Grondgebiedszaken

Stadsontwikkeling en coördinatiebureau

Voor het jaar 2018 waren volgende projecten opvallend aanwezig in het centrum van de stad. In het voorjaar van 2018 werd de nieuwe sluis feestelijk ingevaren. Een mijlpaal in de Leiewerken werd afgerond. Echter zit er behoorlijk wat vertraging op de omgevingswerken. Enkel het eerste deel van de Vrijdomkaai werd opengesteld in 2018. Toch wordt de metamorfose van het centrum met de verlaagde kade voelbaar.

Samen met de Vrijdomkaai werd het eerste deel van het warmtenet in gebruik genomen, weliswaar nog niet met de restwarmte van Imog. De centrum- en muziekschool werden als eerste aangesloten.

Projectontwikkelaar Immogra werkt gestaag verder aan de nieuwe appartementsblokken rond het toekomstig Marktplein en Binnenhof. De verkoop van de handelspanden en appartementen werd eind 2018 opgestart. Het ontwerp van het Marktplein is nog aangepast met een geïntegreerde fontein en klaar voor aanbesteding.

Ter hoogte van de hoek Beversestraat en N43 werden de 3 stadspanden (Gentsestraat 47-49-51) gesloopt en lopen de gesprekken met de koper-promotor die op deze site een nieuwbouwproject zal realiseren.

Ten oosten van de N36 kocht de stad, op het ontginningsgebied-Spijkerland, 30.666 m² grond aan, deels gesubsidieerd via het 'groene sporen'-project. Hoewel die aangekochte grond voorlopig in gebruik blijft bij de landbouwer die de globale site gebruikt, is het de bedoeling van de stad om die zone ooit als laag-recreatief natuurgebied in te richten en open te stellen.

De bouw van de nieuwe school Zuid zit op schema. De ruwbouwfase is bijna voltooid. Het gebouw is prominent aanwezig in Stasegem. In Hulste werden drie nieuwe containerklassen geplaatst om de nood aan extra klaslokalen te verhelpen.

De revitalisering van het industrieterrein Harelbeke-Zuid is gegund aan de THV Persyn-Stadsbader. De eerste fase, met ondermeer de verlaging ter hoogte van de brug Boerderijstraat, is afgewerkt. Net zoals de heraanleg van de Spoorwegstraat werd afgerond in 2018.

De studie renovatie van CC het SPOOR werd technisch afgerond en voorlopig on hold gezet. De Eilandschool daarentegen werd feestelijk geopend. De renovatie van de oude turnzaal tot multifunctionele klaslokalen heeft een boost aan het kunstonderwijs. De volgende stap is de herinrichting van de speelplaats.

Het oude politiekantoor en de site van de oude Welzijnsdienst werden van de hand gedaan. Het politiekantoor wordt omgevormd tot private appartementen en een gelijkvloerse oogartsenpraktijk. Via een erfdienstbaarheid van doorgang over de vroegere politieparking zal de bestaande oogartsenpraktijk beter bereikbaar zijn voor de patienten. In het verkochte, vroegere stadspand Marktstraat 74 (ex-welzijnsdienst) komt er een nieuwe tandartspraktijk met uitweg naar de Twee-Bruggenstraat . Op de verkochte stadsgrond aan de Leie komen er - in combinatie met de twee aanpalende percelen - private appartementen.

Door de aankoop van iets meer van 200 m² grond uit de pastorietuin in de Bruyelstraat 6 kan er een trage ontsluiting vanaf het Bavikhove-dorpsplein naar de wijk Ter Kerke komen. Door de soortgelijke aankoop van iets meer dan 8000 m² grond ten noorden van het Sportcentrum in Bavikhove breidt het trage wegennetwerk stelselmatig uit.

het vrije marktstraat
Het Vrije Marktstraat (Immogra)

Stedenbouw

In het eerste jaar van de omgevingsvergunning werden 301 aanvragen met stedenbouwkundige handelingen ingediend. Dit is een 60-tal dossiers minder dan het voorafgaand jaar, we zien dat er eerder een piek was in 2017 om nu weer op het niveau van daar voor te landen. De omgevingsvergunning werd in de diensten geïmplementeerd. Vooral het softwareluik kan nog verbeterd worden (in performantie en mogelijkheden) door de leverancier.

De verkavelingsaanvragen waren zeer summier: 3 aanvragen voor in totaal 19 loten. Er zitten met andere woorden geen grote projecten op dat vlak in de startblokken.

