Verandering van familienaam

Soms wenst men zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat één van beide belachelijk klinkt, of dat de combinatie van naam en voornaam belachelijk klinkt. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig.

Sinds 1 augustus 2018 zal je je voor de wijziging van je voornaam niet langer moeten richten tot de Minister van Justitie, maar ligt die bevoegdheid bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Dit is een andere procedure dan de naamsverandering na erkenning of adoptie.

Kosten

Afhankelijk van de reden waarom men zijn familienaam wil wijzigen wordt het bedrag van het registratierecht vastgesteld tussen de 49 euro en 490 euro.

Extra informatie

 

Stap 1:

Aanvragen

De aanvraag, gericht aan het Ministerie van Justitie - dienst naamsverandering, moet volgende elementen bevatten:

  •  een aanvraag tot naamsverandering in de vorm van een gewone brief;
  •  een afschrift van de geboorteakte;
  •  een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters;

Stap 2:

Procedure

Er verschijnt in het Beligsch Staatsblad een Koninklijk Besluit dat de naamsverandering toestaat. Wie een reden heeft, kan verzet aantekenen binnen een periode van 60 dagen na bekendmaking.

Indien er geen verzet wordt betekend, wordt de vergunning definitief na verloop van 60 dagen te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Stap 3:

Registratie

Binnen 6 maand te rekenen van de dag waarop het Koninklijk Besluit definitief is geworden dient het uittreksel of het afschrift te worden geregistreerd op het kantoor van de registratie.

Stap 4:

Overschrijving

Binnen de 60 dagen na de registratie dient het Koninklijk Besluit tegen ontvangstbewijs overhandigd te worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, of per aangetekende post te versturen. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is: * die van de plaats waar de begunstigde of één van de begunstigden is geboren; * die van de plaats waar de begunstigde of één van de begunstigden zijn gewone verblijfplaats heeft, wanneer geen van de begunstigden in België is geboren; * die van Brussel, indien geen van de begunstigden in België is geboren noch er zijn gewone verblijfplaats heeft.

Stap 5:

Gevolgen van de overschrijving

De verandering van naam heeft gevolg op de dag van de overschrijving. Zo nodig dient de identiteitskaart, rijbewijs ... aangepast te worden.