Werken Beversestraat

Update 04/01/2023

De werken in de Beversestraat worden opgeschoven naar 2026. We houden jullie op de hoogte van de start van de werken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heraanleg Beversestraat

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering vormen we onze straten om tot klimaatrobuuste straten. Ook verkeersveiligheid is hierbij een essentieel uitgangspunt. Hiervoor gaan we in de Beversestraat:

  • Maximaal ontharden;
  • Minimale functionele verharding aanleggen en dit maximaal waterdoorlatend;
  • Maximaal bufferen en laten infiltreren hemelwater d.m.v. natuurlijk beplante verlaagde groenzones. Al het hemelwater van de volledige projectzone (rijweg, voetpaden,…) wordt afgeleid naar de groenzones/wadi’s;
  • Maximaal én biodivers vergroenen;
  • Verbinden - blauwgroen: groene stapsteen tussen Leievallei en valleikom Beverenbeek;
  • Verbinden – mobiliteit: verlagen snelheid door asverschuivingen en verkeerstypologie ‘fietsstraat’;
  • Gemengd rioleringsstelsel scheiden.
Projecttype Infrastructuurwerken
Ligging Beversestraat
Opdrachtgever Fluvius en stad Harelbeke
Studiebureau Studiebureau Jonckheere
Hoofdaannemer NTB
Start werken 2026
Einde werken NTB

 

Contact : coördinatiebureau | coordinatiebureau@harelbeke.be