Vakantietoelage voor personen met een beperking en langdurig zieken

De vakantietoelage is een stedelijke toelage verleend aan personen met een beperking en langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een vakantie, in het binnen- of buitenland.  

Voor wie?

Personen met een beperking en langdurig zieken die:

 • Op 1 januari van het jaar waarvoor je de toelage aanvraagt in de stad Harelbeke wonen.
 • Kinderen die recht hebben op een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
 • Personen die recht hebben op een integratietegemoetkoming of de inkomensvervangende tegemoetkoming.
 • Personen die recht hebben op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming hulp aan bejaarden.Voorwaarden?

 • De vakantietoelage kan slechts eenmaal per jaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan. Het vakantieverblijf moet minimum 2 overnachtingen tellen.
 • De vakantie dient georganiseerd te worden door:
  • Een sociale vereniging
  • Een erkend ziekenfonds
  • Multifunctioneel centrum
  • Een vergunde aanbieder van dagbesteding

Daarnaast kan het ook op privé-initiatief (ouder, partner, mantelzorger,…) als kan aangetoond worden dat hun ondersteuning noodzakelijk is en/of er infrastructurele aanpassingen noodzakelijk zijn.

De aanvraag dient te gebeuren voor 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd.Wat heb je nodig?

 • Ofwel attest zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte van een uitbetalingsactor van het Groeipakket. (Kinderen die recht hebben op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte).
 • Ofwel een attest van de FOD sociale zekerheid. (Indien men recht heeft op een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming)?
 • Ofwel een attest van de zorgkas waarbij de persoon is aangesloten. (Personen die recht hebben op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood).

 • Bewijs van de vakantie toevoegen: kopie factuur reisorganisatie, huur vakantie verblijf, vervoerskosten, …. Alsook een attest van eventuele terugbetaling van het ziekenfonds.Bedrag tussenkomst

De tussenkomst bedraagt maximum 70 euro. Ze wordt echter beperkt tot het bedrag dat de aanvrager effectief heeft moeten betalen.

De toelage wordt uitbetaald ten laatste tegen 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarin de vakantie plaatshad. 

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

De toelage kan gecumuleerd worden met de Zorgtoelage tot en met 18 jaar.Hoe aanvragen? 

Je kan een aanvraag doen via dit formulier