Grondgebiedszaken

Stadsontwikkeling en coördinatiebureau

Eind 2019 was de finalisatie van de Leiewerken zo goed als rond. De Twee-Bruggenstraat, Vrijdomkaai, nieuwe fietsersbrug waren klaar voor het grote openingsfeest. Het groen moet nog aangeplant worden en er is nog enige afwerking nodig, maar het centrum kan terug heropleven. Het warmtenet werd aangesloten op de verbrandingsoven van Imog en de verschillende stadsgebouwen zijn op het net aangesloten.

Projectontwikkelaar Immogra werkt gestaag verder aan de nieuwe appartementsblokken rond het toekomstig Marktplein en binnenhof. De eerste handelspanden en appartementen zijn verkocht. De werken van het Marktplein zijn aangevat.

De bouw van de nieuwe School Zuid werd afgerond met een feestelijke opening en een ingebruikname op 1 september. De tijdelijke klaslokalen op de sportsite verdwenen. Het eerste B.E.N. (bijna energieneutraal)-overheidsgebouw van de stad is een feit.

De vrijetijdsstudie VT2035 heeft de richting voor de toekomstige vernieuwingen van onze stadsgebouwen: een nieuwe evenementenhal en cultureel centrum ter vervanging van CC het SPOOR.

De revitalisering van het industrieterrein Harelbeke-Zuid is halfweg. De Boerderijstraat-Spoorwegstraat en Venetiëlaan Zuid zijn vernieuwd. De revitalisatie is op het terrein zichtbaar.

De herinrichting van de speelplaats van de Eilandschool tot groene ontmoetingsplaats is zo goed als afgerond. Enkel nog wachten op een gunstige periode voor de groenaanplant.

Het oude politiekantoor is omgevormd tot private appartementen en een gelijkvloerse oogartsenpraktijk. In het verkochte, vroegere stadspand Marktstraat 74 (ex-Welzijndienst) komt er een nieuwe tandartspraktijk met uitweg naar de Twee-Bruggenstraat .

Door de aankoop van iets meer dan 8000 m² grond ten noorden van het Sportcentrum in Bavikhove breidt het trage wegennetwerk stelselmatig uit. De doortrekking van de Doornhoutsevoetweg tot aan de sportsite is ontworpen en klaar voor aanbesteding.

Het ontwerp van de Kervijnstraat is klaar. Dit zal worden voorgelegd aan de bewoners. Voor de Ballingenweg is de rioleringsstudie beëindigd.

Vrijdomkaai

Stedenbouw

De omgevingsvergunning en aanhorigheden werden in de diensten geïmplementeerd en verlopen op kruissnelheid. Het aantal dossiers met stedenbouwkundige handelingen blijft op een gelijk niveau als vorig jaar. In de verkavelingsaanvragen blijft het aantal nieuwe loten klein. Nieuw aan te vragen grote woonwijken met enkel woningen blijven voorlopig uit.

In de bouwstatistieken blijkt dat de appartementsbouw in zijn geheel zeker niet stilgevallen is. Het aantal afgewerkte appartementen (54 woongelegenheden) is dit jaar sterk teruggevallen, wat eerder te wijten is aan de uitzonderlijke hoge piek van 2018. Daarentegen staan een recordaantal appartementen in opbouw, met name 413 woongelegenheden. Dit cijfer was nog nooit zo hoog en was te verwachten gezien de grote aantallen niet-opgestarte appartementen in de voorbije jaren. De grote projecten zoals het woonpark (voormalige Groeninghe Ververij), Westwijk, het Marktplein en ex-site Lano spelen daar een grote rol in, doch de kleinere projecten, gaande van 2 tot 12 appartementen per project, hebben ook een grote impact op het cijfer. Vorig jaar merkten we een zeer sterke daling voor de niet-aangevangen appartementen. Ten aanzien van vorig jaar is er nu een kleine stijging, maar dit getal ligt toch nog lager dan de voorgaande jaren.

Binnen de appartementen vallen de projecten van 'kamerwonen' op. Dit gaat over bestaande situaties die nu boven water komen, in functie van huisvesting van seizoensarbeiders of buitenlandse arbeiders of nieuwe projecten. Opvallend is het gegeven dat dergelijke projecten niet evident zijn naar conformiteit (woningkwaliteit), anders uitgevoerd worden dan vergund, gebruik maken van de wetgeving vakantiewoningen… , waardoor een strikte opvolging noodzakelijk is.