In de cijfers van de bouwactiviteiten valt vooral het aantal voltooide appartementen op in 2018. Er werden maar liefst 291 appartementen afgewerkt. Dit gaat over grote projecten (minstens 30 woongelegenheden) zoals de laatste fases van Gravin Adelahof, een fase uit het project Molenkant, het project op de hoek Ballingenweg-Wagenweg, de hoek Arendsstraat-Zuidstraat en de Hippodroomstraat, aangevuld met enkele kleinere projecten.

Het aantal appartementen in aanbouw blijft ook hoog: er staan 269 woongelegenheden in de steigers. Dit getal is voor het eerst sinds 4 jaar onder de 300 gezakt. Het aantal vergunde appartementen, maar nog niet aangevangen, kent een serieuze daling. Toch blijft het aantal van 156, absoluut gezien, nog altijd groot.

Na enkele jaren van heel veel aanvragen voor appartementen, zien we een trendwijziging en worden er minder appartementenprojecten opgestart.

Het aantal voltooide eengezinswoningen kent een piek, doorgaans zijn dat er jaarlijks een 50 à 60 tal, nu hebben we er 86. Het aantal in aanbouw blijft op hetzelfde niveau van ongeveer 70. Het aantal vergunde woningen, maar nog niet gestart, is in vergelijking met enkele jaren terug hoog: 100. Dit komt hoofdzakelijk door de projecten Bistierland en Beeklaan (ex-site Lano).

Wonen

De uitbetaalde gevelrenovatiepremie blijft nu al 3 jaar stabiel. De vrees voor het isoleren (bijkomende voorwaarde) is daarmee volledig weggewerkt.  De 'Doe-het-nu-duurzaam-premie!' startte in het gebied Zandberg en invalswegen en kent veel succes. Het aantal uitbetalingen steeg van 13 in 2017 naar 24 in 2018.

Het aantal leegstaande woningen blijft rond de 210 schommelen. Ook bij andere gemeenten blijkt dat na de eerste dalingsgolf na het invoeren van de inventaris/heffing, het aantal woningen ook weer iets stijgt tot een quasi constant niveau.

Het aantal heffingsplichtige woningen zakt wel. Waar we in 2014 nog boven de 100 zaten, is dit gestaag gedaald tot 86 in 2018. Dit betekent dat het aantal structureel leegstaande woningen zakt, wat positief is en aantoont dat het beleid hieromtrent zijn vruchten afwerpt. Een frictieleegstand (te wijten aan het marktmechanisme van verkoop van woningen) zal er altijd zijn.

Woonwijs startte in oktober 2018 zijn laatste werkingsjaar binnen de huidige subsidieperiode. De gerelateerde dagelijkse werking van woonkwaliteit, renovatiebegeleiding en conformiteitsattesten blijft succesvol. De woonbeurs, daarentegen, kende een lage opkomst. Mogelijks is dit te wijten aan het feit dat deze tweede editie de eerste editie te vlug opvolgde. Een termijn van 2 jaar op de woningbouwmarkt is zeer kort om publiek te lokken met bv. informatie over nieuwe woningbouwprojecten.

Dit jaar was er geen wezenlijke toename van sociale huurwoningen. Sociaal Verhuurkantoor De Poort meldt wel dat zij veel meer gecontacteerd en woningen aangeboden krijgen door particulieren, dan ze via de betoelaging in beheer kunnen nemen.

We hebben nog 100 huurwoningen te realiseren tot in 2025 (startcijfer 183 in 2008) om het bindend sociaal objectief te halen.

Ruimtelijke ordening

Het RUP Hulste Dorp werd in 2018 gefinaliseerd. De dossiers RUP Bavikhove Dorp West (met het masterplan van de sportsite) en Bloemenwijk-Vaarnewijk werden tot in openbaar onderzoek gebracht. Ook RUP Natuurgebied Harelbeke Zuid ging de laatste rechte lijn van de procedure in. Het RUP Eiland daarentegen werd on hold gezet tot aan de nieuwe legislatuur. Na de publieke raadpleging moet vooral de aanpak van de binnengebieden nog bepaald worden.

Naar nieuwe visievorming werd gestart met een traject rond zonevreemde bedrijven en de inrichtingsstudie van de site Bomarbre-Corex in het centrum van de stad. De Gaverbeekvisie werd tot een einde gebracht en de voorbereiding om er ook een concrete inrichtingsstudie aan te koppelen (vooral over de Collegewijk) met de VMM werden uitgevoerd.

