SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

Huis van welzijn

Energiearmoede bij kwetsbare groepen

In 2020 was er aandacht voor enkele belangrijke evoluties op vlak van energiebeleid. Er wordt sinds 2020 standaard een digitale budgetmeter geplaatst bij nieuwe LAC-dossiers. Daarnaast werd de wetgeving m.b.t. waterlevering gewijzigd en wordt, vooraleer tot afsluiten kan overgegaan worden, een waterbegrenzer geïnstalleerd. We zorgen ervoor dat deze informatie de doelgroep bereikt via flyers. De coronacrisis bracht een aantal extra beschermingsmaatregelen mee in kader van afsluiting van energie. Dit werd consequent opgevolgd en gecommuniceerd. Verder werd de outreachende aanpak in LAC-dossiers gecontinueerd. 
Tussenkomsten in kader van energiekosten en/of -schulden werd meegenomen in het beleid rond de steunmaatregelen COVID-19 en is één van de pijlers van dit beleid.  LAC-dossiers worden gescreend op de mogelijkheid naar tussenkomt.
Eind 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis 2.0 opgemaakt, Woonwijs is hierin de trekker.   

Financiële dienstverlening en schuldhulpverlening

Ook in 2020 heeft het Huis van Welzijn zijn wettelijke opdracht vervuld. Daarnaast werden er naar aanleiding van corona extra subsidies toegekend (zowel Vlaams als federaal) die aanleiding gaven tot de uitwerking van richtlijnen voor toekenning van deze middelen aan de meest kwetsbaren in onze samenleving.  Dit ging zowel over tussenkomst in voeding, als over het aanreiken van een Oarelbeke Weirelkoarte als consumptiebudget, tot toekenning van aanvullende financiële steun.  Om in aanmerking te komen voor een consumptiebon (Oarelbeke Weireldkoarte) of aanvullende financiële steun werd gebruik gemaakt van de budgetcalculator van Cebud.

Preventieve dienstverlening

De geplande outreachende werking van de GS9 in samenwerking met maatschappelijk werkers van het Huis van Welzijn werd door corona doorkruist. Bij de eerste lockdown werden contacten bij aanvang beperkt, maar de sociale dienst en de buurtwerking GS9 schakelden vlug. De contacten met de doelgroep werden behouden via digitale weg (telefoon, whattsapp, sms, ...) en via stoepgesprekken. Verschillende initiatieven werden genomen om de kwetsbare doelgroep te bereiken en extra te ondersteunen; werking sociale kruidenier werd opgeschaald in samenwerking met met de vele vrijwillgers en met steun van de Koning Bouwdewijnstichting, tussenkomsten aankoop voedsel, steun via consumptiebonnen bij de lokale handelaar, aanvullende financiële steun voor achterstallige huur, energierekeningen, medische uitgaven ten gevolge van corona... 

Gepaste activering in opstap naar tewerkstelling

In 2020 werd een nieuw en uitgebreider registratieschema uitgewerkt, dat een beter beeld brengt over de verschillende acties die ondernomen worden voor en door een cliënt, op vlak van activering.

De trajectbegeleiders namen deel aan een trefdag met de VDAB-consulenten uit de regio, zodoende gerichter en met betere kennis van het aanbod en aanpak van VDAB te kunnen samenwerken. 

Er is systematisch overleg met arbeidszorgwerkplaats HISE, vzw Effect, wijk-werken.

Er werd deelgenomen aan het ESF-project Tornar, er werden meet & greets georganiseerd met de interimsector, er vond een jobdate plaats. 

Er werd mee vorm gegeven aan de ESF-oproep 510 (bereiken van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt), het dossier WWIN werd eind 2020 goedgekeurd.  Er volgt een actieve opvolging en medewerking met de WWIN-coach.