Reglementen

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt overeenkomstig art. 286 van het decreet lokaal bestuur (DLB). 

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het decreet lokaal bestuur (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en en de reden voor inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur.

Het gaat om:

  • De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De reglementen van de OCMW-raad en het vast bureau (vaststellingsbeslissingen of wijzigingsbeslissingen);
  • De afwijkingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vastgesteld door de OCMW-raad en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De beleidsrapporten van de stad en het OCMW;
  • De oprichtingsakten en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan de stad lid is (projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen);
  • De oprichtingsakte van de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is;
  • De statuten van de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is;
  • De beleidsrapporten van welzijnsverenigingen met maatschappelijke zetel in de gemeente (Zorgbedrijf Harelbeke).

_________________________________________________________________________________________