Vrije Tijd

Cultuur

Nog meer bezoekers nemen deel aan cultuur

In 2019 kreeg CC het SPOOR 13 795 bezoekers voor de eigen programmatie over de vloer. Dat is een stijging van 10 % ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is positief, te meer omdat het aantal voorstellingen licht daalde. De bezettingsgraad stijgt met andere woorden: in de gewone programmatie worden 74 % van de beschikbare tickets verkocht. Bij de schoolvoorstellingen geven de cijfers een vertekend beeld: deze worden ook best gezien per cultuurseizoen en niet per kalenderjaar. Mocht dit op die manier bekeken worden, dan zou er geen daling te zien zijn, maar blijft het aantal leerlingen hetzelfde als de vorige twee jaren. Bij de evenementen blijven De Dag van het Woord en De Jazzontspooring het goed doen.

Het sociocultureel leven krijgt verdere ondersteuning

Een belangrijke vorm van ondersteuning aan de verenigingen is het verhuren van zalen in CC het SPOOR, De Zuiderkouter, De Torengalm en de Oude Bibliotheek in Bavikhove. In 2019 gingen er 1 231 receptieve activiteiten in deze gebouwen door. Bij CC het SPOOR is voor het eerst een lichte daling te zien. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden bij het feit dat de zalen een tijdje geblokkeerd stonden voor geplande verbouwingswerken en bij het feit dat er elders in de stad extra vergaderlocaties bij kwamen. Het geraamde aantal bezoekers op deze activiteiten ligt op 81 940 (55 636 in CC het SPOOR, 10 994 in De Torengalm en 15 310 in Bavikhove). Dat cijfer ligt dan weer hoger dan vorig jaar. Er gingen dus minder activiteiten door, maar die hadden meer bezoekers.

94 socioculturele verenigingen kregen van het stadsbestuur een werkingstoelage. De cultuurraad kende 10 projectsubsidies toe.

Cultuur is er voor iedereen, drempels werken we weg

CC het SPOOR zet doelbewust in op het verlagen van de drempels die cultuurparticipatie kunnen verhinderen. De gebeurt via een aangepast aanbod, een doelgroepgerichte communicatie en door financiële drempels weg te nemen. Er was in 2019 beduidend meer aandacht voor sociaal-artistiek theater met ondermeer producties van Het Ventiel, Theater Antigone, HetGevolg en Vormingplus vzw.

Jongeren blijven een belangrijke doelgroep voor CC het SPOOR. Tweeklank bracht 4 clubconcerten waarvan 2 in jeugdhuis De Salamander. Deze concerten richten zich vooral op jongvolwassenen, een doelgroep die cc's doorgaans moeilijker bereiken. Er was opnieuw een samenwerking met ATTACCA, de concertvereniging van de SAMWD. Jongeren worden verder bereikt via de schoolprogrammatie, familievoorstellingen en een jongerentarief. De matinees blijven een klassieker die het goed doen bij een iets ouder publiek. Via het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en UitPAS Zuidwest is er interactie met Mensen In Armoede.

Bepaalde nichegenres hebben vaak hogere drempels. Zo'n programmatie blijft belangrijk voor een rijk en divers cultuuraanbod. Op die manier wordt de humus voor een lokaal cultureel ecosysteem gelegd. Een complementair aanbod bieden is daarom belangrijk en de hoge bezoekerscijfers uit 2019 zijn bemoedigend: poëzie via De Dag van het Woord, jazz via de Jazzontspooring, hedendaags theater via Next-festival, klassieke muziek via de Internationale Compositiewedstrijd.

Het Kunstenhuis groeit als plaats voor beeldende kunsten

In het Kunstenhuis Marktstraat 100 vonden in 2019 vier tentoonstellingen plaats. De laureatenexpo van de AHA! bracht werk van afgestudeerde leerlingen van de academie. Mestieri was een samenwerkingsproject met kunstwerkplaats De Zandberg waarbij vertrokken werd vanuit het thema rond Erfgoeddag, namelijk ambachten. Home Sweet Home was ongetwijfeld een artistiek hoogtepunt in de korte geschiedenis van het Kunstenhuis. Kunstverzamelaar Jan Leysen bracht topwerken samen rond het thema huiselijkheid en het zich al dan niet thuis voelen. Het Kunstenhuis probeert ook telkens aandacht te hebben voor kunstenaars uit de streek. Dat gebeurde in 2019 met Mestieri, maar ook met een tentoonstelling van Paul Pattyn. 2 391 bezoekers bezochten een van deze tentoonstellingen. De stijgende tendens van de afgelopen jaren zet zich hier dus ook verder.