Het stadsvernieuwingsproject haqua was op alle fronten in uitvoering. In de Leiewerken werd de Vrijdomkaai zo goed als gefinaliseerd. De definitieve sluis is in werking, de tijdelijke sluis is afgebroken. Het PPS project Marktcentrum is in volle uitvoering, de concessie van het paviljoen werd afgesloten. Langs de private kant zijn zowel de projecten Molenkant en Westwijk in volle groei.

Voor het Moleneiland is de visie nog niet bepaald. Door het nog niet verkrijgen van een fiat voor het niet uitvoeren van de plan-MER en het afwachten van ontwerpend onderzoek, moet dit RUP inhoudelijk nog verder vorm krijgen.

De overzijde van de Leie krijgt zicht op de toekomstmogelijkheden via het RUP Bloemenwijk-Vaarnewijk, een RUP dat nog middels de oude procedure vooral in 2018 vorm gegeven werd.

 

school zuid bouwwerken
School Zuid - bouwwerken

Milieu

Omgevingsvergunningen

In navolging van omliggende landen maakte ook Vlaanderen werk van de invoering van een omgevingsvergunning. Het decreet daartoe werd goedgekeurd in april 2014. De uitvoeringsbesluiten van 27 januari 2015 werden op 23 februari 2016 gepubliceerd (later meermaals gewijzigd), waarmee de omgevingsvergunning sinds 23 februari 2017 geldt voor het Vlaams gewest en de 5 Vlaamse provincies (inrichtingen ingedeeld in klasse 1).

Gemeentebesturen konden zelf kiezen of ze instapten in de omgevingsvergunning, of konden uitstel vragen tot (maximaal) 1 januari 2018. Omdat het digitaal platform waarop de omgevingsvergunning zou moeten werken niet tijdig klaar raakte, besliste de Vlaamse regering eind mei 2017 om de invoer van de omgevingsvergunning voor de gemeenten te verdagen tot 1 januari 2018. Dit was dan ook voor Stad Harelbeke de startdatum van de invoering van de omgevingsvergunning voor die dossiers waarvoor de gemeente bevoegd is.

De omgevingsvergunning in Vlaanderen vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de meldingsprocedure. In tegenstelling tot de milieuvergunning die een tijdelijk karakter had, krijgt de omgevingsvergunning een permanent karakter, maar de bedrijven moeten wel vaker gecontroleerd worden.

Vanaf 01.01.2019 zullen ook de socio-economische vergunning en de  natuurvergunning onderdeel worden van de omgevingsvergunning.

Door de invoering van de omgevingsvergunning overlappen de procedures en werkafspraken van de dienst Milieu en dienst Stedenbouw grotendeels. De diensten zijn nog fysiek gescheiden, maar er wordt nauw samengewerkt. Gemengde dossiers, met zowel een stedenbouwkundige (de stedenbouwkundige handelingen ‘SH’) als milieupoot (de ingedeelde inrichtingen of activiteiten ‘IIOA’) worden wekelijks samen overlopen en de adviezen worden samengevoegd tot 1 document. Ook voor de dossiers met enkel een stedenbouwkundig aspect of enkel een milieukundig aspect wordt de inhoudelijke behandeling toch met elkaar besproken indien dit nodig is.

De software, zowel van het Vlaamse overheid als van de eigen softwareleverancier zijn nog steeds in volle ontwikkeling. Regelmatige updates blijven nodig, en er zitten ook nog bugs, onduidelijkheden en onregelmatigheden in het systeem. Dit heeft tot gevolg dat de digitalisering van de vergunningsverlening op heden nog niet tot een vermindering van de werklast heeft geleid. Er zijn verschuivingen in de manier van behandelen van dossiers, bepaalde zaken vergen minder tijd om af te handelen, andere zaken vergen net meer tijd dan vroeger, en de voordelen van automatisering en digitalisering waren in 2018 nog niet meetbaar en merkbaar.

Werking milieudienst

In de periode tussen 1992 en december 2013 onderschreef onze stad steeds een 'Samenwerkingsovereenkomst Milieu' met het Vlaams Gewest. In ruil voor het uitvoeren van een aantal welomschreven acties kreeg ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Op die manier kreeg het milieubeleid in Vlaamse steden en gemeenten vorm. Sinds 1 januari 2014 is er geen samenwerkingsovereenkomst meer en kunnen de gemeenten zelf hun ambitieniveau en intenties inzake milieu, natuur en duurzaamheid invullen. Terzelfdertijd worden er door de Vlaamse Overheid dus ook geen subsidies meer uitbetaald.

