Stedenbouwkundige verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

'Verordening in opmaak in openbaar onderzoek'

Meer informatie

 Gemeentelijke verordening centrale ruimte voor warmteproductie

Vanaf 9/05/2018 is de verordening “centrale ruimte voor warmteproductie” van kracht. In deze verordening wordt vastgelegd om gebouwen in de toekomst flexibel te maken en duurzame energetische oplossingen toe te laten. Hiervoor is het zinvol om normen voor een centrale ruimte voor warmteproductie en leidingkokers in meergezinswoningen op te leggen. In onderstaand document kan u de verordening volledig lezen.

verordening centrale ruimte voor warmteproductie

Gemeentelijke verordening publiciteit

Vanaf 14 april 2016 is de verordening ‘publiciteit op privaat domein of vastgehecht aan een constructie op privaat domein’ van kracht. In deze verordening wordt vastgelegd waar en hoe publiciteit geplaatst of bevestigd mag worden op of naast een gebouw. In onderstaande documenten kan u meer informatie vinden.


 brochure inzake publiciteit voor activiteit ter plaatse 

volledige stedenbouwkundige verordening publiciteit

 De bestaande Vlaamse wetgeving voorziet reeds dat publiciteit in vele gevallen vergunningsplichtig is:

  • verlicht of lichtgevend of
  • losstaand of
  • reclame voor merken of derden
  • publiciteit voor de eigen activiteit groter dan 4m2 aan de gevel of

Als de publiciteit aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet is m.a.w. altijd een omgevingsvergunning nodig vooraleer u kan overgaan tot plaatsing.

Vanaf 14 april is het ook verplicht voor het bevestigen van elk niet-lichtgevend uithangbord, met een totale oppervlakte tussen 0,5m² en 4m², aan een vergund (geacht) gebouw een meldingsdossier in te dienen. Dit dossier heeft dezelfde samenstelling als een omgevingsaanvraag, maar is een kortere procedure.

Heeft u plannen om publiciteit te plaatsen, dan raden wij u de dienst stedenbouw te contacteren.

Gemeentelijke verordening horecaterrassen

Vanaf 3 januari 2017 is de verordening ‘horecaterrassen op openbaar domein' van kracht.

In deze verordening wordt vastgelegd waar en hoe horecaterrassen geplaatst mogen worden. Deze verordening moet samen gelezen worden met de algemene politieverordening, die ook richtlijnen bevat inzake horecaterrassen. In onderstaande document kan u de gecoördineerde verordening vinden.

gecoördineerde verordeningen terrassen