Je kan niet gaan stemmen

Omdat in België de stemplicht geldt, moet je al het mogelijke doen om te stemmen.

Als je op de dag van de verkiezingen niet kan stemmen, mag je een andere kiezer volmacht geven om in jouw plaats te stemmen.
(Let op: als stemgerechtigde mag je maar één volmacht krijgen)

Om te stemmen bij volmacht heb je een volmachtformulier nodig. Dit vind je hieronder, kan je eenvoudig downloaden op www.verkiezingen.fgov.be , of kan je ophalen in het stadhuis.

 

Je geeft volmacht:

Wanneer je niet kan gaan stemmen, kan je iemand anders in jouw plaats laten stemmen. 
Om te stemmen bij volmacht heb je een volmachtformulier nodig. 
Je kan enkel volmacht geven omwille van bepaalde redenen:

1. Ziekte of beperking    Medisch attest door arts  
2. Beroepsredenen binnen- of buitenland  Attest door werkgever
3. Gevangenis Attest door strafinstelling 
4. Geloofsovertuiging Attest door religieuze overheid
5. Studieredenen Attest door schooldirectie
6. Verblijf in het buitenland (privéredenen)  Attest via bewijsstukken of verklaring op eer door dienst bevolking 
7. Schipper, marktkramer, kermisreiziger of zelfstandige  Attest door dienst bevolking op basis van bewijs uitoefening beroep

 

Voor situaties 1 tot en met 5 is een tussenkomst van de dienst bevolking niet nodig, dit kan je zelf regelen aan de hand van het volmachtformulier en het attest. Voor situaties 6 en 7 is het nodig om langs te komen naar het stadhuis.

 

Je geeft geen volmacht:

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je op de lijst terecht van kiezers die niet hebben gestemd.
Die lijst gaat naar de vrederechter en de politierechter bepaalt mogelijke straffen of boetes. 
Indien je dus om bepaalde redenen niet bij volmacht wil of kan stemmen, moet je de oproepingsbrief met het correcte attest of document (werkgever, dokter/ziekenhuis, verblijf in het buitenland) opsturen of bezorgen op de dienst Burgerzaken van de stad.

Ook als je de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent (ziekte, ongeval, enz) bezorg je het bewijs van je afwezigheid (doktersattest, proces-verbaal, enz) met indien mogelijk een kopie van je oproepingsbrief aan de vrederechter. 
 

Je kreeg een volmacht (bent volmachtkrijger):

Je hebt een volmacht gekregen? Wat moet je nu precies doen op verkiezingszondag en wat moet je meebrengen? 

Als volmachtkrijger moet je voldoen aan twee voorwaarden:
  • Je mag je maar één volmacht krijgen. (je mag dus nog geen volmacht hebben gekregen voor een ander persoon)
  • Als volmachtkrijger moet je uiteraard stemgerechtigd zijn. 
Hoe stemmen? 
  • Je beslist zelf of je eerst voor jezelf OF bij volmacht gaat stemmen. 
  • Let op: stem je bij volmacht, dan moet je gaan stemmen in het stembureau dat vermeld staat op de oproepingsbrief van de persoon waar je volmacht voor kreeg.  Dit kan verschillend zijn van jouw eigen stembureau. 
Wat moet je meebrengen? 
  • het door de volmachtgever ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van de afwezigheid van de volmachtgever
  • de stembrief van de volmachtgever
  • jouw eigen identiteitskaart
  • jouw eigen stembrief