Retributies

Retributies zijn betalingen waartegenover een dienstverlening van de stad Harelbeke staat. In tegenstelling tot een belasting heb je de keuze om deze dienst al dan niet af te nemen. De stad hanteert hiervoor de volgende reglementen:

 

Termijn van betaling en bezwaar (stedelijke dienstverlening)

De uitgereikte factuur wordt betaald binnen een termijn van dertig kalenderdagen volgend op de factuurdatum.

Klachten of bezwaren op facturen worden binnen de vijftien kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, schriftelijk meegedeeld aan de contactpersoon vermeld op de factuur.

De klacht of bezwaar vermeldt het factuurnummer, onderwerp en het bedrag van de factuur.

 

Procedure bij niet- of onvolledige betaling (stedelijke dienstverlening)

  • Indien de factuur niet of onvolledig werd betaald binnen de termijn van dertig dagen volgend op de factuurdatum, wordt de debiteur aan de hand van een eerste herinnering uitgenodigd het verschuldigde bedrag te betalen binnen een termijn van eenentwintig dagen vanaf de dag na de verzending van de eerste herinnering. 
     
  • Indien de factuur ook na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste herinnering niet of onvolledig werd betaald, wordt een tweede herinnering verstuurd. De debiteur wordt aangemaand het verschuldigde bedrag, verhoogd met 10 euro administratiekosten voor de opmaak en verzending van de tweede herinnering, te betalen binnen een termijn van éénentwintig dagen vanaf de verzending van de tweede herinnering. 
     
  • Indien de factuur en/of de administratiekosten ook na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede herinnering niet of onvolledig werd betaald, wordt een derde en laatste herinnering aangetekend verstuurd. De debiteur wordt aangemaand het verschuldigde bedrag, andermaal verhoogd met 10 euro administratiekosten voor de opmaak en verzending van de derde herinnering, te betalen binnen een termijn van eenentwintig dagen vanaf de verzending van de derde herinnering. 
  • Indien de factuur en/of de administratiekosten na het verstrijken van de betalingstermijn van de derde herinnering, niet of onvolledig werd betaald en niet op grond van ernstige motieven werd betwist, wordt het dossier overgemaakt aan de bevoegde gemeentelijke ambtenaar voor invordering via een administratief dwangbevel betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. De hiermee gepaard gaande invorderingskosten vallen integraal ten laste van de debiteur. 

    Indien het totale verschuldigde bedrag niet binnen de vastgestelde termijn van de tweede herinnering werd betaald, kan de desbetreffende dienstverlening van de stad worden geschorst of stopgezet, zonder dat dit enig recht geeft op vergoeding voor kosten van materieel en/of personeel uit hoofde van de debiteur.