Facility

Groendienst

Verhouding werklast-middelen

Elk jaar wordt het onderhoud van kleine en minder kleine stukken groen overgedragen naar de stadsdiensten. Het is de bedoeling om het bestaande en nieuwe groen zo lang als mogelijk te onderhouden en te beheren met de bestaande mensen en middelen.

Het aantal personeel op de formatie voor de groendienst bedraagt maximum 35,5 VTE. Hiervan is 2,5 VTE geoutsourcet in 2018.

In 2018 verlieten twee personeelsleden de facilitaire dienst. Eén personeelslid migreerde naar het departement grondgebiedszaken (milieu). Twee personeelsleden bevorderden naar respectievelijk ploegverantwoordelijke en vakman. Eén contract van startbaan werd omgezet naar een contract als onderhoudsmedewerker. In 2019 gaan we op zoek naar een nieuwe startbaan. Er kwam een nieuwe onderhoudsmedewerker bij.

Gedurende het jaar hadden we gemiddeld 35 VTE ter beschikking (inclusief outsourcing). 

Overdracht van te onderhouden groen naar de stadsdiensten

In 2018 werd het equivalent van 0,17 voltijdse arbeidskrachten overgedragen

Om dit nieuw groen te kunnen beheren hebben we vanaf 2018 een halve VTE extra geoutsourcet tot 2,5 VTE.

Om dit nieuwe groen te kunnen beheren zonder uitbreiding van de personeelsformatie wordt jaarlijks:

 • geïnvesteerd in machines
 • bijgestuurd in technieken (zie verder)
 • geïnvesteerd in opleidingen in 2018
  - 8 personen: Werken met bosmaaier en veiligheid (PCLT)
  - 3 personen: Techniek van hagen en massieven scheren (intern)

Heraanleg

Naast ‘nieuw’ groen werden ook heel wat bestaande plantsoenen en aanplantingen gerenoveerd of opgefrist in eigen regie. Op het ganse grondgebied en in quasi elke wijk werd vernieuwd: 

 • 251 hoogstammige en meerstammige bomen, meestal in maat 16-18 met kluit;
 • 2 615 heesters, dit zowel met blote wortel als in container;
 • 23 265 vaste planten en siergrassen.

Alles samen voor een oppervlakte van 2480 m² (vaste planten) + 554 m² (heesters)!

De aanplantingen/ projecten die een speciale vermelding verdienen:

 • Voortuinen AHA!
 • Omvorming groenzone Harlemboislaan inclusief speelnatuur
 • Begraafplaatsen Hulste en Stasegem
 • Evangeliestraat
 • Citronde Beneluxlaan

De aanplantingen hebben diverse doelstellingen en uitgangspunten: het verfraaien van het straatbeeld, arbeidsintensieve beplantingen reduceren, het versterken van ecologie en diversiteit, het versterken van de ecosysteemdiensten van ons stadsgroen en uiteraard ook het pesticidenvrij kunnen beheren van onze plantsoenen.

Machines

Er werden bestaande versleten machines vervangen. Ook werden opnieuw in functie van het beperken van CO2-uitstoot én het verhogen van de ergonomie twee extra accupacks aangekocht en twee accu-bosmaaiers + één accu-bladblazer.

Bomenbeheer

Het komt erop neer dat het bomenbestand jaar na jaar kwalitatiever wordt qua eindbeeld en conditie. Het systematisch vervangen van onze arbeidsintensieve eindbeelden, de zogenoemde snoeivormen zoals kandelaberen, om mooiere, gezondere en waardevollere bomen te verkrijgen die daarenboven veel minder onderhoud vergen.

In 2018 werden volgende boombeheerwerkzaamheden uitgevoerd in eigen regie:

 • Begeleidingssnoei: 1219 bomen
  Dit aantal zal de komende jaren dalen doordat achterstallige begeleidingssnoei wegvalt.
  Onderhoudssnoei: 175 bomen
 • Kandelaberen/knotten: 622 bomen
  Dit aantal zal eveneens dalen aangezien gekandelaberde bomen stelselmatig vervangen worden door onderhoudsarme bomen die kunnen uitgroeien tot volwassen bomen: = minder werk + mooier straatbeeld!
  Verschil t.o.v. 2017 bedraagt –9 %

   

Onderhoudssnoei: 238 bomen door aannemer
Dit aantal zal geleidelijk stijgen in de toekomst door het stijgende aantal correct beheerde bomen die uitgroeien tot grotere volwassen bomen. Verschil t.o.v. 2017 bedraagt +34 %.

In de Politieke Gevangenenstraat werden door een externe aannemer 111 bomen verwijderd. 4 esdoorns, 17 essen, 44 populieren, 7 kerselaars en 39 lindes.

Begraafplaatsen

Zoals de voorbije jaren werd er nog steeds ingezet in het omvormen naar parkbegraafplaatsen, o.a. naar pesiticidenreductie, functionaliteit, onderhoudsintensiteit en diversiteit.

