Kind erkennen

Maak een afspraak

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan  de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure 

Een kind erkennen kan je doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als u de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen. 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wijzigen familienaam bij erkenning

Een kind dat geboren wordt uit een ongehuwde vrouw krijgt de familienaam van de moeder. Wanneer de biologische vader het kind erkent, hebben de ouders de keuze: het kind kan dan ofwel de familienaam van de vader krijgen, ofwel verder de naam van de moeder dragen, of kiezen voor een dubbele familienaam.

Binnen een termijn van één jaar na de erkenning kunnen de ouders nog beslissen dat het kind de naam van de vader of een dubbele naam zal dragen. Deze naamswijziging kan niet meer gebeuren wanneer het kind 18 jaar is. Dit moet dan gebeuren via Koninklijk Besluit.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaarten
  • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
  • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.