Subsidie ontharden en vergroenen van voortuinen

Door klimaatverandering krijgen we meer periodes van droogte en hittegolven, maar ook meer periodes van intensere regen. Om die extreme weersomstandigheden zo optimaal mogelijk op te vangen, moet onze stad een grote spons worden. Enerzijds door te ontharden en ervoor te zorgen dat regenwater ter plekke de bodem in kan. Anderzijds door bomen en struiken te planten, waardoor we meer schaduw en verkoeling creëren.

Daarnaast dempen ze heel wat verkeersgeluid en het vergroenen draagt ook bij tot een betere straatkwaliteit waar het aangenaam is om te wonen  en verhoogt dit de biodiversiteit.

Stad Harelbeke kent aan particulieren een subsidie toe voor ontharden en vergroenen van voortuinen van minstens 5m² bij een woning, gelegen in Harelbeke waarbij de ontharding niet is opgelegd door een wettelijke of bestaande reglementering.

Wie kan een subsidie aanvragen?

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren voor woningen in Harelbeke voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen

De subsidieaanvrager is:

 • de natuurlijke persoon die eigenaar of mede-eigenaar is, of
 • het geheel van gewone mede-eigenaars, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek
 • een vereniging van mede-eigenaars, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek
 • huurders, mits medeondertekening van het aanvraagformulier door de eigenaar(s).

Indien het woongebouw meerdere woningen omvat met verschillende eigenaars, kunt u als eigenaar de aanvraag indienen, als de overige eigenaars zich schriftelijk akkoord verklaren door het medeondertekenen van het aanvraagformulier.

Aan welke voorwaarden moet het ontharden en vergroenen van de voortuin voldoen?

Er dient minstens 5 m² verharding opgenbroken te worden en vervangen te worden door gazon, vaste planten, hagen, struiken en/of bomen zonder gebruik te maken van worteldoeken.

De nieuwe aanplant moet minstens gedurende 10 jaar in goede staat behouden te blijven.

De subsidie moet aangevraagd worden VOOR de start van de werken.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie voor het verwijderen van verharding in de voortuin bedraagt:

 • gazon ter vervanging van een verharding: €10/m² met een minimum van 100 € en een maximum van 500 €;
 • beplanting ter vervanging van een verharding: €15/m² met een minimum van 100 € en een maximum van 500 €.

Het volledig reglement vind je hier terug    |    Download het aanvraagformulier in PDF-formaat


Gegevens van de aanvrager
Adres
De aanvrager is eigenaar/ huurder van de woning
Bezorg ons een verlaring op eer waarbij mede-eigenaars akkoord gaan.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, .
Gegevens van de woning
Adres van de woning
Gegevens betreffende de te ontharden voortuin

Gegevens betreffende het ontharden en vergroenen van de voortuin (Kan nadien aangevuld worden indien nog niet alle info beschikbaar is op het moment van de aanvraag.):

Euro

Uit te voeren werken, en aantal m²:

Zijn de werken al uitgevoerd?
Bijlagen meesturen na uitvoering van de werken

 Bezorg onderstaande documenten na uitvoering van de werken aan de milieudienst. 

Facturen meesturen.
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: , pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
 • Plattegrond voor de ontharding: afmetingen, soort verharding en soort(en) beplanting/gazon
 • Plattegrond na de ontharding: afmetingen, soort verharding en soort(en) beplanting/gazon

Maximaal 3 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
 • Toestand voor de ontharding
 • Opbreekwerkzaamheden
 • Toestand na de ontharding (ontharding en nieuwe beplanting/gazon)

Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Verklaring en ondertekening
Met deze ondertekening verklaart u:
 • kennis genomen te hebben met het stedelijk subsidiereglement ‘Ontharden en vergroenen van voortuinen
 • de ontharde oppervlakte goed te onderhouden en minstens 10 jaar in goede staat te behouden
 • dat de verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn