomende financiering voorzien door de federale en Vlaamse regering, om ook in de komende jaren de energiecrisis het hoofd te kunnen bieden.  

Financiële dienstverlening en schuldhulpverlening 

Ook in 2022 heeft het Huis van Welzijn zijn wettelijke opdracht vervuld. De periode van besteding van enkele corona subsidies werd verlengd tot en met eind maart 2022. De richtlijnen die hiervoor werden uitgewerkt in 2020 werden hierbij opgevolgd.  

Preventieve dienstverlening 

In 2022 werd het STEK-verhaal vanuit SAAMO verder uitgerold in GS9. De samenwerking met SAAMO werd eind 2022 beëindigd. De werking werd geëvalueerd en via een werkgroep werd een voorstel uitgewerkt om de werkingsprincipes van outreachend werken verder vorm te geven binnen Huis van Welzijn. Outreachend werken wordt geïmplementeerd in alle teams van Huis van Welzijn. Specifiek zetten we vanaf 2023 via een bijkomende brugfiguur nog meer in op outreachend werken via de school als laagdrempelige inrijpoort. De werking GS9 en buurtwerking worden verdergezet. 

Gepaste activering in opstap naar tewerkstelling 

We zetten verder in op de werksporen die in 2021 werden uitgezet: 

- structureel overleg met partners Hise, Effect, wijk-werken 

- 2 sessies van de jobdates, overleg met interimkantoor Ago dat zich in Harelbeke vestigde in 2022 

- samenwerking met WWIN 

- doelgroepanalyse leefloongerechtigden met als doel drempels in kaart te brengen en naar mogelijke oplossingen toe te werken. 

- toeleiding naar TWE zodra mogelijk 

Een tekort op personeel in Huis van Welzijn, sociale dienst, zorgde er echter voor dat de toewijzingen voor trajectbegeleiding on hold werden gezet van 01/09/2022 tot 31/12/2022.