In Harelbeke werd beslist om het aspect 'duurzaamheid', dat eveneens binnen deze overeenkomst vorm kreeg, te behouden. Ondanks het wegvallen van de halftijdse weddesubsidie bleef de halftijdse duurzaamheidsambtenaar die in het organogram is voorzien in dienst. Daarmee wil de stad zijn intenties om rond duurzaamheid te werken bevestigen.

Ten slotte werden ook een aantal beleidsdoelstellingen inzake milieu en natuur opgenomen in het strategisch meerjarenplan van onze stad. In het bijzonder 'het behoud van de open ruimte', het thema 'natuur in de stad' en 'netheid in de stad' zijn aandachtspunten. Inzake 'duurzaamheid' is het participeren aan het Burgemeestersconvenant ingeschreven. De stad heeft er zich toe verbonden om op ons grondgebied de 20-20-20-doelstellingen van de Europese Commissie scherper te stellen. Klimaatwijziging en CO2-uitstoot gaan samen met het verbruik van energie. Het energieverbruik en het energiebeleid in onze stad worden opgevolgd door een Energiewerkgroep waarin ambtenaren van verschillende departementen samenwerken. Een belangrijke realisatie was de goedkeuring van het Strategisch Energie Actieplan (SEAP) als invulling van onze intenties binnen het Burgemeestersconvenant en de goedkeuring van het 'Lichtplan' voor onze stad. In de komende jaren wil de stad verder inzetten op het aanpassen van de openbare verlichting. Met een jaarlijkse energiekost van om en bij de 400.000 euro vallen er zeker besparingen te realiseren. De besparing is echter niet het unieke uitgangspunt, ook het duurzamer maken van de verlichting (minder lichtvervuiling bijvoorbeeld) is een aandachtspunt.

Voor toezicht en controle van klasse 2- en 3-inrichtingen kon het stadsbestuur een beroep doen op de door de gemeenteraad aangestelde toezichthoudende ambtenaren (commissaris van politie, beleidsmedewerker milieu, deskundige milieu). De milieudienst beschikt over een geluidsmeter van het type SVANTEK. Deze geluidsmeter voldoet aan alle vereisten voor het uitvoeren van metingen in functie van de VLAREM-reglementering en de recente regels voor elektronische versterkte muziek. Iedereen die een activiteit organiseert met elektronisch versterkte muziek moet dit bij de stad melden of de nodige vergunningen aanvragen. De voorbije jaren  kwam het aantal aanvragen op kruissnelheid, de meeste verenigingen kennen het systeem. In 2018 waren er een 50-tal aanvragen voor eenmalige evenementen. En waren er tevens betrekkelijk weinig klachten, wat er op wijst dat de organisatoren hun weg gevonden hebben in de regelgeving en zich ook meer aan de afspraken houden.

Voor klachten inzake overtredingen van de Algemene Politieverordening (sluikstort, hondenpoep …) moet de milieudienst beroep doen op de politie.

Voor het toezicht op klasse 1-inrichtingen doet het stadsbestuur een beroep op de afdeling milieu-inspectie van Landbouw Natuur en Energie. Ook wordt er vaak in onderling overleg opgetreden, waarbij de gemeentelijk toezichthouder na klachten of een eigen vaststelling contact neemt met het bedrijf en Milieu-inspectie om samen het probleem te bespreken.

De milieudienst is eveneens bevoegd voor de opvolging van de werking van het niet-betalend, gemeentelijk containerpark.

Het publiek kan met klachten over milieu steeds bij de milieudienst terecht. Er is een gratis telefoonlijn (0800 21 202) voor de inwoners. Klachten en vragen worden binnen de 24 uur minstens beantwoord, en er wordt naar gestreefd om aan de oorzaak van de klacht zo snel als redelijk mogelijk is te verhelpen.

Door de Milieudienst werd ook sterk ingezet op de verdere digitalisering van het uitgebreide archief met milieuvergunnings- en andere dossiers. In 2018 kon de digitalisering van de inrichtingen klasse 1 afgerond worden, nadat in 2017  reeds de digitalisering van alle ARAB-vergunningen (periode voor 1991) waar een risico-inrichting volgens de bodemwetgeving op aanwezig is of was afgerond. Deze databank werd ook opgeladen naar het grondeninformatieregister van OVAM. Hiermee werd voldaan aan de voorwaarde uit het Bodemdecreet om een sluitende inventaris te hebben van alle risicogronden in de gemeente. Er werd ook verder gewerkt aan het verzamelen van informatie over oude stortplaatsen, en het digitaliseren van deze informatie.

