Nieuwe sluis* en stuw**

Sluis Leiewerken

*Sluis:  Een sluis is een waterbouwkundige constructie die ervoor zorgt dat schepen het hoogteverschil op de waterweg tussen twee delen kunnen overbruggen. Elke sluis heeft minstens twee delen. Als een schip de sluis binnen vaart, sluiten de deuren zicht achter het schip. Door schotten te openen loopt het water in of uit de sluis tot het water niveau in de sluis gelijk komt te staan het waterniveau van de waterweg waarop het schip zijn weg zal verder zetten.

**Stuw: Een stuw is een waterbouwkundige constructie die de waterstand van een waterweg regelt. Stuwen voeren het water af en vermijden zo wateroverlast. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat er altijd voldoende waterdiepte is voor de scheepvaart. In droge periodes zullen stuwen dus vaker dicht zijn om water op de houden. In periodes met veel regen zullen de stuwen open staan om het water af te voeren.

De sluis in Harelbeke is te klein voor het verwachte scheepvaartverkeer.

Met de bouw van een nieuwe sluis moeten er met heel wat factoren rekening gehouden worden: de sluis bevindt zich in een stedelijke omgeving met bebouwing tot vlak bij de Leie én tijdens de werken moet de doorgang voor schepen op de Leie verzekerd blijven.

Het Moleneiland werd doorgraven om er een voorlopige stuw aan te leggen. Die maakt het mogelijk de bestaande stuw weg te nemen om plaats te maken voor een voorlopige sluis. Pas wanneer de nieuwe sluis gebouwd is, verdwijnen de voorlopige stuw en sluis en komt op het Moleneiland een vispassage.

 

Cijfermateriaal over de nieuwe sluis en stuw:

  • 230 meter lang
  • 12,5 meter breed
  • 4,7 meter diep
  • Opgesplitst in twee delen zodat kleinere boten sneller en met minder waterverlies kunnen worden geschut.
  • Er komt een dubbele stuw (2x12,5m breed, debiet tot boven 200 m³/s).
Archimedesvijzels Leiewerken

Er worden Archimedesvijzels (zie foto) gebouwd met dubbele functie:

enerzijds water oppompen bij droge periodes en watertekort op de Leie,

anderzijds elektriciteit opwekken bij wateroverschot.

Er wordt evenveel energie opgewekt als er verbruikt wordt met de stuwsluis,

dus de installatie is energieneutraal op jaarbasis!

Op de Facebookpagina van het project (Seine-Schelde Harelbeke) vind je een fotoalbum dat in 16 stappen toont hoe de sluis en stuw worden vervangen.