 

ICCH

Stadsarchief

Publiekswerking

De leeszaal van het stadsarchief werd in 2019 231 keer bezocht. 230 kinderen bezochten het stadsarchief voor het educatief pakket 'Schatten uit het verleden' rond archeologie.

Het stadsarchief Majestic werkte mee aan volgende projecten:

  • Tijdingen: tijdschrift van Erfgoedkring De Roede van Harelbeke
  • Tentoonstelling 'Kiek! 400 jaar stadscentrum in beeld' in het Peter Benoit Museum
  • 'Verbeelden van het verleden van Harelbeke', begeleiding van studenten toegepaste architectuur van Howest bij hun bachelorproef

Behoud en beheer

Het archiefdepot beschikt over 1,8 km metalen rekken waarvan ongeveer 72,3 % is gevuld.

In 2019 werden er 758 dozen van de stadsdiensten overgedragen. Alle archiefbeschrijvingen worden ingegeven in het provinciaal archiefbeheerssysteem Probat. Bezoekers kunnen via de widget op de stadswebsite van thuis zoeken in de beschrijvingen om hun bezoek aan het archief voor te bereiden. Er zijn momenteel 39.559 records in Probat opgenomen.

Er waren in 2019 19 schenkingen aan het stadsarchief. Het gaat onder meer over verschillende publicaties over Harelbeke, foto’s, bidprentjes, archeologische vondsten en kunstwerken.

De archeologische vondsten uit Harelbeke worden in een aparte ruimte van het archiefgebouw bewaard. De archeologische collectie omvat momenteel 49 meter. De erfgoedcollecties van de stad worden ook in het stadsarchief bewaard, het gaat om de collectie van het voormalig Museum voor de Vinkensport, de pijpencollectie van het Stedelijk Museum voor Pijp en Tabak, de kunstcollectie en de collectie van het Peter Benoit Museum.

Vlieg zoektocht

Erfgoed

Het Peter Benoit Museum werd in 2019 2.565 keer bezocht, dit is een stijging van ongeveer 500 bezoekers vergeleken met 2018.

Via verschillende educatieve pakketten (o.a. Kleuters en Benoit, Benoit en de Beiaard, de Foetsie Symfonie) maken kinderen van de lagere school kennis met het erfgoed van de stad en het Peter Benoit Museum. In het stadsarchief kunnen kinderen van het 5de en 6de leerjaar het educatief pakket 'Schatten in het verleden' volgen. Ze leren er over het archeologisch verleden van de stad en bezoeken het archeologiedepot in het stadsarchief. Alle educatieve activiteiten brachten 1.553 kinderen op de been.

De dienst Erfgoed neemt elk jaar deel aan Open Monumentendag en Erfgoeddag. In 2019 stond Erfgoeddag in het teken van ambachten. Kunstwerkplaats de Zandberg ging met dit thema aan de slag en exposeerde in het Kunstenhuis Marktstraat 100 met de tentoonstelling 'Mestieri'. Op Erfgoeddag zelf, 26 april 2019, waren er in het Peter Benoit Museum instrumentenbouwers te gast. Enkele leerlingen van het Guldensporencollege in Harelbeke maakten voor het project 'Hoogtewerk' van erfgoed zuidwest en FARO een kunstwerk rond het thema 'ambachten'. Het kunstwerk werd op Erfgoeddag geëxposeerd in het museum.

Tijdens de zomermaanden konden kinderen de gratis zomerzoektocht 'Schatten van Vlieg in Harelbeke' volgen. Voor deze thematische zoektocht werd samengewerkt met de bibliotheek. Daarnaast werden er opnieuw 4 zomerse wandelingen georganiseerd samen met de dienst Toerisme.

In september werd de tentoonstelling 'Kiek! 400 jaar stadscentrum in beeld' geopend in het Peter Benoit Museum. Deze expo toont een overzicht van de geschiedenis van het centrum van Harelbeke vanaf 1600 tot vandaag. Op Open Monumentendag werd de tentoonstelling extra in de kijker gezet. Deze tentoonstelling loopt nog tot 26 april 2020 en bracht al meer dan 850 bezoekers op de been.

