Wie doet wat

Huis van welzijn

Huis van Welzijn neemt binnen de stad heel wat welzijnsactiviteiten op zich: gaande van integratie tot gezinsbeleid en internationale solidariteit.
De sociale dienst van het huis van Welzijn komt met kwetsbare gezinnen in aanraking en kan gericht naar de gepaste dienstverlening doorverwijzen. Daarnaast kan de sociale dienst ook noden en behoeften bij de burgers signaleren door het onmiddellijke en rechtstreekse contact.  De sociale dienst Huis van Welzijn neemt deel aan het samenwerkingsverband en zal overleg stimuleren voor individuele situaties via multidisciplinair overleg. 
 

Jeugddienst Harelbeke

De jeugddienst organiseert tijdens de schoolvakanties een Grabbelpasaanbod en werkt speelpleinwerkingen uit voor kinderen in Harelbeke. Er wordt specifieke aandacht geschonken aan kwetsbare gezinnen.  Ook tijdens het schooljaar vinden er heel wat losse activiteiten plaats: zoals bv kinderfuif, kindergemeenteraad,…
 

Sport Harelbeke

Organisatie, coördinatie en evaluatie van sportactiviteiten voor mensen tussen 3 en 99 jaar neemt de Sportdienst op zich. Daarnaast bieden zij informatie in verband met sport in zijn ruimste vorm. Ze staan in voor onderhoud en reservaties van bepaalde gebouwen in Harelbeke en voor contact met de sportclubs.
 

Bibliotheek Harelbeke

De bibliotheek van Harelbeke staat in voor verschillende activiteiten gericht op kinderen, zowel in samenwerking met Huis van het Kind (Bijvoorbeeld: week van de Groeilamp – Kidsfestival, voorleesmomenten,…) als activiteiten los van Huis van het Kind (bijvoorbeeld: het Sintfeest van de bibliotheek). Ook voor andere leeftijden staat de bibliotheek klaar.
 

Arktos

Er is een samenwerkingsovereenkomst  tussen de stad en Arktos waarbij Arktos tal van projecten uitvoert op Harelbeeks grondgebied naar zinvolle vrije tijdsbesteding bij maatschappelijk kwetsbare jongeren.
 

Wiegwijs

Individueel preventief medisch consult, psycho-sociaal en pedagogische opvolging voor alle kinderen 0-3 jaar samen met ouders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken. Door arts (consult), verpleegkundige (consult) en vrijwilligers (onthaal). 
Zorgzame aandacht gaat uit naar kwetsbare jonge gezinnen.
 

Vzw Jongerenzorg

Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen is een organisatie bijzondere jeugdzorg en biedt integrale begeleiding aan gezinnen, kinderen en jongeren in een problematische leefsituatie door  contextbegleiding, dagbegeleiding (Aventurijn) in Harelbeke en verblijf (Ten Dries) in Sint-Denijs-Zwevegem. Daarnaast zijn er in begeleidingscentrum Aventurijn (Stasegemsestraat 42 in Harelbeke - tussen de spoorwegbrug en rondpunt De Mol) nog andere initiatieven voor kinderen uit Harelbeke, nl. spelotheek hetspeelspook, het kinderkledijboetiekske en de fietsbieb.

 

Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg West-Vlaanderen zet zich dagelijks in om een gepaste thuisomgeving te organiseren voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Ze begeleiden en ondersteunen meer dan 1.200 pleegkinderen en - jongeren en meer dan 150 pleeggasten. Daarnaast staan ze in voor de werving en screening van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden ze hen voor op hun pleegzorgengagement. 
 

Welzijnsschakel De Spie

De Spie richt zich specifiek naar mensen in kansarmoede en armoede. De Spie zorgt voor netwerk- en ontmoetingsmomenten en biedt huistaakbegeleiding aan voor kinderen. Er worden gezamenlijke ontmoetingsactiviteiten georganiseerd in samenwerking met buurtwerk. Jaarlijks wordt een Paas- en Kerstactiviteit georganiseerd. Bij de start van de grote vakantie wordt ook jaarlijks een activiteit georganiseerd voor alle betrokken gezinnen.


Vzw De Oever

Vzw De Oever staat sinds 1986 in voor de voedselbedeling in Harelbeke, sinds enkele jaren onder de vorm van een sociale kruidenier. De vzw zorgt voor de bevoorrading, het aanvullen van de rekken en het begeleiden van de mensen die het financieel moeilijker hebben en voor een kleine bijdrage boodschappen komen doen. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een Sintfeest voor de cliënten van het Huis van Welzijn.
 

Kind en Gezin

Informatie op maat, praktische tips en ondersteuning voor gezinnen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling via consulten op het consultatiebureau en via huisbezoeken voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Daarnaast worden er ook ouderbijeenkomsten georganiseerd rond gezonde voeding, deelname aan kleuterschool, zindelijkheid,…
 

Welzijnsraad Harelbeke

De Welzijnsraad is een adviesraad van stad Harelbeke die begaan is met het welzijn van de Harelbeekse burgers. Deze raad organiseert activiteiten gericht naar het brede publiek in Harelbeke en komt hierdoor ook vaak in aanraking met (toekomstige) gezinnen met kinderen/jongeren. Daarnaast heeft de Welzijnsraad, net als het Lokaal Overleg Kinderopvang, een signaalfunctie van vragen, noden en behoeften die leven bij de Harelbeekse burgers. 
 

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad van stad Harelbeke die advies verleent aan het lokaal bestuur over kinderopvang gerelateerde zaken. Een andere taak is het overzicht bewaren van het opvanglandschap in Harelbeke, vervolgens organiseert het LOK ook vormingen en netwerkmoment voor alle kinderopvanginitiatieven van Harelbeke.
 

VCLB Groeninge

Vestiging Zwevegem begeleidt alle vrije scholen binnen Harelbeke, alsook de gemeentelijke scholen: zowel lagere school als secundair. Zij voorzien leerlingenbegeleiding op vier domeinen, namelijk preventieve gezondheidszorg (medisch onderzoek, profylaxe bij besmettelijke ziektes), leren en studeren (leerstoornissen), onderwijsloopbaanbegeleiding (studiekeuzes) en psychosociaal functioneren (hoe voelt de leerling zich).
 

Groep Ubuntu

Groep Ubuntu biedt ondersteuning in de thuissituatie, thuis of op de dienst. De hulp is mogelijk via Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) of via Persoonsvolgende financiering (PVF). Groep Ubuntu richt zich op volwassenen met een beperking en kinderen en jongeren met een vermoeden van een beperking (enkel via RTH).


Gezinsbond Harelbeke

De Gezinsbond wil als sociaal-culturele vereniging zijn steentje bijdragen aan Huis van het Kind. Met hun plaatselijke afdelingen staan ze dicht bij de gezinnen. Ze weten wat hun vragen en noden zijn en ze proberen hierop in te spelen. Enerzijds door het organiseren van gezinsactiviteiten, maar ook door het inplannen van vormingsactiviteiten over opvoeding. Hun tijdschriften 'Brieven aan Jonge Ouders' en 'Botsing' belichten de opvoeding van jonge kinderen en tieners en ook in hun tweewekelijkse krant 'De Bond' wordt hier aandacht aan besteed.
 

Logo leieland

Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland wil de gezondheid van alle mensen in haar werkingsgebied bevorderen zodat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. Dit in verschillende sectoren, namelijk in de gemeente, op het werk, op school en in de zorg.