Milieu en natuur

Milieu

Ratten bestrijden

Wettelijk gezien is het stadsbestuur enkel verplicht om de verdelging van de muskusrat ten

Milieuvergunning

Voor bedrijven die hinderlijk zijn voor mens en leefmilieu is een milieuvergunning vereist.

Bodemverontreiniging

Bij de overdracht (verkoop) van grond moet een bodemattest aangevraagd worden.

Erkenning dierenhandel

Voor de uitbating van een dierenhandelszaak, een dierenasiel, een dierenpension en een honden- of kattenkwekerij is een vergunning nodig.

Putwateronderzoek

De eigenaar van een woning met een eigen waterwinning kan gratis laten onderzoeken of het putwater drinkbaar is.

Zwerfkatten

Het aantal katten neemt per jaar met 6% toe.

Omgevings
vergunning

Op deze pagina worden de bekendmakingen van zowel aanvragen als beslissingen inzake omgevingsvergunningen weergegeven. (ook nog lopende milieuvergunningsaanvragen en -bekendmakingen van Vlarem)

Geluid

Organiseer je een eenmalig optreden of jaarlijkse fuif op een locatie waar het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A)(LAeq,15 min) moet je daartoe toch toelating vragen.

Andere bekendmakingen

Andere bekendmakingen

 

 

 

Natuur- en groenbeheer

Omvorming groen Arendswijk

Lees hier alles over de omvorming van het groen van de Arendswijk.

Wegbermbeheer

Het zogenaamde 'wegbermbeheer' dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het 'Wegbermbesluit'.

Subsidie duurzaam gelabeld hout

Gebruik duurzaam gelabeld hout en krijg een deel van de kostprijs terugbetaald.

Subsidie bewoonde huiszwaluwnesten

Wie aan zijn huis een huiszwaluwnest heeft, kan hiervoor een premie krijgen.

Subsidie kleine landschapselementen (KLE)

Wie zorg draagt voor kleine landschapselementen kan hiervoor een premie krijgen.

Natuurvergunning

Wie in het kader van het beheer van de open ruimte het landschap wil wijzigen, heeft hiervoor een vergunning nodig.

Geveltuin

De gemeenteraad van Harelbeke heeft op 20 april een nieuw reglement voor het aanleggen van geveltuintjes goedgekeurd.

Aanvragen voor het plaatsen van paaltjes op het openbaar domein tegen parkeren/ kapotrijden

Aanvragen voor het plaatsen van paaltjes worden gericht aan of doorgestuurd naar een emailadres van facility (nl.

Nieuws

Marktstraat 29
8530
Harelbeke
Gratis nummer : 0800 21 202
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven