Werken, Ondernemen en Leren

Het departement Werken Ondernemen en Leren heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het op pensioen gaan van het diensthoofd en het vertrek van het nieuwe diensthoofd heeft ervoor gezorgd dat de vaste werking/dienstverlening verder bleef lopen maar er geen nieuwe initiatieven werden genomen.

Werken

Vzw Hise blijft bestaan maar wordt strategisch en operationeel aangestuurd vanuit de groep Ubuntu.

Met het decreet Wijkwerken werd de lokale vzw PWA Harelbeke vereffend en ontbonden.

Ondernemen

Vzw Handelscomité Harelbeke

De nieuwe vzw Handelscomité Harelbeke telt een 70-tal leden. De vroegere activiteiten van het Handelscomité werden verdergezet en nog versterkt. Mede door de toelage van het stadsbestuur konden nieuwe acties en activiteiten worden opgestart.

Lente-actie

Naar jaarlijkse traditie werd in mei een lente-actie gehouden. Klanten konden loten verzamelen waarmee ze de kans kregen cadeaubonnen te winnen. Ook in 2018 namen heel wat klanten en handelaren deel aan de actie. De klanten konden stempels verzamelen. 5 stempels is een volle spaarkaart. 50 cadeaubonnen ter waarde van 10 euro werden verloot en konden afgehaald worden aan het onthaal in het stadhuis. Deelname was gratis voor de handelaars.

Modeshow

De modeshow werd opnieuw georganiseerd. Een aantal nieuwe handelszaken versterkten de vaste groep. Er werd een heel nieuw concept uitgedokterd dat op heel veel bijval kon rekenen van het publiek. Er werd beroep gedaan op de firma La Strada waardoor de show nog professioneler oogde.

Handelsbeurs

In 2018 werd opnieuw een handelsbeurs georganiseerd. Hiervoor deden we weer beroep op GM Productions uit Roeselare. Er deden iets minder standhouders mee dan in 2016, maar de standen zelf waren groter.

Eindejaarsactie

De Eindejaarsactie werd in 2018 op dezelfde manier georganiseerd als de vorige jaren. Bij tal van deelnemende handelaren konden loten gespaard worden. Er werd een hoofdprijs van 5.000 euro aan cadeaubonnen toegekend. De hoofdprijsuitreiking ging ditmaal door in de handelszaak van de handelaar. Daarnaast waren er in alle deelnemende handelszaken nog tal van prijzen en cadeaubonnen te winnen. 20 handelszaken deden mee en betaalden elk 300 euro per pakket waarvan 150 euro terug naar de handelszaak vloeit onder de vorm van Harelbeekse Kadobonnen. De winnaar van de 5.000 euro was een klant uit Harelbeke.

De digitale klantenkaart Joyn

In 2018 werd er verder gewerkt met de digitale klantenkaart van Joyn. Na heel wat informatie en voorbereiding namen in 2017 een 30-tal handelaren deel aan de actie waarvan er in 2018 nog 27 effectief meewerkten. Iedere maand werd een gebruiker van de digitale klantenkaart at random geselecteerd voor een mooie prijs. Het aantal Joyn-klantenkaarthouders bleef stijgen in 2018. De leden van het handelscomité kregen gratis extra Joyn-kaarten.

Uitleendienst

De uitleendienst beantwoordt aan een reële behoefte bij de handelaren en schept een operationele band tussen Handelscomité en handelaren. In 2018 is de uitleendienst naar het bedrijvencentrum verhuisd zodat we nog betere service kunnen geven aan de handelaren en ondernemers.

Handelsontmoeting

Naar analogie met de ondernemersmeeting organiseert het handelscomité jaarlijks een handelsontmoeting. Zo'n 50 handelaren woonden de handelsontmoeting bij. Op de handelsontmoeting werd het project Storesquare (lokale online shop) en Beedrop (levering aan huis voor lokale handelaren) voorgesteld. Drie lokale handelaren werden in de bloemen gezet en bedacht met een speciale award. Nadien was er een netwerkmoment met diner.

Nieuwjaarsreceptie 'Harelbeke als ondernemende stad'

In samenwerking met heel wat partners (stadsbestuur, Unizo Leiekracht, Markant Harelbeke, Markant Hulste, KMO-werkgroep) werkte het handelscomité mee een nieuwjaarsreceptie uit, waar heel wat ondernemers en handelaren op af kwamen. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA, nam het woord. Het werd een statement voor het ondernemen in Harelbeke.

Het bedrijvencentrum komt stilaan op kruissnelheid

In 2017 werd het bedrijvencentrum verder uitgebouwd als trefpunt voor ondernemers en handelaren. De verhuring loopt steeds beter. Eind 2018 zijn alle bedrijfsunits verhuurd. Enkel nog kantoren beschikbaar.

Eerste maakmarkt

Voor het eerst werd in het kader van de korte keten een maakmarkt georganiseerd in Harelbeke. Ongeveer 15 lokale producenten boden hun handelswaar aan, aan de klanten. De maakmarkt lokte flink wat volk.

De ondernemersmeeting was van hoge kwaliteit

Het thema van de ondernemersmeeting 2017 was : 'Change'. Concept Carpets, Qmatex, Ukrakov West en Solid Floors werden er voorgesteld als starters waarna een boeiend panelgesprek met Jean Glorieux (Skylux), Xavier Dewulf (G&V), Dominiek Callewier (AVC) en Marc Meurisse (Geldof) volgde. Meer dan 150 ondernemers woonden de avond bij.

