Vrije Tijd

Cultuur

Erfgoed

Het Peter Benoitmuseum werd in 2018 2010 keer bezocht, wat betekent dat het bezoekersaantal is gestegen in vergelijking met vorig jaar.

Via verschillende educatieve pakketten (o.a. Kleuters en Benoit, Benoit en de Beiaard, de Foetsie Symfonie) maken kinderen van de lagere school kennis met het erfgoed en het Peter Benoitmuseum. Via 'Schatten in het verleden' maken de kinderen van 5de en 6de leerjaar kennis met het archeologisch verleden van de stad en bezoeken ze het archeologiedepot in het stadsarchief. Alle educatieve activiteiten brachten 1690 kinderen op de been.

Het najaar van 2018 stond in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog onder de projectnaam 'VRIJ! Stilstaan en verdergaan na 14-18'. Er werd een tijdelijke werkgroep opgericht bestaande uit stadsdiensten en verenigingen die instonden voor het organiseren van verschillende activiteiten. In totaal werden er in de periode van 18 augustus tot en met 11 november 20 activiteiten georganiseerd met in totaal 4.537 bezoekers.

In het kader van 'VRIJ!' werd er in het Peter Benoitmuseum een deel van de kunsttentoonstelling 'Don’t mention the war' ingericht i.s.m. het Kunstenhuis Marktstraat 100. Enkele installaties werden ook in het straatbeeld geplaatst. Het vlaggenkunstwerk 'VLAG, STOK, BOEM' werd door kunstenaarsduo studiomoscou opgericht in samenwerking met 182 leerlingen van Harelbeekse scholen. De leerlingen werkten tijdens verschillende sessies in de klas rond het thema Wereldoorlog I en kwamen zo tot een groepskunstwerk. Het project werd begeleid door dienst Erfgoed.

Op 8 september was het Open Monumentendag. Het publiek kon in Harelbeke de tentoonstelling 'Don’t mention the war' bezoeken in het Kunstenhuis Marktstraat 100, het Peter Benoitmuseum en de openbare ruimte. Er werd via de Erfgoedapp van FARO een virtuele wandelroute uitgestippeld langs locaties die een rol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Sint-Ritakerk, een ontwerp van architect Léon Stynen, werd opengesteld voor het project 'Stynen2018' van het Vlaams Architectuurinstituut. In totaal bezochten er 320 bezoekers Open Monumentendag in Harelbeke.

Er werd samengewerkt met de dienst Toerisme voor 4 zomerse wandelingen (197 bezoekers) en voor de lezing van de Week van de Smaak in het kader van grootmoeders keuken werd ook het Huis van Welzijn betrokken.

Vrij
Don't mention the war

Stadsarchief

Publiekswerking

De leeszaal van het stadsarchief werd in 2018 154 keer bezocht. 199 kinderen bezochten het stadsarchief voor het educatief pakket 'Schatten uit het verleden' rond archeologie.

Op 14 juni werd er een lezing over de geschiedenis van de Gavers georganiseerd in het kader van de eerste Archeologiedagen.

Het stadsarchief 'Majestic' werkte mee aan volgende projecten:

-        Tijdingen: tijdschrift van Erfgoedkring De Roede van Harelbeke

-        'VRIJ! Stilstaan en verdergaan na 14-18': activiteiten in het kader van de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog

-        Boek 'Ledeghem in den Grooten Oorlog' van Frans Huyghe

Behoud en beheer

Het archiefdepot beschikt over 1,8 km metalen rekken waarvan ongeveer 72 % is gevuld.

Er werden in totaal 1630 archiefdozen overgedragen vanuit de verschillende stadsdiensten.

Overdrachten van de stadsdiensten en schenkingen worden ingegeven in het Provinciaal archiefbeheerssysteem Probat. Bezoekers kunnen via de widget op de stadswebsite van thuis zoeken in de beschrijvingen om hun bezoek aan het archief voor te bereiden. Er zijn momenteel 29.396 records in Probat opgenomen, waarvan 17.211 extern toegankelijk zijn.

Er zijn 21 schenkingen gedaan aan het archief. Het gaat onder meer over verschillende publicaties over Harelbeke, foto's, bidprentjes en heemkundige tijdschriften.

