Bomenbeleidsplan

Het aanplanten en het beheer van bomen is een belangrijk aspect van het openbaar groenbeheer. Daarom besliste het schepencollege op 21 december 2010 om een bomenbeleidsplan op te maken. Het bomenbeleidsplan van de stad werd opgemaakt door de intercommunale Leiedal i.s.m. de stadsdiensten. Het plan werd goedgekeurd door het schepencollege van 25 maart 2014.

De belangrijkste doelstelling van het plan is om op een doeltreffender en op termijn ook duurzamer en financieel verantwoorde manier om te gaan met stads- en straatbomen. In eerste instantie ligt de focus op bomen binnen het openbaar domein (straten, lanen, parken en plantsoenen, pleinen, …).

Het bomenbeleidsplan is één onderdeel uit een ‘Bomenplan’. Een bomenplan is idealiter opgebouwd uit 3 onderdelen:

1. Inventarisatie: De Harelbeekse straat- en laanbomen zijn op vandaag voor 85% geïnventariseerd. Per boom is de hoogte, omtrek, eventuele specifieke opmerkingen of snoeivormen opgenomen in een GIS-laag.  Ook de groenzones zijn reeds deels geïnventariseerd. Dit is een continu proces.

2. Bomenbeleidsplan: zet de koers uit voor een lange termijn (20 jaar), gebaseerd op actueel omgevingsbeleid en boomspecifieke beleidskeuzes (waar wil ik bomen, hoeveel bomen wil ik, welke bomen wil ik, wat wordt er verwacht binnen stadsplanningsprocessen, wegbeheer, milieubeheer, groen- en natuurbeheer, …). Deze doelstellingen worden opgenomen in een actieplan waarin maatregelen inzake uitbreiding en behoud van een kwalitatief goed bomenbestand worden opgenomen.

3. Bomenbeheersplan: beantwoordt de vraag ‘hoe’ aan bomenbeheer wordt gedaan.

Met dit bomenbeleidsplan wil de stad:

  • Haar (ruimtelijke) ambities met betrekking tot bomen vastleggen;
  • Ruimte creëren voor bomen in straten en op pleinen;
  • Regels en richtlijnen formuleren om het bestaande bomenbestand beter te beschermen;
  • De kwaliteit van het bomenbestand op peil te houden, te verbeteren en uit te breiden.
  • De bewoners maar ook ontwerpers, uitleggen wat de stand ten aanzien van bomen wil bereiken.

Je kan ze hieronder integraal raadplegen.

Hoofdstuk 1 Bomenbeleidsplan deel 1

Hoofdstuk 1 Nieuwe bomen aanplanten deel 2

Hoofdstuk 2 Boomkeuze deel 2

Hoofdstuk 3 Bescherming van bomen bij werken

Deel 3 bijlagen

Deel 4 assortimentenlijst