SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

Huis van welzijn

Energiearmoede bij kwetsbare groepen

In 2021 werden evoluties op vlak van energiebeleid verder opgevolgd.  Klassieke budgetmeters worden door Fluvius systematisch omgebouwd naar een digitale prepaidmeter, voor het bereik van kwetsbare doelgroepen werd een appel gedaan op de OCMW's. Het nieuwe decreet mbt de LAC Watergroep zorgt ervoor dat minder dossiers doorgegeven worden, waterarmoede wordt op die manier onvoldoende gedetecteerd. Regionaal werden signalen gebundeld en doorgegeven aan de Watergroep, om hierover verder in overleg te gaan. De stijging van de energieprijzen leidde tot bezorgdheden vanuit de doelgroep. Om hierop een antwoord te kunnen bieden werden in samenwerking met de Energiesnoeiers 2 zitdagen georganiseerd in GS9.

Het steunbeleid i.k.v. covid-19 werd verder gezet in 2021, waarbij steun in energiefacturen werd toegekend. 

Het energiehuis stelde zijn nieuwe meerjarenplanning voor op het regionaal overleg diensthoofden. 

Financiële dienstverlening en schuldhulpverlening

Ook in 2021 heeft het Huis van Welzijn zijn wettelijke opdracht vervuld. Daarnaast werden er nav Corona extra subsidies toegekend  in 2020 (zowel Vlaams als federaal) die konden besteed worden in 2021. De richtlijnen die werden uitgewerkt in 2020 voor toekenning van deze middelen aan de meeste kwetsbaren in onze samenleving. werden hierbij opgevolgd. De tussenkomsten gingen zowel over tussenkomst in voeding, als over het aanreiken van een Oarelbeke Weirelkoarte als consumptiebudget, tot toekenning van aanvullende financiële steun. Om in aanmerking te komen voor een consumptiebon (Oarelbeke Weireldkoarte) of aanvullende financiële steun werd gebruik gemaakt van de budgetcalculaor van Cebud.

Preventieve dienstverlening

De dienstverlening kende zijn normale werking, de aanklampende hulpverlening kende weer normale werking via de GS9 en buurtwerking en via de huisbezoeken.

Gepaste activering in opstap naar tewerkstelling

Er is blijvend structureel overleg met partners Hise, vzw Effect en wijk-werken.

ESF-project Tornar werd on-hold gezet, resultaten uit het project werden voorlopig nog niet ter beschikking gesteld.

Er werd verder ingezet op contacten met de interimsector via het organiseren van jobdates. In juni vonden digitale jobdates plaats, in december konden de jobdates opnieuw fysiek georganiseerd worden.

Er wordt actief ingezet op doorverwijzing naar en samenwerking met de WWIN-coach. Er is structureel overleg over de dossiers via deelname aan dossierbespreking op de teamvergadering. In november vond een tussentijdse evaluatie van het project plaats, resultaten over de regio heen worden in de loop van 2022 gepresenteerd.

Er wordt meer ingezet op het toeleiden naar TWE als opstart voor een tewerkstellingstraject.  Nieuwe toewijzingen worden gescreend op mogelijkheid TWE en timing wordt voorop gezet.