De collectie van het voormalig museum voor Pijp en Tabak werd vanuit het Peter Benoitmuseum naar het depot van het stadsarchief verhuisd. De collectie werd geregistreerd via het project 'Digitalisatoren' van erfgoed zuidwest. Daarnaast werd ook de vinkencollectie van het voormalig museum voor de Vinkensport vanuit Marktstraat 74 naar het stadsarchief gebracht. Deze collectie is volledig ontsloten via de erfgoeddatabank www.erfgoedinzicht.be. De documentaire en schilderijencollectie van het Peter Benoitmuseum werd in december 2018 ook naar het archief overgebracht en zal in 2019 worden geregistreerd. De archeologische vondsten uit Harelbeke worden in een aparte ruimte van het archiefgebouw bewaard. De archeologische collectie omvat momenteel 44 meter. De verschillende erfgoedcollecties worden nu op 1 locatie bewaard waardoor de conditie beter kan worden gecontroleerd.

Eind 2018 werd gestart met het inscannen van de oudste bevolkingsregisters en notulenboeken in het kader van het project 'Regio onder de scanner' van erfgoed zuidwest. De boeken worden ingescand in het erfgoeddepot Trezoor in Kortrijk met als doel de informatie via een digitale kopie te ontsluiten en de fysieke manipulatie van de boeken te minimaliseren.

Sport

Sportraadwerking met extra acties

Het jaar 2018 is in principe het laatste werkjaar van de huidige legislatuur. Doorheen de jaren kende de sportraad een heel goede werking en ook in 2018 bleef een ‘harde kern’ van sportraadsleden zeer actief.

Die sterke inzet werd extra tentoongespreid naar aanleiding van de participatie aan de 1000 km Kom op tegen kanker in mei 2018. De sportraad bezorgde de organisatie een mooie financiële steun, die voor een deel rechtstreeks uit de 'kas' kwam, en ook een deel voortvloeide uit de inzet die verschillende leden toonden op de dag zelf, door de verkoop van een aantal zaken die zij links en rechts gesprokkeld hadden bij bedrijven. De sportraad bracht zonder twijfel het meeste geld binnen van alle Harelbeekse participanten aan het gebeuren.

De sportraadwandeling in samenwerking met de Welzijnsraad stond dit jaar in het teken van de viering van 100 jaar einde van WOI. Het aantal deelnemers lag iets lager dan anders, maar de wandelaars konden de uitleg die ze kregen wel smaken.

De overige acties, de Sportshow en het Joggingcriterium waren opnieuw hoogtepunten in de sportraadwerking. De sportraad bracht een bezoek aan de stad Ieper. Ook al in het teken van het einde van WOI.

Ook de adviesraad bleef sterk actief. Er werden opnieuw heel wat adviezen gegeven. Er was dit jaar bijzondere aandacht voor de manier waarop en wanneer de nieuwe sportraad zou samen gesteld worden in 2019. Het was de oorspronkelijke idee om de nieuwe sportraad op te starten in januari 2019 maar door allerhande redenen werd dit uitgesteld naar een latere datum. Wellicht wordt dit april-mei 2019.

Sportbeheer: Vele dossiers krijgen vertraging

De kredieten die gevraagd waren om extra beregening te voorzien (en modernisering) op de sportvelden kwamen er niet. Dit was ook de grootste voorziene investering. De sportinvesteringen voor dit jaar waren dan ook lager dan de voorbije jaren. Een aantal andere dossiers die tijdig door de sportdienst werden aangevraagd, werden omwille van uiteenlopende redenen (nog) niet uitgevoerd.  

Het dossier voor aankoop van de sportmaterialen, de toegangscontrole voor de sporthal de Vlasschaard, de energiesturing voor diezelfde sporthal, zijn dossiers die naar het volgende jaar werden overgeheveld. Ook de investering in zonnepanelen t.v.v. KRC Harelbeke werd uitgesteld naar 2019. Het outdoor fitness park in Hulste werd in 2018 wel gerealiseerd en kon van bij de plaatsing al op heel wat bijval rekenen.

Al onze voetbalvelden op het sportcentrum de Mol bleken onverwacht niet meer te voldoen aan de minimale eisen om er wedstrijden op te laten spelen. Dit voornamelijk in het kader van de lichtkeuring. Er werden ondertussen verschillende zaken ondernomen om hiermee in regel te zijn. Wel blijft er nog een discussie,  tussen de voetbalbond en de verschillende sportdiensten in de regio die met gelijkaardige problemen werden geconfronteerd, rond de manier van meten.

Voor het sportcentrum van KOG Stasegem en voor de sportzaal op de Arendswijk werden AED-toestellen gekocht. Deze werden echter nog niet geplaatst.