Op al onze begraafplaatsen hebben we begin dit jaar aan iedere ingang nieuwe infoborden geplaatst. Zo kunnen we nu de bezoekers op een kwalitatieve wijze informeren. Alle verschillende types borden die her en der op onze begraafplaatsen stonden en een afschuwelijk beeld gaven zijn voor eens en altijd verwijderd.

Ook werd er dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van stickers. Op deze stickers komt er persoonlijke info over de concessie. Zo zijn we wettelijk volledig in orde en weten de nabestaanden onmiddellijk welke stappen ze moeten ondernemen.

Op de begraafplaatsen Harelbeke Nieuw, Hulste en Stasegem werden de urnenvelden zonder concessie (gewone grond) onder handen genomen. Terwijl er vroeger tussen de urnenkelders een diversiteit van steenslag lag hebben we dit aangepast naar een uniform geheel. Er werd overal een afboording in cortenstaal geplaatst en overal ligt er nu hetzelfde rolgrind.

In Stasegem werd het bestaande urnenveld uitgebreid met 48 urnenkelders. Het volledige urnenveld werd aangeplant met 5 meerstammige bomen en een 450 vaste planten.

In Hulste werden de oudstrijderszerken gerenoveerd. Aangezien de 95 kopstukken te dicht bij de bestaande haag stonden worden ze 1 meter naar voor gebracht en op een betonsokkel geplaatst. Voor de kopstukken is er rolgrind geplaatst, zo kunnen de nabestaanden bloemstukken en steentjes leggen. Achter de kopstukken werden er 1500 groenblijvende vaste planten aangeplant.

Ten slotte werd in Bavikhove Oud het urnenveld uitgebreid met een extra vak van 44 urnenkelders. Tussen dit nieuw vak en het bestaande vak werd een doorgang gecreëerd. Dit om een fluïde doorstroming te krijgen tijdens begrafenissen en drukke periodes.

Sportvelden en grasmaaien

Veertien voetbalvelden werden geregenereerd (egaliseren met zanderige teelaarde), veertien velden doorgezaaid, acht daarvan werden diepverlucht met vertidrainmachine om de water- en luchthuishouding te verbeteren.

Drie velden werden eveneens gemaaifreesd in functie van verwijderen ongewenste vegetatie én regenereren van het wortelpakket. Drie velden werden bezand, twaalf velden kregen dressbewerking en tien velden werden geschudfreesd.

Het grasveld aan de sprokkels in Hulste werd genivelleerd met teelaarde en werd doorgezaaid.

Alle sportvelden op grondgebied Harelbeke worden in eigen regie gemaaid, bemest, beregend en hersteld volgens de noden.
Oppervlakte = 116.384 m²

Gegevens gazon en andere grasvelden:

 • Intensief gemaaide grasvelden: 266.750 m²
 • Extensief gemaaide grasvelden:  24.886 m²

Diversen

Er werden diverse takkenwallen aangelegd.

Er werden in het kader van de herdenking van ‘De Groote Oorlog’ opnieuw 100 m² klaprozen ingezaaid aan CC het SPOOR. Eveneens werd een vredesboom geplant op die locatie.

Het pesticidenvrije verhaal werd in Harelbeke in 2018 verder uitgebouwd. Om de onkruidgroei in bestaande beplantingen te beheersen wordt onkruid soms manueel gewied, maar meestal gemaaid. Door het maaien wordt een lage stabiele vegetatielaag verkregen waarbij lage onkruiden de overhand nemen op de hogere storingsonkruiden.

Onkruid op verhardingen is natuurlijk een ander verhaal. In Harelbeke wordt deze onkruidgroei beheerst met de geïntegreerde methode. Dit is de combinatie van een mechanische en thermische techniek. Het loof wordt weg geborsteld en nieuw opkomend loof behandeld met heet water.

personeel groendienst

Preventie en Bescherming op het Werk

In 2018 werden naast het vele papierwerk zoals maandverslagen, veiligheidsadviezen, aankoopadviezen, indienstellingsverslagen en risicoanalyses volgende maatregelen genomen om de veiligheid van onze werknemers te verzekeren.

