Huis van Welzijn

De dienst Welzijn van de stad (het welzijnsloket, gezin en kind, integratie en Noord-Zuid) en de sociale dienst van het OCMW (info, advies en vraagverheldering, financiële dienstverlening, schuldhulpverlening, opvang en begeleiding van asielzoekers, werk- en woonbegeleiding, projectwerk) werden in juli 2018 samen gebracht in het Huis van Welzijn op het Paretteplein 19.

Met het Huis van Welzijn willen de stad en het OCMW bijdragen tot het welzijn van iedere burger van Harelbeke en een menswaardig leven nastreven voor iedereen, rekening houdend met het wettelijk kader. Het Huis van Welzijn coördineert het lokale welzijnsbeleid in samenwerking met betrokken partners en burgers.

Welzijnsloket

Binnen het departement Burgerzaken was er een welzijnsloket dat instond voor sociale dienstverlening (zoals vakantietoelages of sociaal-pedagogische toelages) en dat diverse aanvragen van burgers behandelt (zoals de aanvragen voor een parkeerkaart voor personen met een beperking, tegemoetkomingen sociale zekerheid, pensioenaanvragen of inkomensgarantie voor ouderen). Vanaf half 2018 werden deze aanvragen behandeld in het Huis van Welzijn.

Er is een lichte daling merkbaar in het aantal pensioenaanvragen en aanvragen van tegemoetkomingen voor mensen met een beperking ten aanzien van de voorbije jaren omdat het stadbestuur sinds 2014 niet langer het enige aanspreekpunt is.

Zowel de vakantietoelage als de sociaal-pedagogische toelage telden een 60-tal aanvragen en volgen daarbij gelijke tred met het voorgaande jaar.

Welzijns- en gezondheidsbeleid

De Welzijnsraad is een erkende adviesraad van stad Harelbeke die advies verleent aan het lokaal bestuur over welzijnsmateries. De Welzijnsraad sensibiliseert de lokale bevolking ook over allerlei thema's zoals bijvoorbeeld gezin, gezondheidszorg, toegankelijkheid … Daarnaast signaleert de Welzijnsraad noden en behoeften met betrekking tot het welzijnsaanbod aan het lokaal bestuur.

In het voorjaar organiseerde de Welzijnsraad haar traditionele Welzijnsfeest waarop meer dan 200 aanwezigen werden geteld. De raad reikte op dit feest 'De Prijs van de Vrijwilliger' uit waarbij een vrijwilliger voor zijn verdiensten eens extra in de bloemetjes wordt gezet. In het najaar werkte de raad samen met de sportraad een gezinsvriendelijke wandeling uit voor de Harelbeekse bevolking. De wandeling kaderde binnen Vrij! en bracht een bezoek aan een aantal oorlogsgedenktekens van de Eerste Wereldoorlog. De Welzijnsraad werkte opnieuw mee aan de aanplanting van het geboortebos in Harelbeke. De raad bracht rond het thema armoede alle professionele actoren uit het welzijnslandschap in Harelbeke samen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad die zich buigt over de snel evoluerende wetgeving inzake kinderopvang en bewaart een overzicht van het opvanglandschap binnen stad Harelbeke. Het Lokaal Overleg Kinderopvang verleent ook advies aan het lokaal bestuur over o.a. uitbreidingsaanvragen van kinderopvanginitiatieven binnen de stad.

In 2018 organiseerde het Lokaal Overleg Kinderopvang een netwerkmoment voor alle opvanginitiatieven rond Dag van de Onthaalouder. Daarnaast voorzag het een vorming levensreddend handelen en een vorming vegetarisch koken. In de winterperiode werd elk opvanginitiatief dat er om vroeg, voorzien van strooizout. Vanaf 2018 kregen de kinderopvanginitiatieven die zich geregistreerd hebben op het meldpunt Kinderopvangwijzer en die hun gegevens geactualiseerd hebben, één rol grote witte huisvuilzakken per jaar.

Burgers kunnen via het digitaal meldpunt Kinderopvangwijzer vrije kinderopvangplaatsen in Harelbeke zoeken. Halfjaarlijks vraagt de stad aan de initiatieven om hun informatie te actualiseren.