De voorbije jaren werd de sportdienst ook geconfronteerd met verschillende renovatiewerken waarbij de aannemer deels in gebreke bleef. De renovatiewerken van de sporthal de Vlasschaard bleven kampen met 'fouten' die maar niet opgelost geraken. Het bouwdossier van de vier kleedkamers bleef ook nagalmen. De geleverde draaitrap vertoonde problemen (stabiliteit). De renovatie van de kleedkamers in de Dageraad raakte ook moeizaam afgewerkt. De steeds terug kerende geurproblemen in de Dageraad werden net voor het einde van het jaar eindelijk grondig aangepakt.

Op personeelsvlak verlieten twee medewerkers de sportdienst. Beiden gingen net voor de zomer met pensioen, en konden toen niet vervangen worden. In een overgangsfase konden we wel rekenen op een paar extra uren toezicht (een ancien werd weer opgeroepen), en op een aantal uur uitbreiding van een andere sportdienstmedewerker. Het aanwervingsexamen werd georganiseerd na de zomer. Eén persoon zal begin 2019 van start gaan. Voor de tweede aanwerving moet er een nieuwe procedure komen al schuift de sportdienst een alternatieve oplossing naar voor.

Voor de vervanging van de sportfunctionaris werd tijdig van start gegaan met de organisatie van het examen. De nieuwe sportambtenaar kon niet zoals gepland op 1 december van start gaan, maar pas twee maand later, zodat er toch minstens enig vacuüm ontstond bij het leidinggeven. De afscheidnemende sportfunctionaris moest de kennisoverdracht organiseren terwijl hij eigenlijk al officieel met pensioen was. De afscheidnemende sportfunctionaris en de nieuwe sportambtenaar vonden elkaar daar wel op een goede manier.

De organisatie van de actie Kom op tegen Kanker zorgde voor extra belasting van het sportdienstpersoneel, al viel alles toch nog goed mee. Alleen bij de opkuis bleven een aantal zaken haperen.

Het is niet de eerste keer dat we te kampen kregen met een zeer droog (regen)jaar. Er diende dan ook zeer regelmatig extra beregend te worden op de sportvelden. Het is daarbij rekening houden met de echte noodzaak (en kosten) en proberen afstand te houden van de druk van bepaalde leden van voetbalclubs. Het feit dat we twee medewerkers moesten missen leidde er ook toe dat de manuele beregening op het voetbalveld Mol 4 flink te wensen over liet. Dat gaf ook als resultaat dat het veld vol onkruid stond, en minder gras bevatte. Het onderhoud van de Finse looppiste kwam tot stilstand, en dat zorgde er dan weer voor dat de piste op vele plaatsen overwoekerd werd met onkruid. De vzw Effect werd ingeroepen om te helpen om de zaak op te lossen.

Conclusie, 2018 was inzake sportbeheer toch enigszins een jaar in mineur.

Sportpromotie 2018

Er werd in 2018 ingestapt in het project 'Sporters beleven meer' van Sport Vlaanderen. Daarbij werd gedurende het hele jaar ingezet op het beleven van sport. Collega's deden massaal mee aan het 10.000 stappen project. Clubs toonden Vlaanderen dat ze een coole sportclub zijn en de kinderen van lagere en secundaire scholen toonden hun sport op school. We zijn er over de hele lijn in geslaagd om meer mensen aan het sporten te zetten. Daarom mochten twee medewerkers de #SBM-award in december in ontvangst nemen.

Bij de verhuur kwamen de teambuilding-materialen erbij die tot nu toe hoofdzakelijk door scholen gebruikt worden. De verhuur van de volksspelen verliep zoals andere jaren.

Het updaten en organiseren van de materialen werd verdergezet. Sommige bergingen kregen een nieuwe benaming en hier en daar kreeg sportmateriaal een nieuwe plaats. Alle bergingen van De Dageraad zijn nu genummerd en hebben een eigen kleur. De sleutels, de lijst bij de sleutelkast en de nummers op de deuren van de bergingen hebben allemaal diezelfde kleuren.

Nieuw in 2018 was de organisatie van Onbeperkt Wild!, de vroegere WDAS, die we overnamen van de provincie. 1100 deelnemers en 400 begeleiders zakten op 15 en 16 mei af naar Harelbeke en Zwevegem. Er waren activiteiten voor alle soorten beperkingen en voor elk wat wils.

