Facility

Groendienst

Verhouding werklast-middelen

Elk jaar wordt het onderhoud van nieuwe stukken groen overgedragen naar de stadsdiensten. Het is de bedoeling om het bestaande en nieuwe groen zo lang mogelijk te onderhouden en te beheren met de bestaande mensen en middelen.

Het aantal personeel op de formatie voor de groendienst bedraagt maximum 35,5 VTE. Hiervan is 2,5 VTE geoutsourcet in 2019.

In 2019 moesten we afscheid nemen van drie personeelsleden na overlijden. In 2019 is een nieuwe startbaan begonnen.

Gedurende het jaar hadden we gemiddeld 35 VTE ter beschikking (inclusief outsourcing).

Overdracht van te onderhouden groen naar de stadsdiensten

In 2019 werd het equivalent van 0,12 voltijdse arbeidskrachten overgedragen.

Om dit nieuw groen te kunnen beheren hebben we in 2019 geen extra VTE aangeworven of geoutsourcet.

Om dit nieuwe groen te kunnen beheren zonder uitbreiding van de personeelsformatie wordt jaarlijks:

 • geïnvesteerd in machines
 • bijgestuurd in technieken (zie verder)
 • geïnvesteerd in opleidingen. In 2019:
  - 9 personen: Optimaliseren groenonderhoud en beheerkennis (Jan van Bogaert);
  - 6 personen: Opleiding kettingzagen ECS 1 (INVERDE).

Heraanleg

Naast 'nieuw' groen werden ook heel wat bestaande plantsoenen en aanplantingen gerenoveerd of opgefrist in eigen regie. Op het hele grondgebied en in quasi elke wijk werd actie ondernomen: 

 • 200 hoogstammige en meerstammige bomen, meestal in maat 16-18 met kluit;
 • 490 heesters, dit zowel met blote wortel als in container;
 • 14 200 vaste planten en siergrassen.

Alles samen voor een oppervlakte van 1 520 m² (vaste planten) + 160 m² (heesters).

Aanplantingen/ projecten die een speciale vermelding verdienen:

 • laatste fase omvorming Berkenlaan;
 • groenscherm met bomen oude BP Harelbeke;
 • aanplant bomen BP Hulste;
 • vijfde en laatste fase omvorming Arendswijk;
 • alle kleinere projecten.

De aanplantingen hebben diverse doelstellingen en uitgangspunten: het verfraaien van het straatbeeld, arbeidsintensieve beplantingen reduceren, het versterken van ecologie en diversiteit, het versterken van de ecosysteemdiensten van ons stadsgroen en uiteraard ook het pesticidenvrij kunnen beheren van onze plantsoenen.

Machines

Er werden verschillende versleten machines vervangen. De belangrijkste nieuwe aankopen zijn die van twee professionele mulching zitmaaiers en de vervanging van het huidig watervat van 2400 liter door een getrokken watervat van 4100 liter. In functie van het beperken van CO2-uitstoot én het verhogen van de ergonomie werden twee accu haagscharen aangekocht.

Bomenbeheer

Het bomenbestand wordt elk jaar kwalitatiever qua eindbeeld en conditie.

2019 was het jaar waarin het bomenbeheerplan werd afgewerkt en voorgesteld. In dit beheerplan worden beheerdoelstellingen opgesteld en een actieplan uitgewerkt.

In 2019 werden volgende boombeheerwerkzaamheden uitgevoerd in eigen regie:

 • Begeleidingssnoei: 1113 bomen
  Dit aantal zal de komende jaren dalen doordat achterstallige begeleidingssnoei wegvalt. Binnen enkele jaren komen we wel op een kantelpunt waarbij deze aantallen terug zullen stijgen door het positief saldo van aanplanten vs. rooien.
  Onderhoudssnoei: 51 bomen
 • Kandelaberen/knotten: 570 bomen
  Dit aantal zal eveneens dalen aangezien gekandelaberde bomen stelselmatig vervangen worden door onderhoudsarme bomen die kunnen uitgroeien tot volwassen bomen: = minder werk + stijgende ruimtelijke kwaliteit!
  Verschil t.o.v. 2018 bedraagt –9 %.

Onderhoudssnoei: 69 bomen door aannemer.

Dit aantal zal geleidelijk stijgen in de toekomst door het stijgend aantal correct beheerde bomen die uitgroeien tot grotere volwassen bomen.

Begraafplaatsen

Dit jaar werd er gekozen om alle omvormingen die de voorbije jaren op al onze begraafplaatsen hebben plaatsgevonden volledig op punt te zetten.

Daarbij werden:

 • alle grindgazonpaden met een minder fraai uitzicht volledig heraangelegd.
 • alle vaste plantenborders eens onder de loep genomen. Stroken waarvan de planten reeds verdwenen waren werden heraangeplant.
 • oude zerken, waarvan de concessies reeds lang beëindigd waren, weggenomen.

In Hulste werden er tussen de zerken vaste planten aangeplant en bij de bredere stroken werden er hoogstammige en meerstammige bomen aangeplant. Hierdoor is het beeld van de begraafplaats in Hulste volledig veranderd van een grijze naar een groene begraafplaats.

Op de begraafplaats Harelbeke Oud werd er aan de kant Beversestraat een groenscherm aangeplant. Een twaalftal hoogstammige bomen zullen er in de toekomst voor zorgen dat er een afscherming is tussen de huizen en de begraafplaats. Ook werd er op deze begraafplaats gekozen om verscheidene grasstroken extensief te beheren, waardoor de begraafplaats een natuurlijker uitzicht heeft en deze meer biodivers wordt.