Huis van het Kind Harelbeke

Huis van het Kind Harelbeke is een netwerkverband dat zich richt zich tot gezinnen met kinderen en jongeren (24 jaar) en aanstaande ouders. Hiervoor worden jaarlijks subsidies ontvangen van Kind & Gezin.

In 2018 kreeg het Huis van het Kind verder vorm en zette dit samenwerkingsverband zich in voor projecten zoals Boekstart, Week van de Opvoeding en het Kidsfestival. Eind 2018 kreeg Huis van het Kind Harelbeke een fysieke locatie in de Boterpotstraat 9 en maakte hiermee een doorstart naar een uitgebreidere werking.

Noord-Zuid

De Noord-Zuid Raad organiseerde een intergemeentelijk mondiaal café met Kuurne en Kortrijk. Het mondiaal café werd georganiseerd in de Scala (Unie der Zorgelozen) en had als thema 'Sociaal en ethisch ondernemen'. Spreker was Piet Colruyt en na afloop konden de aanwezigen in gesprek gaan rond bepaalde stellingen met ondernemers en politici uit de regio.

De Noord-Zuid Raad was eveneens present op het Wereldfeest 'Ol Tegaere' met de uitbating van een geslaagde FairTrade Bar. Het Wereldfeest is een samenwerking van de Noord-Zuid Raad met burgers van buitenlandse herkomst die allerlei workshops organiseren om hun cultuur voor te stellen aan de brede Harelbeekse bevolking.

Het thema Fair Trade werd in de kijker gezet met een fairtrade@work voor stadspersoneel en het (H)eerlijk ontbijt op Dag van het Park in samenwerking met de MiNaraad.

Er werden 9 subsidieaanvragen ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd:

 • Basissubsidie:
 • Rode Kruis Harelbeke
 • Life School Ghana
 • vzw Sbouya
 • vzw Gambiahelpers
 • Een hart voor Vivre Ensemble
 • Projectsubsidie Zuidwerking:

  • Life School Ghana: bouw van een afdak voor polyvalent gebruik
  • Een hart voor Vivre Ensemble: aankoop van melkpoeder voor weeskinderen
 • Noodhulp:
  • Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties ter ondersteuning van het lenigen van de noden naar aanleiding van de aardbeving en Tsunami in Indonesië. (Uitbetaald in 2 schijven Noodhulp)

Stedenband Eenhana-Harelbeke

Binnen de stedenband met Eenhana vonden in 2018 werkbezoeken in beide richtingen plaats. Tijdens het werkbezoek in Harelbeke lag de klemtoon op het verder uitwerken van een conceptstudie voor de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie in Eenhana. Er werd ook aandacht besteed aan lokale voedselprojecten en de start van een compensatiebos in Eenhana dat moet compenseren voor vluchten in kader van de werkbezoeken.

Verdere contacten met Fluvia met oog op het uitbouwen van een vrijwilligerswerking voor de brandweer in Eenhana en de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN binnen de stedenband werden ook in het werkbezoek meegenomen.

Tot slot mocht de delegatie ook proeven van hoe Harelbeke aan de slag gaat met sociale huisvestiging en sociaal-artistieke projecten.

Bij het bezoek aan Eenhana lag de focus op duurzame oplossingen op vlak van infrastructuur die bestand zijn tegen de snelle en aanhoudende groei van Eenhana. Van de stortplaats en de waterzuivering, tot het boren naar water, groenbeleid en een compensatiebos. Heel wat ministeries vestigen een afdeling in Eenhana en ook met hen werden contacten gelegd. Op vlak van IT werd een stevige eerste stap gezet in de samenwerking: instellingen en bedradingen werden aangepakt met onmiddellijk effect. Er werd een blueprint opgemaakt van de huidige situatie met een overzichtelijke aanduiding welke toestellen het eerst aan vervanging toe zullen zijn en hoe het ICT-netwerk efficiënt kan worden beheerd.

Integratie & diversiteit

De drie deelthema's binnen het integratie- en diversiteitsbeleid van de stad zijn als volgt: toegankelijke dienstverlening, sociale cohesie en zelfredzaamheid.

Toegankelijke dienstverlening

In het kader van de toegankelijke dienstverlening was een toeleider in diversiteit aan de slag binnen een intergemeentelijke samenwerking tussen Harelbeke en Kuurne.