De lessenreeksen in het kort:

  • Seniorenlessenreeksen blijven een topper
  • De deelnemersaantallen van de sportacademie blijven stijgen
  • Andere lessen doen het minder, aquafitness gaat niet meer door en de stepaerobic heeft niet veel deelnemers meer.
  • Zumba is er bij gekomen en doet het goed.

Het aantal deelnemers aan de sportkampen gaat licht achteruit, waarschijnlijk door de gezonde concurrentie die er nu is met de kampen van de jeugddienst. Zij hebben sinds 2018 ook iedere vakantie een aanbod aan kampen voor alle leeftijden. Hun leeftijdscategorieën zijn anders dan die van ons en zo zijn er nog lichte verschillen.

Er werd opnieuw samengewerkt met externe lesgeversorganisaties voor twee sportkampen. De ervaring leert ons dat niet alle lesgevers even actief en enthousiast les geven. Vandaar dat er beslist is om te blijven zoeken naar en samenwerken met verschillende externe partners.

 

 

kom op tegen kanker
1000 km voor Kom op tegen Kanker

Jeugd

Het jeugdwerk werd gedurende het jaar 2018 – net als voorgaande jaren – zowel financieel, inhoudelijk als materieel ondersteund. Voor de inhoudelijke ondersteuning kan het jeugdwerk met allerlei vragen en problemen bij de Jeugddienst terecht. Daarnaast wordt vanuit de Jeugddienst belangrijke informatie en vernieuwde wetgeving gecommuniceerd aan het jeugdwerk, zodat ze telkens over de correcte informatie beschikken. Via de Uitleendienst kan het jeugdwerk verscheidene materialen gebruiken tegen een zeer aanvaardbare prijs.

Wat jeugdinfrastructuur betreft, kon het jeugdwerk van dezelfde ondersteuning blijven genieten als de voorbije jaren. Gedurende het jaar werden in verschillende jeugdlokalen werken uitgevoerd; vooral kleinere herstellingswerken in de iets oudere gebouwen en afwerking van de nieuwere gebouwen.

Daarnaast werd op vlak van jeugdinfrastructuur Chiro Tijl en Nele getroffen door een brand in het begin van de zomervakantie. Hoewel de brand op het eerste zicht niet zo ernstig was, bleek er toch heel wat schade aan het gebouw. De werking van de chiro werd voorlopig verplaatst naar het Arendsheem van Zeescouts Jan-Bart; zodat gedurende het najaar van 2018 de herstellingswerken aan het gebouw konden gebeuren.

Tijdens de vakanties blijft de Jeugddienst inzetten op een kwalitatief vakantieaanbod. De speelpleinwerking blijft gedurende 2018 op de beide locaties in Harelbeke en Bavikhove georganiseerd worden. De Grabbelpaswerking wordt vanaf de zomervakantie vervangen door een volledig nieuw concept: de UiT-Kajuit. Binnen de UiT-Kajuit worden themaweken georganiseerd waarbij kinderen een week lang worden meegenomen in een thema. Van workshops tot daguitstap tot kleine activiteiten: alles staat in teken van het thema. Binnen dit concept wordt met verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, waaronder ook het reeds bestaande Kriebelkamp geïntegreerd wordt. Bovendien wordt er ook ingezet op activiteiten voor tieners via het organiseren van Tiener 2daagses.

In 2018 werd opnieuw de Buitenspeeldag georganiseerd. De samenwerking met provinciedomein De Gavers en de Jeugddienst van Deerlijk werd verdergezet. Naast de medewerkers van de beide jeugddiensten, sportdienst van Harelbeke en provinciedomein De Gavers en de vrijwilligers van de jeugddienst en de Gavers, konden we dit jaar rekenen op de medewerking van heel wat verenigingen. 3737 bezoekers werden tijdens de Buitenspeeldag verwelkomd. (2237 kinderen)

In 2018 werden opnieuw activiteiten voor de kleuters voorzien doorheen het jaar. Elke woensdagnamiddag buiten de schoolvakanties werden de KleuterDOEdels georganiseerd. Dit zijn reeksen van 7 workshops op woensdagnamiddag waar maximum 15 kleuters van 4 tot en met 6 jaar aan deelnemen.

Voor de kinderen van de lagere school werd in juni een kinderfuif georganiseerd en in december een Kerstbal georganiseerd.  Tijdens deze kinderfuiven konden kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar proeven van het fuiven, terwijl de ouders in de ouderopvang konden wachten.

Op vlak van jeugdinformatie wordt de nieuwsbrief van de Jeugddienst verder gezet. Via deze nieuwsbrief wordt informatie vanuit de jeugddienst en externe nuttige informatie aan een ruim publiek bezorgd.