Revitalisering van Harelbeke-Zuid komt dichterbij

Het verouderde industrieterrein Harelbeke-Zuid wordt grondig gerevitaliseerd en terug actueel gemaakt. Ook in 2018 werden diverse collectieve en individuele infomomenten georganiseerd voor de ondernemers op Harelbeke-Zuid om de revitalisering voor te bereiden. De eerste voorbereidende werken namen een aanvang.

Handelarenontmoeting 2018
Handelarenontmoeting

Leren

Stedelijk basisonderwijs

De stedelijke scholen groeien sterk binnen de stad Harelbeke daarom zetten we in op uitbreiding en opvolging van de infrastructuur:

  • Voor School Zuid zit de bouw van de nieuwe school in de Generaal Deprezstraat op schema. De verhuis is gepland voor 1 september 2019.
  • School Noord had nood aan extra klassen voor de lagere school. Er zijn 3 containerklassen geplaatst voor de school waar het 5de leerjaar, 6de leerjaar en zorglokaal zijn gevestigd.
  • School Centrum is aangesloten op het vernieuwde warmtenet waarbij aangepaste warmte-elementen in de klassen en gangen voorzien werden. Ook werden de plafonds en verlichting vernieuwd in de klassen conform de wetgeving van geluids- en lichtnormen.

We gaan volledig voor onderwijs van de 21ste eeuw:

“In onze op kennis gebaseerde wereld worden 21st century skills steeds belangrijker. Het is niet langer voldoende om een vak te leren, hard te werken en instructies op te volgen. De huidige generatie moet probleemoplossend kunnen werken, wetenschappelijk onderlegd zijn, initiatief nemen, in team kunnen werken, kunnen programmeren, kritisch kunnen denken, aanpassingsvermogen hebben, innovatief zijn en onderzoeksvaardigheden en creativiteit bezitten. Alleen hiermee kunnen ze in de complexe, competitieve, technologiegedreven samenleving van de toekomst overleven.”

We brengen dit in de praktijk door in te zetten op de nieuwe manier van lesgeven nl. co-teachen. We kiezen om 2 klassen samen te voegen. Er wordt lesgegeven door 2 of meer leerkrachten. De voordelen zijn legio, zowel voor leerkrachten en leerlingen.

Leerkrachten worden versterkt door gedeelde verantwoordelijkheid. Ze kunnen meer werk maken van differentiatie en zo beter inspelen op de noden van de leerlingen.

Inzetten op technologische vernieuwingen gebeurt door aanpassingen en uitbreiding:

  • Onderhoud en lease van smartboards
  • Vernieuwen van oude smartboards en beamers via leaseformule
  • Voor elke school een wifi-antenne bijgeplaatst, laptops vervangen en iPads voorzien.

In de Centrumschool werd het project 'praattafels' gelanceerd. Sinds september 2017 werd er in de School Centrum gestart met een tweewekelijkse 'Schoolbabbel' op woensdagvoormiddag. Anderstalige ouders kunnen er, onder professionele begeleiding, samen op een informele manier Nederlands oefenen met onderwerpen die verbonden zijn aan wat er op school leeft. Naast het creëren van een veilige en informele kans om te oefenen, in de hoop dat die voor een verhoogde spreekvaardigheid en -durf zorgt, wordt er ingezet op een beter begrip van de schoolse communicatie, verhoogde ouderbetrokkenheid en een ruimere deelname aan activiteiten binnen en buiten de school. Dit gesubsidieerde project wordt van nabij opgevolgd en geëvalueerd zodat de resultaten kunnen worden gebundeld in een kwalitatief draaiboek waar ook andere Harelbeekse scholen mee aan de slag kunnen.

AHA!

De Academie Harelbeke pakte in 2018 uit met een nieuwe academievleugel, die onderdak gaf aan een aantal nieuwe ateliers, een exporuimte, een degelijk onthaal voor secretariaat en studenten en een nieuwe toilettenblok. Ideaal om het academiejaar dan ook te starten met de intrede van een expo-agenda (die steeds terug te vinden is op de website www.academieharelbekeanders.be). Zo gaf deze exporuimte onderdak aan de Kunstzomerroute, met aansluitend de expo Buren bij Kunstenaars en de expo Kunstkotters. Deze kalender loopt natuurlijk ook verder met andere activiteiten in 2019. Het atelier Schilderkunst verhuisde definitief van de lokalen naast het stadhuis naar de hoofdacademie in de Tientjesstraat. Het atelier Tekenkunst en een beeldend ateliertje namen hun intrek in de nieuwe academievleugel. Het atelier Beeldende en Audiovisuele Kunsten kreeg ‘the box in the box’ als nieuwe atelierruimte, het enige atelier op de academie dat voorzien werd van een mini-atrium. Het secretariaat en de directeur kregen elk een nieuwe stek en het onthaal werd voorzien van de nodige stock-/opbergruimte en een heuse kunstbibliotheek. In de bestaande vleugel werden de ateliers van Kunstkot aangepast en werd als 1 van de 5 unieke opleidingen in West-Vlaanderen het atelier Kunstambacht Glaskunst opgericht. In de 2de en 3de graad kon er vanaf 1 september geproefd worden van Animatiefilm Plus. Bovenop de vele nieuwigheden steeg ook het leerlingenaantal waardoor de academie terug een stukje groter werd. De nieuwe en de bestaande academielokalen en vestigingen bieden de kans aan iedereen om zich beeldend te ontplooien met aandacht voor het individu en het persoonlijke artistieke traject. Daarom is het nu net Academie Harelbeke Anders!

aha! interieur