Het aantal voltooide eengezinswoningen is laag, maar wordt dan weer gecompenseerd door een iets groter aantal in opbouw. Dit cijfer kan fluctueren in functie van de datum van afwerking. Het aantal niet-opgestarte woningen blijft stabiel. Voor de eengezinswoningen in het algemeen mogen we de voorbije drie jaar van een stabiele situatie spreken.

Wonen

Het aantal uitbetaalde gevelrenovatiepremies en Doe-het-nu-Duurzaam-premies blijft in het algemeen stabiel.

Het aantal leegstaande woningen blijft rond de 210 schommelen. Dit betekent niet automatisch dat er langdurige leegstand is. Op een inventaristotaal van 216 woningen, zijn er 91 langer dan een jaar genoteerd op de inventaris. Dit jaar is er een uitzonderlijk hoog aantal vrijstellingen op de heffing toegekend, meer dan ¾ omwille van renovatie. Dit getuigt van een activering van de leegstaande panden.

De nieuwe inventaris verwaarlozing start met 64 panden. Dit betekent dat de vaststellingsbrief (105 stuks, zijnde een soort van waarschuwing) er reeds toe leidde dat 41 panden aangepakt werden en bijdragen tot een kwalitatief straatbeeld. In december werd een heffingsreglement goedgekeurd met als doelstelling dit aantal nog te doen afnemen.

Woonwijs beëindigde in 2019 zijn laatste werkingsjaar met de vier oorspronkelijke gemeenten. Het nieuwe subsidiedossier, voor de komende 6 jaar en inclusief Zwevegem, werd door Vlaanderen goedgekeurd in december.

Ruimtelijke ordening

De RUP's Bavikhove Dorp West (inclusief masterplan stedelijke sport- en socioculturele site), RUP Bloemenwijk-Vaarnewijk en RUP Natuurgebied Harelbeke Zuid werden gefinaliseerd.

De RUP's Tramstatie, Treurniet en Vanassche werden opgestart. Deze laatste twee (telkens tot fase startnota) bieden mogelijkheden voor het ontwikkelen van bedrijvigheid, terwijl RUP Tramstatie het oude BPA moet actualiseren en een antwoord bieden op de ruimte rond de geschrapte doortrekking van de Oudstrijderslaan.

In dergelijke voorbereidingen van inrichtings- en uitvoeringsplannen wordt telkens onderzocht hoe dit kan bijdragen tot het realiseren van een bouwshift. Verschillende instrumenten en visies zoals planologische ruil, reconversie, vrijwaren open ruimte, detecteren slecht gelegen locaties (waterhuishouding) en dergelijke kunnen hier een rol in spelen. De stad werd geselecteerd voor het verwevingstraject voor de site Bomarbre-Corex, een begeleidingstraject door de Vlaamse overheid om van leegstand tot een verweven locatie op gebied van economie te komen, in het centrum van de stad.

De dienst is ook betrokken in de locatie-onderzoeken van het Vrije Tijdstraject 2035, wat één van de grote stadswerven lijkt te worden in navolging van het bijna beëindigde haqua-project.

Het stadsvernieuwingsproject haqua nadert stilaan zijn orgelpunt. Voor de Leiewerken werd de opening voorbereid. De grote onderdelen zijn zo goed als voltooid. De resterende werken situeren zich vooral op het openbaar domein van het Moleneiland, waar daarnaast nog een visie op het eindbeeld vorm moet krijgen (te finaliseren RUP). Het Markplein, met zowel de gebouwen als het plein zelf zijn in volle uitvoering.

 

nieuwe markt

Milieu

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning in Vlaanderen vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de meldingsprocedure. In tegenstelling tot de milieuvergunning die een tijdelijk karakter had, krijgt de omgevingsvergunning een permanent karakter, maar de bedrijven moeten wel vaker gecontroleerd worden.

Vanaf 01.01.2019 werden ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning onderdeel worden van de omgevingsvergunning.

Door de invoering van de omgevingsvergunning overlappen de procedures en werkafspraken van de dienst Milieu en dienst Stedenbouw grotendeels. De diensten zijn nog fysiek gescheiden, maar er wordt nauw samengewerkt. Gemengde dossiers, met zowel een stedenbouwkundige (de stedenbouwkundige handelingen 'SH') als milieupoot (de ingedeelde inrichtingen of activiteiten 'IIOA') worden wekelijks samen overlopen en de adviezen worden samengevoegd tot één document. Ook voor de dossiers met enkel een stedenbouwkundig aspect of enkel een milieukundig aspect wordt de inhoudelijke behandeling toch met elkaar besproken indien dit nodig is.

De software, zowel van het Vlaamse overheid als van de eigen softwareleverancier, wordt nog regelmatig bijgesteld.

Toezicht en handhaving

Voor toezicht en controle van klasse 2- en 3-inrichtingen kon het stadsbestuur een beroep doen op de door de gemeenteraad aangestelde toezichthoudende ambtenaren (commissaris van politie, beleidsmedewerker milieu, deskundige milieu). De milieudienst beschikt over een geluidsmeter van het type SVANTEK. Deze geluidsmeter voldoet aan alle vereisten voor het uitvoeren van metingen in functie van de VLAREM-reglementering en de recente regels voor elektronische versterkte muziek. Iedereen die een activiteit organiseert met elektronisch versterkte muziek moet dit bij de stad melden of de nodige vergunningen aanvragen. De voorbije jaren kwam het aantal aanvragen op kruissnelheid, de meeste verenigingen kennen het systeem. In 2019 werden deze aanvragen ingekanteld in het nieuwe systeen van de evenemtenaanvragen, digitaal gekend als het 'evenementenloket'. En waren er tevens betrekkelijk weinig klachten, wat er op wijst dat de organisatoren hun weg gevonden hebben in de regelgeving en zich ook meer aan de afspraken houden.

Voor klachten inzake overtredingen van de Algemene Politieverordening (sluikstort, hondenpoep …) moet de milieudienst beroep doen op de politie.

Voor het toezicht op klasse 1-inrichtingen doet het stadsbestuur een beroep op de afdeling Handhaving van het Vlaamse Departement Omgeving. Ook wordt er vaak in onderling overleg opgetreden, waarbij de gemeentelijk toezichthouder na klachten of een eigen vaststelling contact neemt met het bedrijf en Milieu-inspectie om samen het probleem te bespreken.

De milieudienst is eveneens bevoegd voor de opvolging van de werking van het niet-betalend, gemeentelijk containerpark.

Het publiek kan met klachten over milieu steeds bij de milieudienst terecht. Er is een gratis telefoonlijn (0800 21 202) voor de inwoners. Klachten en vragen worden binnen de 24 uur minstens beantwoord, en er wordt naar gestreefd om aan de oorzaak van de klacht zo snel als redelijk mogelijk is te verhelpen.

Door de Milieudienst werd ook verder ingezet op de verdere digitalisering van het uitgebreide archief met milieuvergunnings- en andere dossiers, dit naargelang de beschikbare tijd op de dienst.

Afval

Het afvalbeleid wordt in Vlaanderen gestuurd via de opmaak van uitvoeringsplannen. De doelstellingen van het gemeentelijk beleid bouwen dan ook in eerste instantie verder op deze doelstellingen uit het uitvoeringsplan.

Basis voor het gemeentelijk beleid is nog steeds de zogenaamde 'Ladder van Lansink'. Afvalpreventie is het eerste aandachtspunt terwijl in de praktijk de benadering van de restfractie een belangrijk evaluatiecriterium van het afvalbeleid is.

Vuilniszakken

Sinds 1 januari 2014 werd in de IMOG-regio een uniforme huisvuilniszak gelanceerd. Het tarief voor deze zak is in de gehele regio (met uitzondering van de stad Kortrijk) gelijk. Met het gratis nummer 0800 21 202 helpt Imog de klant mocht er zich een probleem of fout voordoen in de afwerking van de zak. De prijszetting van de huisvuilniszak werd aangepast zodat het principe 'de vervuiler betaalt' beter kon worden gerealiseerd.

Zwerfvuil

 • In 2019 werden 255 zwerfvuilmeldingen gedaan. Die werden door Effect vzw (Team Rudi) opgeruimd binnen de 48 uur, wat goed was voor 360 uren (45 dagen van 8u/dag).
 • Zwerfvuilactie: stad Harelbeke organiseert een jaarlijkse zwerfvuil-opruimingsweek. Daarbij worden niet enkel de eigen medewerkers aangespoord om actief mee te helpen met de reguliere zwerfvuilophaling, maar wordt de bevolking ook gevraagd om mee de baan op te gaan om zwerfvuil op te ruimen.

Afvalbeleid

 • De milieudienst ondersteunt de aanhoudende inspanningen om de eigen stadsdiensten en departementen correct te laten sorteren en deze afvalstromen goed te laten ophalen en verwerken.
 • Verder gewerkt aan een nieuw afvalbakkenbeleid. Minder vuilnisbakken op betere plaatsen. Plaatsen worden onderzocht door milieudienst en eventuele acties worden opgemaakt.
 • Mobilhomeparking onderzocht en vernieuwde inzamelpunten voorzien om de werklast te verminderen voor de medewerkers.
 • Groepsaankoop peukentegels, peukenpalen, wandasbakken via imog ingeschreven, ook de plaatsing is door milieudienst opgemaakt.
 • Via Mooimakers en Imog zijn er enkele acties ondernomen: 'Hier start de zee' (volledig zelf uitgevoerd, incl. plaatsing), vergroenen glascontainer Eiland, borden Bistierland/Iepersestraat/Ter Abdijhoeve, testfase centrum, borden gebruik/misbruik vuilnisbakken, … . Ook intern zijn acties ondernomen: verplaatsingen glascontainers, opstart verplaatsingen kledijcontainers, sensibilisering tegen sluikstort via borden en dergelijke, optimaliseren GIS-laag …
 • Bermborden om zwerfvuilprobleem aan te kaarten werden in 2018 geplaatst.
 • Repair Café: in 2019 werden er twee edities georganiseerd. Iedereen is er welkom voor het herstellen van klein elektro, ICT, fietsen en kledij.

Recyclagepark

Het containerpark heeft een oppervlakte van 5.185 m² voor het diftarpark en 1.373 m² voor het niet-betalend gedeelte, dat enkel toegankelijk is voor de inwoners van Harelbeke. Diftar op het containerpark brengt het principe van 'de vervuiler betaalt' in de praktijk. Door het aangeboden afval te wegen, kunnen de kosten rechtstreeks worden aangerekend en wordt iedereen individueel gestimuleerd om minder afval te produceren. Iedereen is immers zelf verantwoordelijk voor zijn afvalkost. Het containerpark wordt hiervoor gesplitst in een betalend deel en een niet-betalend deel. Het niet-betalend deel valt onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Het is enkel toegankelijk voor categorie 1-voertuigen van Harelbeke (controle via eID). Het betalende deel wordt volledig door Imog beheerd. De straatzijde van het park werd over de lengte van het hele domein afgebakend met een moderne afsluiting met een halve overkoepeling leunend naar de binnenzijde van het containerpark. Zo kon onder ander het milieustraatje helemaal worden overdekt.

In 2019 werd ook de inkanteling van het Harelbeeks gedeelte van het recyclagepark in de intergemeentelijke recyclageparkwerking voorbereid.

Natuur

De stad heeft zijn intenties om in te zetten op natuur onder andere geformuleerd door het indienen van projecten in het regionaal Groene Sporenproject. Er werden drie gebieden (Plaatsebeek Bavikhove, Spijkerland, Kanaalbos ter hoogte van N391) ingediend. Er werden ook opnieuw enkele initiatieven genomen met het oog op soortenbescherming en het terug zichtbaar maken van de natuur in de stad (slechtvalken-kijkmoment, kunstnesten voor huiszwaluwen …).

Premie huiszwaluwnesten: in 2019 werden 3 aanvragen ingediend om een toelage te ontvangen voor instandhouden bewoonde nesten voor huiszwaluwen. Dit met een totaal van 23 nesten = 90 euro.

Stedelijke Milieu- en Adviesraad

De milieudienst volgt de MINA-raad op. Dit is een door het stadsbestuur opgericht adviesorgaan dat het milieu- en natuurbeleid in Harelbeke opvolgt en adviseert.

In 2019 onderging de stedelijke MiNa-raad een transformatie naar de Klimaatraad.

Klemtoon van Milieu en Natuur werd uitgebreid met Duurzaamheid en Mobiliteit. De MiNa-raad lanceerde een nieuwe oproep naar kandidaten.

De eerste editie ging door op 22 augustus 2019 en kende een mooie opkomst. Op 28 november 2019 was tweede overlegmoment.

Binnen deze werking werd in 2019 opnieuw een (H)Eerlijk ontbijt georganiseerd in het stadspark in mei en was er een duisterniswandeling in Hulste.

Binnen de stedelijke Klimaatraad blijft de werkgroep Harelbeekse kringloopkrachten actief. De Harelbeekse kringloopkrachten zijn vrijwilligers die werken als een gestructureerde werkgroep. Concreet focussen deze zich op hun werking als 'compostmeesters'. Deze ondersteunen ook de werking van de Buurttuin. Daarnaast komen ze op regelmatige basis samen, bemannen de demoplaats op het recyclagepark, zijn ook zichtbaar aanwezig op belangrijke evenementen en ondersteunen acties die er op gericht zijn om de hoeveelheid restafval te doen verminderen.

Natuur- en milieueducatie

Natuur- en milieueducatie (NME) krijgt steeds meer aandacht in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder. Vanuit de milieudienst is er nauw contact met de Harelbeekse scholen en de bevolking rond NME. In het schooljaar 2019-2020 werd het Rainbow Warrior Convenant geïntroduceerd.

Acht Harelbeekse lagere scholen namen deel aan heuse SDG-vorming met als doel uit te groeien als een SDG-school.

Natuur- en milieueducatie (NME) krijgt steeds meer aandacht in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.

Vanuit de milieudienst is er nauw contact met de Harelbeekse scholen en de bevolking rond NME.

In 2019 werden volgende acties rond NME opgevolgd en begeleid:

 • Milieutheater: Voorstelling ism CC het SPOOR:  'BOOMJONG': een intieme, poëtische kindervoorstelling van Jelle Marteel. De voorstelling verdiept zich in de verhouding tussen mens en natuur en hoe deze in en uit evenwicht geraakt. Dit was voor de 2de leerjaren van de Harelbeekse scholen.
 • Wereldwaterdag: op vrijdag 22 maart 2019 werd een gemeentelijke actie opgezet met de Harelbeekse scholen (5de ljr – 195 lln.) waarbij op die dag aandacht werd besteed aan SDG 6 (schoon water en sanitair) en SDG 14 (leven in het water). Wereldwaterdag werd georganiseerd in samenwerking met De Watergroep en de provincie (NME-dienst van De Gavers).
  Sedert 2019 speelt De Watergroep een actievere rol en er waren daar ter plaatse ook heel wat workshops.
 • Kleuterdoedels (ism Jeugddienst): opnieuw 4 woensdagnamiddagen werden ingevuld door de milieudienst met volgende workshops: 1. verteltheater Kamishibai rond'‘Afval', erna een brooddoos personaliseren/pimpen, 2. workshop rond natuur in De Gavers, 3. Bezoek aan De Kringloopwinkel, 4. Landbouwbezoek bij Bart Vandemoortele, varkenshouderij.
 • Infonamiddag rond afval sorteren voor nieuwkomers in Harelbeke: terug werden 2 sessies georganiseerd ism Huis van Welzijn. De sessies worden nu ook ondersteund door Mohamad Othman, toeleider in diversiteit; het maakt de taalbarrière minder moeilijk. Er werd ook ism Huis van Welzijn en dienst Communicatie een folder ontworpen rond afval sorteren, de verschillende afvalstromen worden uitgebeeld in pictogrammen en op uitneembare kaarten, dit maakt het makkelijker als één fractie wijzigt, dit handig kan vervangen worden.
 • Buurttuin: het buurttuinproject werd verder uitgebouwd, er wordt nog steeds met een wachtlijst gewerkt, de allochtone gemeenschap kan ook op de steun van Mohamad Othman rekenen. Mohamad was aanwezig op een infodag rond de werking van de buurttuin. Er zijn ook ideeën om bijvoorbeeld ten gepaste tijde iets met kleuters/scholen te doen op de buurttuin.
 • Big Jump: Goodplanet Belgium is organisator en promotor in België van het initiatief 'Big Jump', een jaarlijkse ludieke actie die plaats vindt om de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht te brengen. De milieudienst organiseerde ism Harelbeekse Kano Vereniging de Big Jump in Harelbeke, op zondag 14 juli sprongen heel wat mensen (+/- 100) ter hoogte van de pontons van de Harelbeekse Kano Vereniging (kanaal Bossuit-Kortrijk).
 • Composteren: vanuit de milieudienst wordt de Harelbeekse compostmeesterwerking ondersteund (onder Mina-Raad). De compostmeesters zijn vakmannen in het composteren. In 2019 werd in het stadhuis met een compostproject gestart Alle organische, composteerbare afval kan nu terecht in een compostvat (parking stadhuis). De personeelsleden hadden de kans een uitleg rond 'composteren' te krijgen.
 • Verder kunnen scholen/verenigingen ook bij de milieudienst het 'kabouterpad' (eerder gericht naar kleuters) en de 'boskoffer' (voor alle graden van het basisonderwijs) ontlenen.

Schattingscommissie

De Milieudienst coördineert de Schattingscommissie ter vaststelling van schade bij een landbouwramp. In 2019 werden er in het kader van de droogte (en vorstschade) 54 aangiftes ingediend, voor een totaal van 568,98 hectare, waarbij door de milieudienst, in samenwerking met de Schattingscommissie afhankelijk van de aard van de dossiers een eerste en tweede vaststelling werd uitgevoerd en de nodige PV's werden opgesteld.

De Milieudienst stuurt ook de opvolging van een aantal andere landbouw- of dierenwelzijngerelateerde zaken, zoals de uitbraak van de Ziekte van Newcastle , opvolging van Salmonella- en botulisme-incidenten, overlast door duiven, ratten, exotenbestrijding enzovoort.

Varia

 • Opmaak nieuw beheerplan Kollegebos, samenkomst omwonenden (samen met communicatie) en opstart velling en aanplant en subsidiedossier.
 • Opmaak nieuw beheerplan Venetiëbos (ook reeds snoeiwerken aan de straatkant en ingang Fluvius).
 • Opvolging beheer van de reeds aanwezige bossen, sommige samen met natuurpunt.
 • Organisatie geboortebos samen met gemeente Deerlijk, provincie en gezinsbonden. Betula pendula werd aangeplant (540 planten).
 • Advies opmaken voor nieuwe verkavelingen, nieuwe parkings, vellen bomen, heraanleg straten, landschapsbedrijfsplannen, … met eventueel bezoek ter plaatse.
 • Opvolgen inname/verharden openbaar groen, inbreuken en groenborgen.
 • Onderzoeken naar waterinfiltratie, ontharden, groene gevels, vergroening en bebloeming.
 • Opvolging subsidie-aanvragen KLE, Duurzaam Hout, REG-premie.
 • Opvolgen van de door aannemers uitgevoerde werken inzake bermbeheer en zomerbebloeming.
 • Samenwerking met de Landschapswacht (opmaak beheerwerken 2019 – Plaatsebeek, knotwerken, extensief beheer, onderhoud poelen, …)
 • Buurttuinsamenwerking: 3 x per jaar samenkomst. Invulling tuintjes, administratief werk, probleembehandeling, opvolging subsidiedossier.
 • Samenkomst zwerfkattenproblematiek Papestuk: opmaak voederpas zwerfkatten.
 • Samenkomsten voor de groenmonitor, tripod opmaak, … alles via Leiedal.
 • Samenwerking met de provincie voor ratten- en exotenbestrijding, 2 samenkomsten om evaluatie op te maken en bij te sturen indien nodig. Aansturen rattenvanger en exotenbestrijder die Facility ter beschikking stelt.
recycleren

Economie en Ondernemen

Het jaar 2019 werd een kanteljaar voor het luik 'ondernemen'. De dienst economie werd mid 2019 versterkt met een beleidsmedewerker economie met als hoofdtaak het uitstippelen van het economisch beleid voor de stad in de komende jaren. Er kwam een visie op tafel die in november 2019 door het schepencollege werd goedgekeurd. De visie omhelst een aantal maatregelen om de lokale economie de komende jaren te ondersteunen en versterken.

De betaalkaart 'Oarelbeke Weireldkoarte' werd gelanceerd – in samenwerking met onder meer citymarketing – en succesvol onthaald door handelaars én bedrijven. Meer dan 80 handelaars tekenden in om de kaart als officieel betaalmiddel te gaan aanvaarden en heel wat Harelbeekse bedrijven kochten de kaart om als eindejaarsgeschenk aan te bieden aan hun personeel. Dit geld vloeit dus integraal terug naar de lokale economie.

Ook het handelscomité kon door de nieuwe wind een aantal succesvolle activiteiten lanceren voor en door handelaars, zoals de inspiratietrip naar RetailDetail in Antwerpen, de eindejaarsactie die maar liefst 150.000 deelnames kende en de dag van de klant waarbij het comité een aantal handelaars in de bloemetjes zette.

Verder werden ook de banden met UNIZO Leiekracht (de plaatselijke UNIZO-afdeling die méér dan 150 leden heeft) verder aangehaald om zo te komen tot een gedragen beleid, en daaruit voortvloeiend succesvolle acties, evenementen en initiatieven.

Oarelbeke Weireldkoarte