Jeugdcentrum TSAS wordt verder ter beschikking gesteld van jeugd- en andere verenigingen.  

Het project met maatschappelijk kwetsbare jongeren in ’t Fabriekske werd gedurende 2018 verdergezet. Naast een uitgebreide werking (sport, koken, teambuilding…) wordt er intensief gewerkt rond het druggebruik van de jongeren en lopen er een aantal activeringstrajecten met iets oudere jongeren om deze jongeren toe te leiden tot de arbeidsmarkt en een voor hen zinvolle vrijetijdsbesteding.

Op vlak van jeugdparticipatie zijn zowel de Jeugdraad als de Kindergemeenteraad vaste waarden om hun mening te geven omtrent het jeugdbeleid in Harelbeke. Op geregelde tijdstippen komen zowel de Jeugdraad als de Kindergemeenteraad samen.

buitenspeeldag
Buitenspeeldag 2018

Stadsbibliotheek

In januari toonden we prachtige foto’s van Martine Laquiere en besteedden we enorm veel aandacht aan de promotie van poëzie. Verder probeerde literair vertaalster Marijke Arijs ons op het goede pad te zetten voor wat betreft het lezen van À la recherche du temps perdu.van Marcel Proust.

Midden januari ging de actie #bibvooriedereen van start. Doel van de actie: gemeenteraadsleden/politici in Vlaanderen er attent op maken dat – ondanks de afschaffing van de verplichting tot oprichting van een bibliotheek – bibliotheken een bijzondere rol vervullen in het leerproces van de mens. Het stadsbestuur Harelbeke keurde het charter dan ook goed.

In februari exposeerden we schilderijen van Rebecca Dufoort en namen we actief deel aan De Dag van het Woord. Diane Broeckhoven vertelde ons ook over haar leven en werk.

In maart gaven we weer eens extra stimulansen om de jeugd aan het lezen te krijgen. Er kwamen diverse jeugdauteurs, er was een tentoonstelling met werk van illustrator Eric Bouwens enz.

In april hadden we aandacht voor leven en werk van Hugo Claus en dit n.a.v. het feit dat een van onze grootste schrijvers 10 jaar geleden overleed. We presenteerden ook de nieuwe dichtbundel van Frans Boenders en we hadden een ruime infostand met boeken van Nederlandse en Vlaamse schrijvers onder de 35 jaar (Jonge sla).

In mei toonden we abstract-geometrisch werk van Jo Delahaut, Gaston De Mey, Albert Rubens en Raf Vandewalle. We ontvingen ook 2 gasten: Marijke Libert (over moederschap) en Michaël Van Droogenbroeck (over economie, beleggen… enz.)

In juni pikten we in op het WK Voetbal in Rusland. We promootten de Russische filmkunst, literatuur, (cultuur)geschiedenis, muziek enz. Peggy Wauters stelde schilderijen, tekeningen en collages voor tentoon de hand van tien boeken uit haar privébibliotheek.

In juli en augustus legden we de focus op de Vlaamse filmkunst. Een halve eeuw Vlaamse filmkunst werd kleurrijk weergegeven in een honderdtal affiches. Uiteraard was er ook nog de zomerstand en de vele infostands die tot lezen, kijken, luisteren… inspireerden.

Eind augustus hadden we aandacht voor de 60ste verjaardag van Tom Lanoye.

In september toonden we schilderijen van Etienne van Doorslaer. We hadden ook aandacht voor de 60ste verjaardag van Tom Lanoye (foto’s + bibliofiele uitgaven) en auteur Guy Prieels sprak over zijn recente (misdaad)romans.

Oktober stond in het teken van Ivo Michiels (1923-2012). Het publiek kon kijken naar een tentoonstelling over leven en werk van de Vlaamse schrijver én met een focus op Het boek alfa. Er waren ook nog talrijke lezingen, o.a. met Margot Vanderstraeten, Peter Verhelst, Dirk Musschoot… en in het kader van de digitale week.

In november toonden we schilderijen van Lieven Decabooter, hadden we een ruime infostand m.b.t. Eerste Wereldoorlog, was er een lezing over het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels, organiseerden we een activiteit tijdens de Voorleesweek en hadden we een lezing over de iguanodons van Bernissart.

In december beleefden we een heerlijke vertelavond over boeken en toonden we beeldend werk van Hans Vandekerckhove. Voor de rest was de bib in kerst- en eindejaarsstemming.