Management & Personeel

Secretarie en Juridische dienst

In de gemeenteraad van 19.02.2018 werd de heer Hannes Byttebier geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Hij verving de heer Eric Kerckhof die op 09.12.2017 overleed.

De heer Hannes Byttebier werd tevens verkozen tot stemgerechtigd lid van de RACO Vrije Tijd en als lid van de RACO Management, Personeel, Financiën namens de fractie CD&V.

De gemeenteraad heeft er op 18.06.2018 kennis van genomen dat de heer Stefan Himpens bij het verstrijken van de termijn voor kandidaatstelling van rechtswege is aangesteld als financieel directeur van de stad Harelbeke. De gemeenteraad nam in handen van de voorzitter in openbare zitting akte van deze eedaflegging met ingang van 18.05.2018.

Diezelfde gemeenteraad heeft op 18.06.2018 de heer Carlo Daelman met ingang van 01.08.2018 aangesteld als algemeen directeur van de stad Harelbeke. De gemeenteraad nam in openbare zitting akte van deze eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad met uitwerking op 01.08.2018.

Aangezien mevrouw Marijke Ostyn, gemeenteraadslid, verklaarde niet meer te behoren tot de N-VA-fractie kon zij niet meer als stemgerechtigd lid in een raadscommissie zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie.

De heer Eddy Glorieux werd in de gemeenteraad van 16.07.2018 verkozen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie van de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst ter vervanging van mevrouw Marijke Ostyn.

Mevrouw Fleur De Buck werd in diezelfde gemeenteraad verkozen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie van de raadscommissie Vrije Tijd ter vervanging van mevrouw Marijke Ostyn en tevens als vertegenwoordiger van de fractie N-VA ter vervanging van raadslid Marijke Ostyn voor de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. Mevrouw Kathleen Duchi werd verkozen tot voorzitter van de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn.

Verder was het in het najaar bijzonder druk door alle voorbereidende werk naar aanleiding van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezeingen op 14.10.2018.