 • Opleiding van personeel.
 • Veiligheidsrondgangen in diverse gebouwen.
 • Evacuatieoefeningen in diverse scholen.
 • Controle branddetectiesystemen in diverse gebouwen.
 • Aanbrengen van veiligheidssignalisatie in diverse gebouwen.
 • Uitvoeren van kleine herstellingen aan infrastructuur.
 • Toolboxmeetings in de facilitaire diensten.
 • Legionella-beheersplannen opvolgen en bijhouden.
 • Diverse staalnames in functie van legionellabeheersing.
 • Opleiden nijverheidshelpers.
 • Investeren in veilige en professionele machines voor de groendienst.
 • Investeren in veilige en professionele machines voor het stadsdepot.
 • Investeren in veilige en professionele machines voor de begraafplaatsen.
 • Het uitbreiden of vernieuwen van het poetsgerief op diverse diensten.
 • Periodiek onderhoud gasdetectiekoppen voor gasdetectie alarm in school Bavikhove.
 • Periodiek onderhoud gasdetectiekoppen voor gasdetectie-alarm in de jeugddienst.
 • Periodiek onderhoud gasdetectiekoppen voor gasdetectie-alarm in sporthal Bavikhove.
 • Huren van een aangepaste hoogwerker in functie van snoeiwerken.
 • Huren van een aangepaste hoogwerker in functie van het plaatsen van kerstverlichting.
 • Risicoanalyse van diverse elektrische installaties in verschillende gebouwen.
 • Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen gerelateerd aan begraafplaatsen.
 • Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen voor de leerlingen van het kunstonderwijs.
 • Aankoop signalisatievesten voor de gemachtigde toezichters.
 • Aanpassen van de loketten in de dienst burger en welzijn.
 • Plaatsen van verwarming in het bureel van de milieudienst.
 • Aanpassen van de infrastructuur van de kunstacademie aan de hedendaagse normen.
 • Plaatsen van een nieuwe warmwaterinstallatie en leidingen in de onderbouw stadsdiensten op de site De Mol conform de Legionellawetgeving.
 • IJken van de meettoestellen.
 • Plaatsen van een testnippel op diverse gasinstallaties.
 • Verbeteren van het klimaat door de aansluiting van de verwarming op het warmtenet en het vernieuwen van de sturing in de centrumschool.
 • Verbeteren van het klimaat door de aansluiting van de verwarming op het warmtenet en het vernieuwen van de sturing in de muziekschool.
 • Preventief vervangen van de hefkabels voor diverse poorten.
 • Uitbesteden van snoeiwerken voor hoogstammige bomen.
 • Aankoop van 4 nieuwe kettingzaagbroeken.
 • Bouwen van een nieuwe school (School Zuid) aangepast aan de huidige normen.
 • Verbeteren van het klimaat in de bibliotheek door het plaatsen van nieuwe cv-ketels en een nieuwe sturing voor de verwarming.

Ook werden verschillende specifieke opleidingen in functie van preventie en bescherming op het werk gevolgd.

 • Opfrissingssessies EHBO Helper
 • BA4 veilig werken met elektriciteit
 • Opleiding vorklifttruck basis
 • Opleiding hoogwerker basis en opfris
 • Opleiding veilig werken met een bosmaaier
preventie

Energie

In het jaar 2018 hebben we de verbruiken via een externe en interne energieboekhouding grondig opgevolgd. Regelmatig worden de meterstanden genoteerd waardoor we een betere inzicht krijgen welk causaal verband aan de verbruiken zijn verbonden. Met deze info, konden we doelgerichter onze energiebesparende maatregelen aansturen.

Op niveau van elektriciteit merken we een fikse daling. We hebben vorige legislatuur vooral geïnvesteerd in LED-verlichting (feestzaal TSAS, centrumschool, muziekschool, sportzaal Vlasschaard, veldverlichting,…) en 10 kilowattuur per jaar zonnepaneel-installaties. Ook een bestemmingswijziging van een gebouw kan maken dat er minder verbruik is (bv. school Bavikhove: Chiro/muziek-/kunstklassen). In 2018 is de elektrische accumulatie in de muziekschool volledig weggevallen en vervangen door het warmtenet.

Op niveau van gasverbruik, doen we het ook niet slecht. Systematische vervangingen van verouderde stookketels door hoogwaardige condensatieketels en het plaatsen van nieuwe sturingen, maken dat we gestaag een daling krijgen in verbruik. Met de koppeling van een aantal gebouwen op het warmtenet, zal nog meer CO2-verbruik worden bespaard in de toekomst.

Waterverbruik is een niet te onderschatten issue. Lekkende installaties doen in beperkte mate de CO2-uitstoot stijgen. Maar een sluipverbruik kan een enorme impact hebben op ons budget. Vandaar dat een aantal gebouwen (zoals CC het SPOOR, TSAS, scholen …) een digitale waterteller hebben om abnormaliteiten sneller op te sporen. Daarenboven zijn de sporthal de Vlasschaard en de kleedkamers van het Forestiersstadion uitgerust met geautomatiseerde sproeikoppen, alsook werden watervrije urinoirs geplaatst in de Dageraad en in de Vlasschaard. Bij iedere grondige renovatie of nieuwbouw, werden regenputten geplaatst (Zuiderkouter, School Zuid, Centrumschool …).

Een volledig overzicht van het energieverbruik per gebouw kan men terugvinden in het energierapport van Fluvius of via de energieboekhouding van de facilitaire dienst.

zonnepaneel