Monumentenzoektocht

Sport

Inleidend

'What seems impossible today, will one day become your warm-up'…of hoe een quote uit de trainingsleer ook van toepassing kan zijn op een stedelijke sportwerking…

NIEUW is hét woord dat in 2019 wellicht het vaakst werd gebruikt als het om 'sport in Harelbeke' gaat. Er kwamen vier nieuwe personeelsleden de sportdienst versterken, er werd een nieuwe sportraad gekozen, een nieuw en ambitieus meerjarenplan sport werd in de steigers gezet en de eerste fundamenten werden gelegd voor een sportdienst 2.0.

Bij het begin van 2019 leek het nog onmogelijk om op zo'n korte termijn heel wat wijzigingen door te voeren, maar mede dankzij de vlotte samenwerking met heel wat andere stadsdiensten en de sterke samenwerking binnen de sportdienst zelf, bleken de vele ideeën die doorheen het jaar werden gelanceerd zo goed als allemaal realiseerbaar, werden ze gerealiseerd of worden de voorbereidingen voor de realisatie in 2020 getroffen.

Nieuw en ambitieus meerjarenplan sport

Na een aantal maanden van bevraging en denkwerk werd de basis gelegd voor een ambitieus sportmeerjarenplan. Op vandaag is het niet meer vereist om een eigen meerjarenplan te hebben als sportdienst. Niettemin achtten we het met de sportdienst noodzakelijk om onze plannen duidelijk uit te schrijven en alsnog een leidraad te voorzien voor de komende legislatuur. Het is ook een belangrijke houvast voor het politiek bestuur. Een aantal highlights van dit plan zijn onder andere het inspelen op de nieuwe sporttendensen (VR, digital sports,…), het toegankelijker en aangenamer maken van de sportsites, het restylen van sportsite De Mol, het (nog) aantrekkelijker maken van sportkampen en lessenreeksen en uiteraard ook het treffen van de eerste voorbereidingen in het kader van de nieuwe sportsite. Maar ook op het vlak van duurzaamheid (wateraftakpunten, energievriendelijke investeringen,…) én op het vlak van ethisch sporten (er wordt in zee gegaan met ICES om sportclubs te ondersteunen bij ethische kwesties) bevat dit meerjarenplan heel wat uitdagingen. De hoofdlijnen van dit meerjarenplan sport werden alvast meegenomen in het algemene meerjarenplan van stad Harelbeke.

Nieuwe gezichten op de sportdienst

In januari kwam Dominique Delchambre als nieuwe onderhoudsmedewerker team sport versterken. Op 1 februari startte het nieuwe diensthoofd sport Michaël Vannieuwenhuyze en in april kwam ook een tweede onderhoudsmedewerker, Brecht Steyaert, de rangen vervoegen. In september werd ook een derde zaaltoezichter aangeworven. Cindy Coenen kwam Ciro Nubile vervangen. Het team is terug compleet en werkt met het nodige dynamisme aan een sportdienst 2.0 die in de loop van 2020 meer zichtbaarheid zal krijgen. Op de sportsite wordt ook intens samengewerkt met de groendienst. In die zin heetten we Kenneth Goesaert welkom op de sportsite. Kenneth staat in voor het onderhoud van de velden. We betreurden ook het heengaan van onze gewaardeerde collega Pascal Pieters.

Herverkiezing sportraad

Traditioneel aan de nieuwe legislatuur is ook dat er opnieuw een verkiezing van de sportraad doorgaat. We namen afscheid van 50 procent van de leden, de meeste na een lange actieve carrière in de sportraad. De nieuwe mensen die de sportraad kwamen vervoegen halen de gemiddelde leeftijd een stuk naar beneden, waardoor we op vandaag een mooie mix hebben van jong en iets minder jong, een vertegenwoordiging van zowel sportclubs als individuele sporters. Alleen het quota voor de dames wordt maar nipt gehaald. Er wordt over nagedacht hoe we bij een volgende verkiezing nog meer dames kunnen warm maken voor de sportraad.

Sportpromotie

De traditionele activiteiten werden verdergezet en werden in augustus aangevuld met een Girls Night Open Air. Dit bleek de ideale reclame te zijn voor onze lessenreeksen. Door het lage aantal inschrijvingen van de voorbije jaren voor de seniorensportdag en op vraag van enkele senioren werd er beslist om 's avonds niet meer deel te nemen aan het afsluitend diner. Dit bleek echter toch niet de beste optie, want het aantal deelnemers daalde nog meer. De data van Onbeperkt Wild werden verplaatst naar een dins- en woensdag om geen hinder te ondervinden van de markt op donderdag. De Scholenveldloop ging, op vraag van een 5-tal lagere scholen, voor het eerst door op een dinsdag. Nieuw dit jaar was de lessenreeks Trampo Fun die onmiddellijk volzet was, een groot succes dus.