Afval

Het afvalbeleid wordt in Vlaanderen gestuurd via de opmaak van uitvoeringsplannen. De doelstellingen van het gemeentelijk beleid bouwen dan ook in eerste instantie verder op deze doelstellingen uit het uitvoeringsplan.

Basis voor het gemeentelijk beleid is nog steeds de zogenaamde 'Ladder van Lansink'. Afvalpreventie is het eerste aandachtspunt terwijl in de praktijk de benadering van de restfractie een belangrijk evaluatiecriterium van het afvalbeleid is.

Vuilniszakken

Sinds 1 januari 2014 werd in de IMOG-regio een uniforme huisvuilniszak gelanceerd. Het tarief voor deze zak is in de gehele regio (met uitzondering van de stad Kortrijk) gelijk. Met het gratis nummer 0800 21 202 helpt Imog de klant mocht er zich een probleem of fout voordoen in de afwerking van de zak. De prijszetting van de huisvuilniszak werd aangepast zodat het principe 'de vervuiler betaalt' beter kon worden gerealiseerd.

Zwerfvuil

 • In 2018 werden 252 zwerfvuilmeldingen gedaan. Die werden door Effect vzw (Team Rudi) opgeruimd binnen de 48u.
 • Zwerfvuilactie: Stad Harelbeke organiseert een jaarlijkse zwerfvuil-opruimingsweek. Daarbij worden niet enkel de eigen medewerkers aangespoord om actief mee te helpen met de reguliere zwerfvuilophaling, maar wordt de bevolking ook gevraagd om mee de baan op te gaan om zwerfvuil op te ruimen.

Afvalbeleid

 • De milieudienst ondersteunt de aanhoudende inspanningen om de eigen stadsdiensten en departementen correct te laten sorteren en deze afvalstromen goed te laten ophalen en verwerken.
 • Ook is in 2018 de hondenpoepcampagne van start gegaan met als bedoeling het probleem in kaart te brengen en het aan de burger te laten weten dat er misbruik is en dat er naar oplossingen gezocht wordt. Dit via communicatie (gadgets, affiches, borden) en acties.
 • Het stedelijk afvalbakkenplan is verouderd en in 2018 werd de inventarisatie opgestart om de probleemlocaties op te sporen. Vuilbakjes die niet of nauwelijks gebruikt worden, worden verwijderd/verplaatst. Er werd ook nagegaan of elke vuilnisbak wel goed geplaatst is (looplijnen zijn zeer belangrijk). Dit loopt ook nog verder in 2019.
 • Bermborden om zwerfvuilprobleem aan te kaarten werden in 2018 geplaatst.
 • Repair Café: In 2018 werden er 2 edities georganiseerd. Iedereen is er welkom voor het herstellen van klein elektro, ICT, fietsen en kledij.
 • Herbruikbare luiers: In 2018 werd er een infoavond georganiseerd in samenwerking met de Luierhoek.

Recyclagepark

Het containerpark heeft een oppervlakte van 5.185 m² voor het diftarpark en 1.373 m² voor het niet-betalend gedeelte, dat enkel toegankelijk is voor de inwoners van Harelbeke. Diftar op het containerpark brengt het principe van 'de vervuiler betaalt' in de praktijk. Door het aangeboden afval te wegen, kunnen de kosten rechtstreeks worden aangerekend en wordt iedereen individueel gestimuleerd om minder afval te produceren. Iedereen is immers zelf verantwoordelijk voor zijn afvalkost. Het containerpark wordt hiervoor gesplitst in een betalend deel en een niet-betalend deel. Het niet-betalend deel valt onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Het is enkel toegankelijk voor categorie 1-voertuigen van Harelbeke (controle via eID). Het betalende deel wordt volledig door Imog beheerd. De straatzijde van het park werd over de lengte van het hele domein afgebakend met een moderne afsluiting met een halve overkoepeling leunend naar de binnenzijde van het containerpark. Zo kon onder ander het milieustraatje helemaal worden overdekt.

Natuur

De stad heeft zijn intenties om in te zetten op natuur onder andere geformuleerd door het indienen van projecten in het regionaal Groene Sporenproject. Er werden drie gebieden (Plaatsebeek Bavikhove, Spijkerland, Kanaalbos ter hoogte van N391) ingediend. Er werden ook opnieuw enkele initiatieven genomen met het oog op soortenbescherming en het terug zichtbaar maken van de natuur in de stad (slechtvalken-kijkmoment, kunstnesten voor huiszwaluwen …)

Stedelijke Milieu- en Adviesraad

De milieudienst volgt ook de MINA-raad op.
De Stedelijke Milieu- en Adviesraad “MINA-raad” is een door het stadsbestuur opgericht adviesorgaan dat het milieu- en natuurbeleid in Harelbeke opvolgt en adviseert.

