Financiën

2019 was in veel opzichten een bijzonder jaar voor het Financiële departement. In de loop van 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 voorbereid en tegelijkertijd werd er gewerkt rond de voorbereiding van een nieuw boekhoudsysteem in functie van de volledige integratie van de stad en OCMW.

Opmaak MJP 2020-2025

In het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen krijgt de nieuwe bestuursploeg een jaar de tijd om een beleidsplan uit te werken voor de komende zes jaar. Elk meerjarenplan is dus voor één jaar legislatuuroverschrijdend. De uitvoering van het lopende meerjarenplan (2014-2019) werd in 2019 dus gefinaliseerd. Ondertussen werkten we aan de uitwerking van een nieuw meerjarenplan voor de periode 2020-2025.

De uitwerking van een meerjarenplan is een intens proces waarin een grote groep mensen betrokken werd. De beleidsmatige invulling werd uitgewerkt door een team van medewerkers van diverse departementen en gecoördineerd door de strategisch planner. De financiële contouren van het meerjarenplan werd voorbereid door het departement financiën in nauw overleg met de beleidsverantwoordelijken.

Bij de start van een nieuwe legislatuur was reeds duidelijk dat het financieel evenwicht heel precair was. Het bestuur stond voor de uitdagende opdracht om nieuw beleid te ontwikkelen en nieuwe (vervangings)investeringen uit te voeren zonder dat de middelen hiervoor aanwezig waren. In februari 2019 rekenden we uit dat er tegen 2025 jaarlijks ongeveer 6,3 miljoen euro nodig is om financieel gezond te blijven, rekening houdende met een grote investeringscapaciteit en ruimte voor nieuw beleid.

In functie van het ambitieuze beleidsprogramma werden de inspanningen verdeeld over verschillende onderdelen:

  • We maakten keuzes binnen het investeringsvolume.
  • We evalueerden onze eigen dienstverlening.
  • Onze partners Fluvia, politiezone en de kerkfabrieken leverden ook inspanningen op hun meerjarenplan. De meerjarenplannen van deze drie partners werden aangepast zodat deze in realiteit goedkoper zijn dan de ambities die ze eerder hadden uitgesproken.
  • Met het Zorgbedrijf Harelbeke werd eveneens de afspraak gemaakt om de exploitatietoelage te laten dalen ten opzichte van 2019.
  • Tot slot pasten we onze fiscaliteit aan. De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden met 20% verhoogd vanaf 2020.

Dankzij, o.a. de dividendenpolitiek van EFIN en Fluvius West, het Fonds Open Ruimte en de bijdrage van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage viel de uiteindelijke inspanning die geleverd moest worden door de Harelbeekse entiteiten wat lager dan initieel ingeschat. Wanneer we de samenvatting maken van de gerealiseerde inspanningen kwamen we tot volgende resultaten:

Grafiek financien 2019
Grafiek financiën 2019

Werking 2019

In 2019 beheerde het departement financiën de boekhouding van zowel de stad als het OCMW. We gebruikten hiervoor twee registratiesystemen, elk met z’n eigen functionaliteiten en structuur.

In de loop van 2019 werd de overgang naar een geïntegreerde boekhouding voor stad en OCMW voorbereid. Vanaf boekjaar 2020 moet de boekhouding van stad en OCMW namelijk geïntegreerd worden in één registratiesysteem.

De twee belangrijkste aspecten van deze omschakeling waren enerzijds de voorbereiding van het nieuwe registratiesysteem en anderzijds de uitwerking van een gezamenlijk boekhoudplan voor stad en OCMW. Het boekhoudplan is het model die we gebruiken om alle financiële transacties te registreren in vakjes. Elke financiële transactie wordt gekoppeld aan meerdere labels (vb. entiteit, algemeen rekeningnummer, beleidsveld, kostenplaats, actie, …). Door de combinatie van de labels op elke transactie kunnen we financiële rapportering opbouwen. De manier waarop de labels zijn uitgewerkt is heel bepalend voor onze toekomstige rapportering en daarom werd er wel wat energie gestopt in de uitwerking van het nieuwe boekhoudplan.

In de loop van 2019 werd de opvolging van de boekhouding van het bedrijvencentrum overgedragen aan de nieuwe overnemer. De overdracht van aandelen werd begin 2020 gefinaliseerd.

Cijfergegevens 2019

De volledige financiële rapportering volgt pas bij de presentatie van de jaarrekeningen voor stad en OCMW.

We geven alvast enkele kerncijfers mee met betrekking tot de besteding van het budget (geen definitieve cijfers):

   

Ontvangsten

Ontvangsten Uitgaven

Uitgaven

Entiteit

Soort budget

Budget

Geboekt

Budget

Geboekt

OCMW

 

9 264 269

8 738 893

9 535 768

8 807 304

 

Exploitatie

7 590 786

7 535 517

7 573 229

7 571 561

 

Investeringen

1 673 483

1 203 376

1 946 142

1 219 347

 

Liquiditeit

 

 

16 396

16 396

STAD

 

52 274 213

42 709 401

56 340 864

44 185 318

 

Exploitatie

37 798 291

38 542 016

36 279 386

34 816 450

 

Investeringen

7 132 866

4 124 329

18 527 191

7 834 581

 

Liquiditeit

7 343 056

43 056

1 534 287

1 534 287