Een toeleider is een brugfiguur tussen de mensen van buitenlandse herkomst en diensten en organisaties in Harelbeke en Kuurne. Soms is het voor mensen van buitenlandse herkomst moeilijk om de weg te vinden en om te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen. De toeleider staat in direct contact met mensen, en maakt hen wegwijs, zowel online als offline, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties in de stad. De toeleider informeert, motiveert en leidt toe naar hulp- en dienstverlening, loketten in het stadhuis, projecten, (vrijetijds)organisaties en andere partners en brugfiguren in de stad.

In 2018 werd ook een taalbeleid uitgerold binnen de diensten van stad Harelbeke dat verder zal worden uitgewerkt in 2019.

Taalbeleid is een consistent en structureel geheel van maatregelen op organisatieniveau dat gericht is op het wegwerken van taaldrempels voor anderstaligen enerzijds én het creëren van maximale taalleerkansen Nederlands voor anderstaligen anderzijds. Met het aanbieden van de praattafels, de schoolbabbels en een zomerschool voor anderstalige kinderen wordt er ruim ingezet op het creëren van die oefenkansen. Maar elke dagdagelijkse situatie kan een oefenkans zijn, zo ook een bezoek aan het stadhuis of Huis van Welzijn.

In de praktische uitrol daarvan werd een staander ontworpen met op de ene zijde een aanmoediging voor de burger om Nederlands te spreken. En op de andere zijde tips voor de medewerker om dat gesprek goed te laten verlopen. Er werd een beslismodel opgesteld zodat de anderstalige burger in elke situatie op dezelfde kwalitatieve wijze wordt verder geholpen. In 2019 zal elke stadsdepartement ook een vorming 'Klare Taal' aangeboden krijgen om ook de geschreven communicatie zo begrijpbaar mogelijk te maken.

Sociale cohesie

Er werd met een aantal mensen van buitenlandse herkomst meegewerkt aan het Wereldfeest dat de Noord-Zuid Raad organiseerde en er werd in de ramadan een bureniftar georganiseerd waarop de moslimgemeenschap de Harelbeekse burgers uitnodigde om samen met hen het vasten te breken.

De groep ambassadeurs kwam maandelijks bijeen om de lopende initiatieven in Harelbeke te bespreken. Het project ambassadeurs is een mondeling informatie- en communicatienetwerk waarbij een 10-tal Harelbekenaren met interculturele roots info verspreiden over activiteiten in eigen netwerk en met mensen hieraan deelnemen. Tegelijk maken zij signalen en noden uit eigen netwerk bespreekbaar.

Er werd tijdens het kermisweekend een eerste editie van 'Allez, Chantez!' georganiseerd. Harelbekenaren kwamen er samen om zonder schroom of drempels samen uit volle borst te zingen in het stadspark.

Zelfredzaamheid: Nederlands oefenen op de praattafel en bij de Schoolbabbel

De klassieke praattafels werden opnieuw georganiseerd op dinsdagvoormiddag en donderdagavond. Vanaf september 2018 werd enkel nog de praattafel op dinsdagvoormiddag aangeboden en werd een traject opgestart om de Harelbeekse nood aan oefenkansen Nederlands in kaart te brengen.

Ook de Schoolbabbels in de Centrumschool en VBS Sint-Rita kenden hun vervolg. Anderstalige ouders komen er samen op een informele manier Nederlands te oefenen met onderwerpen die verbonden zijn aan wat er op school leeft onder professionele begeleiding van Open School. 

De stad ontving hiervoor zo'n 28.300 euro van het Agentschap Integratie en Inburgering. De Harelbeekse 'Schoolbabbel' werd samen met 20 andere projecten geselecteerd uit de 151 inzendingen.

Naast het creëren van een veilige en informele oefenkans die voor een verhoogde spreekvaardigheid en -durf moet zorgen, wordt er ingezet op een beter begrip van de schoolse communicatie, verhoogde ouderbetrokkenheid en een ruimere deelname aan activiteiten binnen en buiten de school. In 2018 konden de eerste positieve effecten van dit project reeds worden vastgesteld.

bureniftar