De Algemene Vergadering - een open vergadering waarop elke geïnteresseerde welkom is - vergadert minstens 4 keer per jaar. Het dagelijks bestuur, dat bestaat uit maximum 15 leden, vergadert de derde donderdag van de maand in het Cultureel Centrum Het Spoor.

Binnen de Stedelijke Milieu- en Adviesraad werd de werkgroep Harelbeekse kringloopkrachten opgericht. De Harelbeekse kringloopkrachten zijn vrijwilligers die werken als een gestructureerde werkgroep. Concreet focussen deze zich op hun werking als ‘compostmeesters’

Op 23.06.2018 was er een feestelijke ontvangst op het stadhuis van de compostmeesterwerking n.a.v. het 15-jarig bestaan. De compostmeesters ondersteunen de werking van de Buurttuin. Daarnaast komen ze op regelmatige basis samen, bemannen de demoplaats op het recyclagepark, zijn ook zichtbaar aanwezig op belangrijke evenementen, en ondersteunen acties die er op gericht zijn om de hoeveelheid restafval te doen verminderen.

Natuur- en milieueducatie

Natuur- en milieueducatie (NME) krijgt steeds meer aandacht in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder. Vanuit de milieudienst is er nauw contact met de Harelbeekse scholen en de bevolking rond NME.

In 2018 werden volgende acties rond NME opgevolgd en begeleid:

 • Milieutheater: Voorstelling ism CC ’t Spoor: Assortimens: een tekstloze, dansante performance rond afval op een niet zo alledaagse locatie (Recyclagepark), dit voor elf lagere scholen (2de leerjaar).
 • Wereldwaterdag, een jaarlijkse evenement waarbij de 5e leerjaars van alle Harelbeekse scholen uitgenodigd worden in provinciedomein om een dag rond water te denken en te spelen, en waarbij ontspanning gekoppeld wordt aan educatie.
 • Dikke truiendag, een actie waarbij het eigen personeel bewust gemaakt wordt van de eigen impact op de klimaatopwarming.
 • 2 workshops voor kleuters (Kleuterdoedels)
 • Infonamiddag rond afval sorteren voor nieuwkomers te Harelbeke
 • Hairelys: op 20 september 2018 gingen de leerlingen van het Guldensporencollege (4de secundair) naar het Noordfranse Aire-sur-la-lys, een educatieve actie in het kader van het Interreg-project Valys, op 5 oktober 2018 kwam La Lycée Vauban op bezoek naar Harelbeke waar zij ondergedompeld werden in Waterworld (tour werken centrum, bezoek aan WPC, workshop rond water Gavers).
 • Ondersteuning van diverse initiatieven rond duurzame mobiliteit.

Ook is er het Groene Ridder Convenant. Het Groene Ridder Convenant is een financiële ondersteuning voor MOS-scholen. Elke basis- en secundaire school in Harelbeke kan op vrijwillige basis deze overeenkomst ondertekenen en zich engageren om de acties uit het convenant uit te voeren rond mobiliteit, water, energie, fair trade, milieuvriendelijke producten, milieu- en natuureducatie en EDO (educatie duurzame ontwikkeling).
Verder kunnen scholen/verenigingen ook bij de milieudienst het ‘kabouterpad’ (eerder gericht naar kleuters) en de ‘boskoffer’ (voor alle graden van het basisonderwijs) ontlenen.

Schattingscommissie

De Milieudienst coördineert de Schattingscommissie ter vaststelling van schade bij een landbouwramp. In 2018 werden er in het kader van de droogte (en vorstschade) 71 aangiftes ingediend, voor een totaal van 689,92 hectare, waarbij door de milieudienst, in samenwerking met de schattingscommissie afhankelijk van de aard van de dossiers een eerste en tweede vaststelling werd uitgevoerd. En de nodige PV’s werden opgesteld.

De Milieudienst stuurt ook de opvolging van een aantal andere landbouw- of dierenwelzijngerelateerde zaken, zoals de uitbraak van de Ziekte van Newcastle in 2018, opvolging van Salmonella- en botulismeincidenten, overlast door duiven, ratten enzovoort.

milieu