Financiën

In 2018 werkte het departement financiën aan diverse beleidsdocumenten.

 • De jaarrekening 2017 werd in de eerste jaarhelft opgemaakt en goedgekeurd. De jaarrekening van 2017 sloot af met een resultaat op kasbasis van 8,6 miljoen euro en een autofinancieringsmarge van 2,3 miljoen euro.

 • In 2018 werden er in totaal 5 budgetaanpassingen goedgekeurd. Twee budgetwijzigingen werden voorgelegd aan de gemeenteraad (verschuivingen tussen de beleidsdomeinen) en drie interne kredietaanpassingen (verschuivingen binnen de beleidsdomeinen) werden goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen. Aanpassingen doorheen het jaar zijn steeds technisch van aard en passen binnen de uitvoering van het beleid.

 • De opmaak van het budget voor 2019 was op twee vlakken bijzonder.

   • Het budget 2019 vormt de laatste aflevering van het MJP 2014-2019 en is tegelijkertijd het eerste jaar van een nieuwe legislatuur. Een wijziging van het MJP 2014-2019 is hierdoor niet noodzakelijk want deze legislatuur kan de volgende bestuursploeg niet financieel verbinden. Het budget 2019 bevat dan ook enkel bestaande engagementen en moet gezien worden als een overgangsbudget.
   • In functie van de integratie van gemeente en OCMW werd eveneens het budget 2019 voor het OCMW opgemaakt door het departement financiën. Ook het budget van het OCMW is een overgangsbudget en bevat geen nieuwe beleid.

Ondanks het feit dat de budgetten voor stad en OCMW alleen maar bestaande engagementen bevat is het financieel evenwicht voor beide entiteiten bijzonder uitdagend.

In de loop van 2018 werd de integratie van stad en OCMW voorbereid, in samenwerking met de financiële dienst van het Zorgbedrijf. De meeste taken werden overgedragen per 1 januari 2019 en vooral in het najaar van 2018 werden de over te nemen taken geanalyseerd.

De boekhouding van stad en OCMW wordt vanaf 2020 geïntegreerd in één registratiesysteem. In 2019 blijven de twee verschillende systemen nog naast elkaar functioneren. In voorbereiding van deze overgang startte in het najaar van 2018 een project met betrekking tot de opbouw van een nieuw boekhoudplan vanaf 1 januari 2020. Het nieuwe boekhoudplan zal een grote impact hebben de organisatie en daarom werd de werkgroep samengesteld uit medewerkers van de diverse departementen. De uitvoering van het project zal zich voornamelijk situeren in het voorjaar van 2019.

Het departement financiën nam tijdelijk de coördinatie over van de boekhouding van het Bedrijvencentrum. Dit gebeurde naar aanleiding van het vertrek van het departementshoofd WOL. Ondertussen werd de financiële situatie van het Bedrijvencentrum geanalyseerd, de werking van de boekhouding op punt gezet en werden er stappen gezet om de rapportering te verbeteren. Door in te zetten op een gestandaardiseerde digitale registratie zal de nieuwe beleidsmedewerker lokale economie de financiële situatie beter kunnen opvolgen.

In het najaar van 2018 startte een nieuwe beleidsmedewerker op het departement financiën. De invulling van de functie werd wat gewijzigd. Met deze nieuwe invulling willen vooral verder inzetten op een diepgaandere rapportering voor de administratie en het beleid. Daarnaast zal de beleidsmedewerker diverse financiële projecten trekken, meewerken aan de ontwikkeling van de meerjarenplanning en de functie van data protection officer (DPO) uitoefenen.

Cijfergegevens 2018

In 2018 werden er 8.997 inkomende facturen verwerkt en zo'n 2.478 uitgaande facturen en andere vorderingen geboekt in de boekhouding. Daarnaast verwerkte het departement zo'n 3.538 facturen van de vrijetijdssector.

In 2018 werd het nieuwe btw-statuut van de stad van toepassing. Dit had vooral z'n effect op de facturatie binnen het zaalverhuur van de jeugddienst en de dienst cultuur. Bovenop onze omzet uit zaalverhuur en drankverbruik betaalden we 44.000 euro btw aan de staat. Normaliter wordt de btw betaald door de gebruiker maar de stad opteerde bij de invoering eind 2017 om de btw op het verbruik zelf ten laste te nemen.

Tegelijkertijd kon de stad ongeveer 42.000 euro btw recupereren. Dit bedrag ligt iets lager:

 • de aankoop van dranken soms kan gebeuren aan 6% btw terwijl er op de verkoop steeds 21% moet worden gerekend.
 • Een aantal aankoopfacturen die betrekking hebben op 2018 zullen pas worden opgenomen in de btw-aangifte van het 1ste kwartaal 2019.

Let wel: bij de opmaak van het jaarverslag werd de jaarrekening nog niet definitief afgesloten. De cijfers kunnen bijgevolg nog een afwijking vertonen ten opzichte van de jaarrekening.

financiën