Omgevingsvergunning milieugerelateerde handelingen

Maak een afspraak

Als u een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht te zijn voor mens en leefmilieu is er, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa)/milieugerelateerde handelingen (klasse 1 of 2) vereist of moet u op zijn minst een melding doen van een 'klasse 3'-inrichting.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor milieugerelateerde handelingen nodig?

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of een omgevingsvergunning voor milieugerelateerde handelingen vereist is (of ze enkel melding moeten maken van hun activiteiten).

Afhankelijk van de hinderlijkheid van uw activiteiten, kan uw bedrijf in de volgende drie klassen worden ondergebracht:

 • Klasse 1 (de meest hinderlijke activiteit, hier is een omgevingsvergunning vereist)
 • Klasse 2 (minder hinderlijk, maar een omgevingsvergunning is nog steeds vereist)
 • Klasse 3 (de minst hinderlijke activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht)

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu, waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft en klasse 3 de minst hinderlijke inrichting aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse van toepassing is.

Volgende factoren spelen hierbij een rol:

 • grootte van de opslag
 •  vermogen van de machines
 •  gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Sinds 1 januari 2018 zijn de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de zogenaamde ‘omgevingsvergunning’. Dergelijke aanvragen kunnen alleen digitaal ingediend worden.

Als stadsbestuur willen we ook onze inwoners aanmoedigen hun aanvragen voor handelingen zonder architect digitaal in te dienen via dit omgevingsloket. Dit kan online via het Vlaamse omgevingsloket, maar ook op afspraak (vanaf januari 2020). De digitale dossiersamenstelling voor een dossier zonder architect kan u hier nalezen: digitale dossiersamenstelling

omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen

Extra informatie

 Welke omgevingsvergunning milieugerelateerde handelingen(Klasse 1, 2 of 3) heb ik nodig?

Hoe kan ik een omgevingsvergunning milieugerelateerde handelingen aanvragen?

 • Voor bedrijven van klasse 3: u bent enkel verplicht om een melding te maken bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden.
 • Voor bedrijven van klasse 2: u moet een omgevingsvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden. De omgevingsvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van 3,5 maanden.
 • Voor bedrijven van klasse 1: u moet een omgevingsvergunning aanvragen bij de Deputatie van de provincie waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden. De omgevingsvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van 4,5 maanden.

Hoe verloopt de procedure bij een omgevingsvergunningsaanvraag?

Wanneer uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt (klasse 1 of klasse 2), dan zal er steeds een openbaar onderzoek gebeuren.

 • De omgevingsaanvraag wordt ter inzage gelegd bij het gemeentebestuur.
 • De omgevingsaanvraag wordt bekend gemaakt via aanplakbiljetten.
 •  Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk of mondeling bezwaar indienen.
 • Wanneer uw omgevingsaanvraag geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.
 • Bevoegde instantie voor bedrijven klasse 2: beroep is mogelijk bij de Deputatie van de provincie.
 • Bevoegde instantie voor bedrijven klasse 1: beroep is mogelijk bij de Vlaamse Regering.