Op naar een nog uitdagender jaar…

2019 was het jaar van heel wat nieuwe ideeën en denkwerk, maar 2020 kondigt zich aan als het jaar van de realisaties. Het wordt belangrijk om de steile ambities die we hebben en de hiermee gepaard gaande uitdagingen heel goed op elkaar af te stemmen zodat we de goed gevulde agenda kunnen afwerken en gaan voor een SPORT 2.0.

Fit at work

Jeugd

Het jeugdwerk werd gedurende het jaar 2019 – net als voorgaande jaren – zowel financieel, inhoudelijk als materieel ondersteund. Voor de inhoudelijke ondersteuning kan het jeugdwerk met allerlei vragen en problemen bij de Jeugddienst terecht. Daarnaast wordt vanuit de Jeugddienst belangrijke informatie en vernieuwde wetgeving gecommuniceerd aan het jeugdwerk, zodat de verenigingen telkens over de correcte informatie beschikken. Via de Uitleendienst kan het jeugdwerk verscheidene materialen gebruiken tegen een zeer aanvaardbare prijs. Gedurende 2019 werden de voorbereidingen getroffen om de Uitleendienst vanaf 2020 niet langer door de Jeugdraad te laten uitbaten, maar deze uitbating door de stad over te nemen.

Wat jeugdinfrastructuur betreft, kon het jeugdwerk van dezelfde ondersteuning blijven genieten als de voorbije jaren. Gedurende het jaar werden in verschillende jeugdlokalen werken uitgevoerd; vooral kleinere herstellingswerken in de jeugdlokalen en een aantal grotere vervangingswerken.

Tijdens de vakanties blijft de Jeugddienst inzetten op een kwalitatief vakantieaanbod. De speelpleinwerking blijft gedurende 2019 op de beide locaties in Harelbeke en Bavikhove georganiseerd worden. De UiT-Kajuit kent gedurende 2019 het eerste volledige werkjaar. De themaweken slaan aan bij de doelgroep. In de leeftijdsgroep 3-6 jaar zijn zo goed als alle kampen vrij snel na de start van de inschrijvingen volzet. Bij de overige leeftijdsgroepen is de capaciteit voldoende: bijna alle kinderen die willen inschrijven, hebben nog plaats. De Kriebelkampen – waarbij specifiek kampen georganiseerd worden voor kinderen voor wie het gewone aanbod wat moeilijk ligt – blijven succes hebben. Ook de Tiener tweedaagses bereiken een behoorlijke groep tieners.

In 2019 werd opnieuw de Buitenspeeldag georganiseerd. De samenwerking met provinciedomein De Gavers en de Jeugddienst van Deerlijk werd verdergezet. Naast de medewerkers van de beide jeugddiensten, sportdienst van Harelbeke en provinciedomein De Gavers en de vrijwilligers van de jeugddienst en de Gavers, konden we dit jaar rekenen op de medewerking van heel wat verenigingen. Een 3000-tal bezoekers werden tijdens de Buitenspeeldag verwelkomd.

In 2019 werden opnieuw activiteiten voor de kleuters voorzien doorheen het jaar. Elke woensdagnamiddag buiten de schoolvakanties werden de KleuterDOEdels georganiseerd. Dit zijn reeksen van 7 workshops op woensdagnamiddag waar maximum 15 kleuters van 4 tot en met 6 jaar aan deelnemen.

Voor de kinderen van de lagere school werd in juni een kinderfuif georganiseerd en in december een Kerstbal georganiseerd. Tijdens deze kinderfuiven konden kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar proeven van het fuiven, terwijl de ouders in de ouderopvang konden wachten.

Op vlak van jeugdinformatie wordt de nieuwsbrief van de Jeugddienst verder gezet. Via deze nieuwsbrief wordt informatie vanuit de jeugddienst en externe nuttige informatie aan een ruim publiek bezorgd.

Jeugdcentrum TSAS wordt verder ter beschikking gesteld van jeugd- en andere verenigingen.

