Wilsverklaring euthanasie

Maak een afspraak

De documenten om in te vullen kan je afhalen in het stadhuis of hier downloaden:  wilsverklaring euthanasie

De aanvraag dient persoonlijk te gebeuren, tenzij iemand niet fysiek in staat is om zelf langs komen.

Elke persoon die handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd is, kan een wilsverklaring betreffende euthanasie indienen. Euthanasie is het op eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen door een andere dan de betrokkene, van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken.

In deze schriftelijke verklaring geef je je wil te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

 • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte
 • dat je in een onomkeerbare coma bent
 • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap, onomkeerbaar is 

Deze regeling is opgenomen in de wet van 28 mei 2002 (Belgisch Staatsblad op 22 juni 2002)

Voorwaarden

De wilsverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden (in blauwe balpen aangevuld).
 2. De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
 3. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn (waarvan max. 1 erfgenaam). Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
 4. In de verklaring mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht maar wel aangewezen. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
 5. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en eventueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
 6. Wilsverklaring inzake euthanasie blijft onbeperkt geldig in de tijd!

  Uitsluitend van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd NA het in voege gaan van de aanpassing aan de wet (na 2 april 2020).

   

Wilsverklaringen opgesteld VOOR de wetswijziging worden niet ‘omgezet’: voor al deze documenten geldt dat zij onder de ‘oude’ regelgeving vallen en dus nog (een laatste keer) zullen dienen herbevestigd te worden.

Je moet zelf de deadline in de gaten houden d.w.z. dat je door het stadsbestuur niet op de hoogte wordt gesteld als de verklaring vervalt. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring door middel van een nieuwe verklaring. Je kan ook op elk moment je verklaring intrekken. 

Aanvragen 

Is iemand zelf fysiek niet in staat om de verklaring op te stellen en te tekenen, dan kan hij/zij een meerderjarig persoon aanwijzen die zijn/haar verzoek schriftelijk opstelt. Deze meerderjarige persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene. Deze persoon moet de verklaring opstellen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt.

De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door één of meerdere vertrouwenspersonen.

Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

Een medewerker van de dienst Burgerzaken voert de verklaring in in een centrale databank. Deze databank wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Vooraleer de ambtenaar de aanvraag kan invoeren, controleert hij/zij eerst de identiteit van de aanvrager en of alle gegevens op een correcte manier zijn ingevuld.

Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

Kosten

Deze dienstverlening is gratis. 

Wat moet je meenemen?
 • jouw eigen identiteitskaart

 • het ingevulde aanvraagformulier

 • indien de aanvrager fysiek niet in staat is om zelf langs te komen, brengt de aangewezen persoon ook de identiteitskaart van de aanvrager mee + het attest van de dokter (medisch getuigschrift)