Subsidie groendak

Geïnteresseerd in een groendak?

Maak gebruik van de stedelijke subsidie voor de aanleg van een groendak via het aanvraagformulier.

Wie kan een subsidie aanvragen?

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren voor woningen in Harelbeke voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen

De subsidieaanvrager is:

 • de natuurlijke persoon die eigenaar of mede-eigenaar is, of
 • het geheel van gewone mede-eigenaars, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek
 • een vereniging van mede-eigenaars, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek
 • huurders, mits medeondertekening van het aanvraagformulier door de eigenaar(s).

Indien het woongebouw meerdere woningen omvat met verschillende eigenaars, kunt u als eigenaar de aanvraag indienen, als de overige eigenaars zich schriftelijk akkoord verklaren door het medeondertekenen van het aanvraagformulier.

Waaraan moet het groendak voldoen om een subsidie te bekomen?

 • Het groendak heeft een oppervlakte van minstens 6 m² en bestaat uit minstens een drainagelaag, een substraatlaag, een filterdoek en een vegetatielaag.
 • Het groendak moet minstens gedurende 10 jaar in goede staat behouden te blijven.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximum 31 €/m² met een maximaal totaal subsidiebedrag van 2.000 euro.

 Indien de aanlegkosten van het groendak, inclusief btw, lager zijn dan 31 €/m² wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

Voor het bepalen van de aanlegkosten komen enkel volgende zaken in aanmerking:

 • de materiaalkost voor de wortelwerende laag, de drainagelaag, de filterlaag, het substraat, de beplanting en de afwerkingsmaterialen zoals controleputten;
 • de kosten voor de plaatsing van deze materialen.

Het volledig reglement vind je hier terug    |    Download het aanvraagformulier in Word-versie


Gegevens van de aanvrager
Adres
Zijn er meerdere eigenaars of bent u huurder?
Bezorg ons een verlaring op eer waarbij mede-eigenaars akkoord gaan.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, .
Gegevens van de woning
Adres van de woning
Gegevens betreffende het aangelegde extensieve groendak

Het groendak bestaat uit:

Die verhindert het binnendringen van vocht en bevat een wortelvast vlies om de dakdichting te beschermen tegen de wortels van planten.
Deze verhindert dat de drainagelaag verstopt geraakt met fijn materiaal uit de substraatlaag.
Bijlagen meesturen
Verzend alle bijlagen samen met dit formulier. Kruis de bijlagen aan die u bijvoegt bij uw aanvraag.
Laad hier je factuur(en) op.
Maximaal 3 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, .
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Geef hier wat meer info over de gebruikte materialen.
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Verklaring en ondertekening
Met deze ondertekening verklaart u:
 • dat de draagkracht van de draagconstructie voldoende groot is.
 • kennis genomen te hebben met het stedelijk subsidiereglement ‘Aanleggen van een groendak’
 • de aanleg van het groendak uit te voeren conform de regels van goed vakmanschap
 • het groendak te onderhouden en minstens 10 jaar in goede staat te houden
 • dat de verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn