Aanvraagformulier sterke drank en/of bier en wijn op gelegenheidsevenement

Persoonsgegevens
Inlichtingen over het evenement
Soort kan bijvoorbeeld een wijkfeest zijn.
Ik doe een aanvraag voor
Ik heb de voorwaarden gelezen en verklaar me akkoord.
Ondergetekende, aanvrager van de vergunning, verklaart kennis te hebben van:
- De wet van 3 april 1953 met betrekking tot drankslijterijen van gegiste dranken.
- De wet van 28 december 1983 inzake het verstrekken van vergunningen voor sterke drank.
- De wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffingen en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijke in dergelijke gevallen.

De aanvrager verbindt zich ertoe alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen na te leven.

De aanvrager is het ermee eens dat deze aanvraag door de stadsdiensten wordt overgemaakt aan de lokale politie ingevolge art. 55.1 van het algemeen politiereglement.