Heraanleg Kervijnstraat-Dwarsstraat

banner Kervijnstraat Dwarsstraat

Riolering:

In de Kervijnstraat en Dwarsstraat bevindt zich nog een gemengd rioleringsstelsel. Bovendien is deze riolering in slechte staat waardoor vervanging noodzakelijk is. 

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, d.w.z. dat grijs (vuil) water en regenwater gescheiden worden.

Het regenwater stroomt dan afwaarts naar de Leie. In de onbebouwde zone van de Kervijnstraat worden verschillende wadi's (=verlaagde groenzone) aan de onpare kant gecreëerd. In de laagste zone van de Kervijnstraat wordt ook een buffergracht gerealiseerd; dit zorgt voor extra buffering en vertraagde afvoer van het regenwater.  Op die manier krijgt het water de tijd om in de bodem te dringen en de grondwatertafel aan te vullen! 

 

Wegenis/groen:

Ook bovengronds staat er heel wat te gebeuren. We besteden bij de heraanleg aandacht aan een maximale groeninvulling én verkeersveiligheid!

Kervijnstraat - rijweg:

Het ontwerp van de Kervijnstraat, vanaf dorpskern Bavikhovedorp richting trakelweg Leie werd ontworpen met volgend profiel:

  • Voetpaden langs de gevels (breedte 150cm), een brede groenstrook kant pare nummers en een versmalde rijweg. Door het versmallen van de rijweg ontstaat er een tunneleffect zodat snelheid van voertuigen afneemt.
  • Kruisende voertuigen zullen elkaar traag moeten kruisen op de versmalde rijweg. Uitwijken blijft wel mogelijk door het oprijden van de parkeerzones die niet in gebruik zijn. 
  • In de groenstrook wordt langs de kant van de rijweg parkeermogelijkheid voorzien en dit op waterdoorlatende betongrasdallen die ingezaaid worden met gras. Ook de toegangen tot garages van de aanpalende woningen wordt voorzien in betongrasdallen. Bij het niet parkeren blijft deze zone een groen karakter behouden binnen deze groenzone.
  • Het groen lint wordt op regelmatige afstand onderbroken door hoogstammige bomen in een haagmassief. De vlakke groenstrook in gras wordt hierdoor onderbroken en de boomvakken creëren een laaneffect dat het groene karakter nog meer accentueert.
  • Tussen de “groene” parkeerstrook en het voetpad wordt een grasstrook voorzien. Deze zone is ook het laagste punt van het rijwegprofiel en doet dienst als opvang en infiltratiezone van het afwaterend gedeelte van de wegenis, Er worden eveneens talrijke plantvakken voorzien met bloeiende vaste planten. Deze zorgen niet alleen voor een groener en fleuriger beeld maar verhogen ook de biodiversiteit en leefbaarheid van de straat.
  • Om het groenuitzicht van de straat nog extra te accentueren worden er geveltuintjes voorzien thv van de rijwoningen. Waar bewoners een geveltuin wensen worden deze aangeplant. Waar geen geveltuin gewenst wordt wordt deze dichtgelegd met betontegels die eenvoudig kunnen uitgehaald worden indien er later toch een geveltuin gewenst is (zie ook verder).

Kervijnstraat - richting Trakelweg (=jaagpad):

Tussen Trakelweg en einde woningen wordt een ander profiel toegepast. In deze zone wordt in kader van de waterhuishouding een open buffer voorzien met een aangrenzend open rijwegprofiel.

Dit betekent dat er twee rijstroken in beton worden aangelegd waarbij grasinvulling tussen de stroken wordt voorzien. Deze profielwijziging versterkt de overgang tussen einde Kervijnstraat naar het trakelweg waar fietsers en voetgangers voorrang hebben.

 

Fasering 

Geveltuinen: de stad biedt aan elke bewoner een gratis geveltuin aan! Inschrijven kan nog altijd.

Projecttype

Infrastructuurwerken

Ligging

Kervijnstraat-Dwarsstraat Bavikhove

Opdrachtgever

Stad Harelbeke en Fluvius

Studiebureau

 Sweco

Hoofdaannemer

 Persyn NV, Zwegem (werfleider Ayoub Kasmi, projectleider Karel Maeyaert)

Start werken

 Maart 2023

Eind werken

 December 2024

 

Contact: Coördinatiebureau: coordinatiebureau@harelbeke.be

Grondplan Kervijnstraat 4.1.1

Grondplan Kervijnstraat 4.1.1

Grondplan Kervijnstraat 4.1.2

Grondplan Kervijnstraat 4.1.2

Grondplan Kervijnstraat 4.1.3

Grondplan Kervijnstraat 4.1.3

Grondplan Kervijnstraat 4.1.4

Grondplan Kervijnstraat 4.1.4