Missie & Visie Huis van Welzijn

Huis van Welzijn

 

 

Missie

Het Huis van Welzijn

 • is een open huis dat bijdraagt tot het welzijn van iedere burger van Harelbeke.
 • beoogt een menswaardig leven voor iedereen rekening houdend met het wettelijk kader.
 • heeft aandacht voor de specifieke noden van iedere burger -in het bijzonder voor de meest kwetsbaren- en stemt zijn dienstverlening hierop af.
 • coördineert het lokale welzijnsbeleid in samenwerking met betrokken partners en burgers.

Visie

Het Huis van Welzijn  

 • wil een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden, burgernabij, transparant en waar nodig outreachend.
 • wil vanuit een wederzijds vertrouwen participatief en krachtgericht werken.
 • wil inzetten op warme face-to-face contacten in combinatie met online-tools.
 • wil een samenwerkingsverband realiseren dat bekend, herkenbaar en zichtbaar is onder de vorm van een geïntegreerd breed onthaal (GBO).
 • wil initiatieven nemen en ondersteunen om de sociale cohesie te bevorderen en de samenwerking met vrijwilligers te stimuleren.  
 • wil bijdragen tot een actief wereldburgerschap.
 • wil maatschappelijke uitsluiting voorkomen door de armoedetoets toe te passen bij alle lokale beleidsbeslissingen en door signalen te bundelen als aanzet tot beleidsgerichte acties voor regionale en hogere overheden.