Het project met maatschappelijk kwetsbare jongeren in ’t Fabriekske werd gedurende 2019 verdergezet. De werking wordt verder uitgebouwd en naast de skatewerking wordt ook volop ingezet op andere levensdomeinen, andere soorten activiteiten… Op personeelsvlak was het echter geen evident jaar binnen het project. Na het vertrek van beide vormingswerkers moesten de nieuwe vormingswerkers zich volop inwerken in het project. Eén van de twee nieuwe vormingswerkers verliet het project echter al na korte tijd, waardoor de voltijdse invulling eind 2019 niet meer kon aangehouden worden. Vanaf begin 2020 zal een nieuwe vormingswerker de werking bijstaan.

Op vlak van jeugdparticipatie zijn zowel de Jeugdraad als de Kindergemeenteraad vaste waarden om hun mening te geven omtrent het jeugdbeleid in Harelbeke. Op geregelde tijdstippen komen zowel de Jeugdraad als de Kindergemeenteraad samen.

buitenspeeldag

Stadsbibliotheek

In januari hadden we aandacht voor klassieke schrijvers en filosofen met een tentoonstelling en ruime infostand. Patrick Lateur gaf daarbij enige toelichting met zijn lezing over ‘Eros en Amor bij de Grieken en Romeinen’. In de jeugdafdeling presenteerden we een ruime infostand met klassieke jeugdboeken. Verder hadden we uiteraard aandacht voor poëzie (Gedichtendag – 2 poëzieposters) in aanloop naar de 40ste Dag van het Woord.

Februari begon met de presentatie van de dichtbundel Het dikke meisje en de ziener van Philip Hoorne en de dag daarop met een feestelijke editie van de Dag van het Woord, met o.a. Peter Verhelst en Ted van Lieshout. Verder toonden we monumentaal patchwork van Blanche Vandebroek, presenteerden we De zee is een zij van Jan van Meenen en hadden we Eric Rinckhout op de koffie om over Willem Elsschot te praten.

In maart kenden we opnieuw een zeer succesvolle Jeugdboekenmaand. Heel wat lezingen van jeugdauteurs, workshops, theatervoorstellingen… zorgden er voor dat meer dan duizend kinderen werden gemotiveerd tot lezen. We stelden originele jeugdboekillustraties van Hilde Schuurmans tentoon evenals foto’s van Florence Vandenbussche met als thema het bos van Bialowieza (Polen).

Op 14 maart woonden 200 geïnteresseerden de lezing van Bart Van Loo over de Bourgondiërs bij.

In april was alle focus gericht op Belgisch-Congo. Enerzijds met een tentoonstelling, anderzijds met een lezing van Koen Peeters.

In mei kreeg Fabienne Ferfers de kans om haar aquarellen tentoon te stellen. In de slipstream daarvan haalden we de boeken over vogels, bomen, aquarelleren uit de kast. Verder waren er nog lezingen over ‘Afvalvrij leven’ en ‘Verbindend ouderschap’.

In juni beleefden we nog een verlengstuk van de Jeugdboekenmaand. Een herstelde Do Van Ranst gaf nog 4 lezingen. Voor de rest genoten kunstliefhebbers van de schilderijen en tekeningen van Nicoline van Stapele en waren er interessante infostands (o.a. over Venetië, Wandelen, Treinen…).

In juli en augustus brachten we een tentoonstelling ter ere van Marcel van Maele die tien jaar geleden overleed. Voor de rest probeerden we de gebruikers te plezieren met inspirerende infostands.

In september werd uitleenpost Hulste feestelijk heropend met een boekenverkoop en een introductieweek voor de scholen. In de hoofdbibliotheek toonden we schilderijen van Jean Rustin en organiseerden we lezingen met klimaatactivist Pieter Boussenare en schrijver Stefan Brijs.

Oktober stond in het teken van de 5de jazzbiënnale. We presenteerden schilderijen van RoBie Van Outruye en poëzie van Roger de Neef. Schrijfster Saskia De Coster kwam spreken over haar roman Nachtouders en verder weren er nog diverse infostands.

In november presenteerden we abstract-geometrisch werk van Albert Rubens, hadden we de Nederlandse auteur Atte Jongstra te gast, was er een lezing + infostand over mineralen, hadden we aandacht voor de voorleesweek en beleefden we onze jaarlijkse kaarting voor boeken.