Op de begraafplaats Harelbeke Nieuw werden er 66 nieuwe grafkelders geplaatst. Er werden 2 nieuwe watertappunten geplaatst, evenals  een nieuwe herdenkingswand in cortenstaal voor de asuitstrooiingen.

Op de begraafplaats Stasegem werd een nieuw watertappunt geplaatst.

Er werden in september op al onze begraafplaatsen in totaal 200 zerken weggenomen naar aanleiding van het beëindigen van de concessie.

Sportvelden en grasmaaien

Veertien voetbalvelden werden geregenereerd (egaliseren met zanderige teelaarde), veertien velden doorgezaaid, negen daarvan werden diepverlucht met vertidrainmachine om de water- en luchthuishouding te verbeteren.

Vier velden werden eveneens gemaaifreesd in functie van verwijderen ongewenste vegetatie én regenereren van het wortelpakket. Vijf velden werden bezand, veertien velden kregen dressbewerking en tien velden werden geschudfreesd.

Alle sportvelden op grondgebied Harelbeke worden in eigen regie gemaaid, bemest, beregend en hersteld volgens de noden.

Oppervlakte = 116.384 m²

Gegevens gazon en andere grasvelden:

 • Intensief gemaaide grasvelden: 266.750 m²
 • Extensief gemaaide grasvelden: 24.886 m²

Diversen

Er werden opnieuw takkenwallen aangelegd.

Het pesticidenvrije verhaal werd in Harelbeke in 2019 volgehouden en versterkt. Om de onkruidgroei in bestaande beplantingen te beheersen wordt onkruid soms manueel gewied, maar meestal gemaaid. Door het maaien wordt een lage stabiele vegetatielaag verkregen waarbij lage onkruiden de overhand nemen op de hogere storingsonkruiden.

Onkruid op verhardingen is natuurlijk een ander verhaal. In Harelbeke wordt deze onkruidgroei beheerst met de geïntegreerde methode. Dit is de combinatie van een mechanische en thermische techniek. Het loof wordt weg geborsteld en nieuw opkomend loof behandeld met heet water.

Voor onze inspanning in 2019 ontvingen we van VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) terug drie bloemensymbolen en twee bijensymbolen.

 

groendienst
groendienst laureaat 2019

Preventie en Bescherming op het Werk

In 2019 werden volgende maatregelen genomen om de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden te verzekeren:

 • Opleiding van personeel.
 • Veiligheidsrondgangen in diverse gebouwen.
 • Evacuatieoefeningen in diverse scholen.
 • Controle branddetectiesystemen in diverse gebouwen.
 • Uitvoeren van kleine herstellingen aan infrastructuur.
 • Legionellabeheersplannen opvolgen en bijhouden.
 • Diverse staalnames ifv legionellabeheersing.
 • Opleiden nijverheidshelpers.
 • Investeren in veilige en professionele machines voor de groendienst.
 • Investeren in veilige en professionele machines voor het stadsdepot.
 • Huren van een aangepaste hoogwerker ifv snoeiwerken.
 • Huren van een aangepaste hoogwerker ifv het plaatsen van kerstverlichting.
 • Aankoop PBM's (o.a. kettingzaagbroek).
 • Uitbesteden van snoeiwerken voor hoogstammige bomen.
 • Uitbesteden raampoets op hoogte.
 • Herstellen gasdetectiecentrales (+ vervangen).
 • Opstart Play-it-safe.
 • Brandhaspels vervangen in diverse gebouwen.
 • Twee elektrische borden vervangen.
 • Hydraulische olie lift stadhuis en bibliotheek vervangen.
 • Herinrichten loketten burgerzaken.
 • Akoestiek verbeteren in Peter Benoitmuseum.
 • Akoestiek verbeteren in lerarenlokaal school centrum.
 • Leuning aan trappen in de bibliotheek.
 • Zonnewering cultuurdienst.
 • Vernieuwen deel brandblusapparaten.
 • Ultimo software voor inventaris arbeidsmiddelen.

Volgende opleidingen vonden plaats:

 • EHBO-opfris voor alle hulpverleners.
 • EHBO-basisopleiding sportdienst.
 • Heftruckbestuurder basis.
 • BA4 veilig werken met elektriciteit.
 • BA5 veilig werken met elektriciteit voor vakmensen.
 • Beperken fysieke belasting.
 • Veilig werken met ladders & stellingen.
 • Veilig werken langs de openbare weg.
 • Klimtechnieken basisopleiding.
 • Werken met een hoogwerker.

Arbeidsongevallen – frequentiegraad (Feg)

De frequentiegraad geeft het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag werkverlet weer per 1.000.000 gewerkte uren. Het cijfer mag je delen door 2 om ongeveer tot het aantal ongevallen op jaarbasis te komen (we presteren namelijk bijna 500.000 uren per jaar).

 

grafiek arbeidsongevallen
Grafiek arbeidsongevallen

Energie

In het jaar 2019 volgden we de verbruiken via een externe en interne energieboekhouding grondig op. Regelmatig worden de meterstanden genoteerd waardoor we een betere inzicht krijgen welk causaal verband aan de verbruiken zijn verbonden.

2019 is ook het jaar dat we overschakelen op het warmtenet. De exacte verbruiken hiervan hebben we nog niet binnen gekregen van Fluvius. De waarden zijn gebaseerd op een realistische schatting.

In 2020 versmelten we onze interne en externe energieregistratie in een nieuw energiemanagementprogramma E-lyse. Gebouwverantwoordelijken en technische medewerkers kunnen via tablet en/of smartphone de meterstanden invullen en hebben meteen inzage in het verbruik. Ze worden meteen verwittigd bij abnormale verbruiken waardoor korter op de bal kan gespeeld worden.

 

Energie
Energie