Structuurplan

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (GRS) HARELBEKE

Een GRS is een beleidsdocument dat de krijtlijnen uittekent voor de ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied. De ruimtelijke structuren en behoeftes van de verschillende sectoren (wonen, economie, natuur, landbouw …) worden afgewogen en uiteindelijk worden voor elk zowel prioriteiten als locaties gekozen. 

Een GRS dient zich te richten naar de hogere plannen, voor Harelbeke zijn dit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Het GRS wordt vastgelegd voor een termijn van 5 jaar, maar kan ook ten allen tijde geheel of gedeeltelijk herzien worden.

Het oorspronkelijke GRS van Harelbeke dateert van 2005. De eerste herziening van het GRS werd door de Deputatie goedgekeurd op 12 juli 2012. U kan hier de verschillende delen van het plan raadplegen:

Dit bevat ondermeer een beschrijving van de bestaande toestand, onderzoek naar toekomstige ruimtebehoeften en het verband met hogere plannen.

Dit bevat ondermeer de doelstellingen en prioriteiten, de beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur en de maatregelen en acties om die te bereiken. 

Dit bevat de onderdelen die bindend zijn voor de gemeente en de instellingen die eronder ressorteren.

WAT IS EEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN NIET?

Een GRS is geen beoordelingsgrond voor omgevingsvergunningen met stedenbouwkundige handelingen. Het is ook geen bodembestemmingsplan. Uitspraken op perceelsniveau en over concrete inrichting horen er niet in thuis. Deze zaken worden later ingevuld in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s), die worden opgemaakt ter uitvoering van het GRS. De uiteindelijke RUP’s hebben dan een verordenende kracht voor de burger.