In december verrasten Isa Dhondt en Inge Decuypere met een verfrissende minimalistische tentoonstelling. Voor de rest was het aftellen naar het nieuwe jaar met diverse infostands (Sinterklaas, Kerstmis, Eindejaarslijstjes… enz.)

Tot slot. 2019 was een jaar waarin de bedrijfsresultaten weer eens gevoelig beter waren dan de vorige jaren. Er waren meer actieve leden, meer uitleningen, meer inkomsten… Uitleenpost Hulste beleefde als het ware een make-over en dat werd door de basisscholen zeer gewaardeerd. Langs de andere kant baart de toekomst van de afdeling audiovisuele materialen ernstige zorgen. De bibliotheek zal een passend antwoord moeten vinden en innovaties realiseren.

uitleenpost hulste

AHA!

Tuinarchitect Andy Malengier werd ingeschakeld voor de aanleg van de nieuwe academietuin, daarbij werd de oude speelplaats omgetoverd tot een groene oase als verlengstuk van de ateliers binnenshuis met ruimte voor buiten atelierwerk.

Het recyclagepark werd aangepakt en er werden extra middelen en mogelijkheden aangeboden om efficiënter te recycleren op de academie.

Een aantal onveilige machines werden vervangen door nieuwe om zo de veiligheid van de docent en de student te kunnen garanderen. Ook de opslag voor gevaarlijke producten werd aangepakt.

Het bestaande gedeelte van het gebouw in de Veldstraat werd aangepakt in signalisatie in het kader van locatie en veiligheid.

Er werd een zoen- en vroemzone geïntegreerd aan de ingang van de academie.

De nooddeuren in de Veldstraat werden geinstalleerd.

Het atelier Beeldenhouwen kreeg een nieuwe wasuitsmeltoven ter vervanging van een niet CE-gekeurde oven.

Het atelier Grafiek kreeg een veilige airbrushkast en een mini powertex voor het drukken op textiel.

Het atelier Beeldenbad Junior in Bavikhove kreeg nieuwe stoelen en het atelier schilder- en tekenkunst een uitbreiding aan schilderezels (wegens te kort). Het atelier Beeldende en Audiovisuele Kunsten kreeg ergonomische zitkussens. Het atelier Mixed Media kreeg boetseerbokken om zich nog verder artistiek te kunnen ontwikkelen. En er werd een upgrade naar computers gerealiseerd voor het atelier Animatiefilm. Daarbij werden de 12 jaar oude MAC's vervangen door nieuwe.

De academie werkte haar eigen evaluatiesysteem uit en zocht diepgang in haar APP, werkte haar visie op diversiteit uit en afficheerde dit beiden in alle ateliers. We zetten daarbij in op het realiseren van het APP op de ateliervloer.

Het atelier Kunsttijd zorgde voor een groot aanbod aan kunstlezingen en de exporuimte kreeg tweemaandelijks een andere expo over te vloer, met als speciale doe-activiteit de kleifabriek waarbij meer dan 550 studenten uit dagscholen uit de buurt over de vloer kwamen en per expomoment een workshop georganiseerd werd.

Er ging een expo door in het Kunstenhuis en er werd samengewerkt met Kleuterdoedels, Vives Hogeschool en Budalab in het Kortrijk voor de realisatie van 3D-printing.

Er werd een Festival d’Academie georganiseerd en een eindejaartentoonstelling.

Er werd extra ingezet op zorg van de student en de startende leerkracht met aandacht voor het professionaliseringbeleid van het AHA!-team.

Er werden twee pedagogische studiedagen georganiseerd, één overkoepelende in Kortrijk met collega-academies uit andere West-Vlaamse steden en één in huis om nog beter in te zetten op het onderwijzen van de student.

Er kwam een extra kracht bij het secretariaatsteam voor ondersteuning.

De academie kreeg er een pedagogisch coördinator bij om alle eigen en samenwerkingen te ondersteunen en nog een sterker digitaal en sociale medianetwerk uit te bouwen.

De studenten kregen een infomoment aangeboden over de nieuwe manier van evalueren en de visie van de academie.

De AHA! stapte in in het UiTpasverhaal en had hierbij extra aandacht voor mensen in armoede en werkte daarvoor een traject uit. Hier bovenop zocht de AHA! aansluiting bij de Gentsestraat 9 om ook die doelgroep te kunnen bereiken.

De AHA! zette in op extra begeleiding voor de student die het moeilijk heeft om te functioneren in een grotere klasgroep en wil daarbij nog intensiever inzetten op een academie voor iedereen.

De AHA! nam deel aan het graffitiproject waarbij de voetgangerstunnel in een nieuw kleedje werd gestoken.

En hier bovenop zet het AHA!-team zich dagdagelijks in om iedereen op de academie zich thuis te laten voelen en zich te kunnen ontplooien als kunstenaar met het accent op 'de unieke ik'.

AHA-mixed media

SAMWD

De SAMWD of voluit de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit heeft als kerntaak jongeren en volwassenen te begeleiden en op te leiden in een brede waaier van podiumkunsten. Dit kan vanaf de leeftijd van 4 jaar voor dans en vanaf 6 voor muziek en woord. In alle opleidingen samen telt de academie in de hoofdafdeling 2.157 cursisten en in de vestigingsplaats Deerlijk 542.

In functie van de opleidingen worden er jaarlijks diverse terugkerende activiteiten georganiseerd. Constanten zijn: 2 leerlingenaudities voor alle podiumvakken doorheen het jaar, openbare examens vanaf half mei en als kers op de taart de afsluiter van het academiejaar met de Laureatenhappening. De vestigingsplaatsen Deerlijk en Sint-Lodewijk hebben met 'Deerlijk op het podium', in maart, een eigen grote auditie waar de talenten van de eigen cursisten aan bod komen.

Naast de opleidingen in diverse domeinen biedt de academie ook de mogelijkheid aan haar leerlingen om diverse voorstellingen bij te wonen. Er is een eigen aanbod dat zich richt op alle leeftijden, maar er is ook de samenwerking met CC het SPOOR en Musica H.

Ivy Falls, nieuw Belgisch talent, opende 2019 met een nieuwjaarsconcert. Reeds 40 jaar groeit de symbiose tussen de Dag van Het Woord en de academie. De academie draagt een stevig steentje bij, niet alleen bij de inbreng rond te programmatie, maar ook door haar cursisten een uitgebreid programma te laten brengen op de dag zelf. Tijdens het eerste verlengde weekend van februari konden we dan ook o.a. Tom Lanoye, Pieter Verhelst, Brihang en Siel Verhanneman verwelkomen.

In maart was het genieten van Peter en de Wolf van Prokofiev, gebracht door Nico Ronsse, organist van de St.-Salvatorkerk en Jeroen Serruys, leerkracht woord aan de academie.

Jaarlijks wordt door de academie eind april het Lerarenconcert georganiseerd. In 2019 was de titel Jazz Meets… Een concert dat de eigen jazztalenten in de kijker zette. Ook een gelegenheid om kennis te maken met nieuwe richtingen als singer songwriter, DJ en elektronische muziek.

In de maand april vond het IBBA (georganiseerd door CC Het SPOOR) plaats. De cursisten kregen de gelegenheid om deel te nemen aan de diverse concerten en workshops.

In mei was het de beurt aan nog een vaste waarde: 'De dag van de strijkers'. Op dit evenement krijgen individuele talenten en onze beide orkesten The Young String Players en Arte Dell' Arco de kans om hun kunnen te demonstreren. Nieuw in 2019 was het Jeugdfestival voor Harmonie en Fanfare. Een alternatieve evaluatiemanier om onze blazende leerlingen op het podium te zetten.

September is niet alleen de start van een nieuw schooljaar, maar ook van een nieuw concertseizoen. In dezelfde maand konden de jongere cursisten genieten van een familievoorstelling verzorgd door Radio Oorwoud o.a. met Hannelore Bedert, een oud-leerlinge van de academie.

De Jazzontspooring en de afdeling jazz van de academie gaan hand in hand. Onze cursisten kregen een gevarieerd pallet van workshops en concerten aangeboden o.a. met namen als: Aïres, Nabou + paard, Yonathan Avishai Trio, Bill Frisell en het Delvon Lamarr Organ trio.

Ook wie eerder de voorkeur geeft aan klassiek bleef niet op zijn honger. Tijdens de maand november behoorden optredens van Jozef De Beenhouwer met Liesbeth Devos of Bram Nolf en jonge gastmuzikant Tim Van Thuyne, oud-cursist, tot de mogelijkheden.

Ultima Thule sloot met de jongerenvoorstelling Saperlipopette de eerste helft van het concertseizoen af.

Een kerstmarkt in combinatie met de doortocht van de Warmste Week vormde het eindpunt van het eerste trimester.

Dag van het woord