Burgerzaken

Bevolkingscijfers

Op 31 december 2019 klokte de stad Harelbeke af op een inwonersaantal van 28 473. De stijging van 334 inwoners volgt de trend van voorgaande jaren.

De bevolkingsaangroei komt zowel door de natuurlijke bewegingen van geboortes en overlijdens als door het saldo van inwijkingen en uitwijkingen. In 2019 is het saldo van in- en uitwijking sterker dan de natuurlijke aangroei: 63 vs 308. We zien dat de totale aangroei (op weg naar de 30 000 inwoners) in 2019 op 371, boven het cijfer van de voorbije jaren zit.

De spreiding van de bevolking over de deelgemeenten wijzigt licht ten aanzien van voorgaande jaren:

  • Harelbeke 75 %, waarvan 7.02 % niet-Belgen
  • Bavikhove 13 %, waarvan 2,54 % niet-Belgen
  • Hulste 11 %, waarvan 4,77 % niet-Belgen

In Harelbeke zijn er bijna evenveel vrouwen als mannen: 49,89 % ten opzichte van 50,11 %.

De bevolkingspiramide van de stad vertoont een vrij gelijkmatige verdeling over de leeftijdsjaren heen, met een natuurlijke uitdunning naar boven toe. Vrouwen zijn in de hogere leeftijden iets talrijker dan mannen.

Er zijn niet echt uitgesproken leeftijdscategorieën die groter zijn in aantal. De leeftijd van 53- tot 62-jarigen is het grootst in Harelbeke. Bij de niet-Belgen vormen de groep 28- tot 44-jarigen het grootste aantal.

De stad telt 12 474 gezinnen. Dit is een stijging van 247 gezinnen ten aanzien van 2018.

Er zijn 26 716 (93,83 %) Belgische inwoners in Harelbeke tegenover 1 757 (6,17 %) niet-Belgen.

64 % van de niet-Belgen zijn EU-burgers, waarbij de Roemeense nationaliteit met 250 personen koploper is. Polen volgt met 229 inwoners. Voor niet-EU-burgers is de Marokkaanse nationaliteit het meest vertegenwoordigd met 253 personen.

Cijfers burgerlijke stand

De stad verwelkomde 1 jongen die in Harelbeke geboren werd in 2019. Het aantal erkenningen van kinderen daalde opnieuw lichtjes van 82 in 2018 naar 68 in 2019.

25 dossiers nationaliteit werden ingeschreven in de registers, tegenover 39 in 2018.

Er waren 2 naamswijzigingen in 2019 en 8 voornaamswijzigingen. Sinds augustus 2018 moeten burgers zich voor voornaamswijzigingen niet langer richten tot de minister van Justitie, wel tot de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Er werden 88 huwelijken voltrokken in 2019. Dit zijn 24 huwelijken minder in vergelijking met vorig jaar.

Er werden 74 overlijdensaktes opgemaakt in 2019, 42 minder dan vorig jaar.

Identiteitsdocumenten

Er werden 1 042 elektronische identiteitskaarten aangevraagd voor volwassenen en 924 voor kinderen. Er werden zo'n 358 elektronische vreemdelingenkaarten afgeleverd en 112 biometrische vreemdelingenkaarten.

In 2018 werden 1 137 biometrische reispassen aangevraagd.

Verkiezingsjaar

2019 was met de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen op zondag 26 mei een verkiezingsjaar. 700 inwoners (met uiteraard een bezoekerspiek in april en mei) kwamen naar de dienst Burgerzaken met vragen over de verkiezingen: ze wilden een volmacht geven of hadden een duplicaat van hun stembrief nodig. De dienst Burgerzaken was - zoals met elke verkiezing – open op zondag 26 mei 2019.

Aantal bezoekers

Het aantal effectieve loketbezoeken bij Burgerzaken daalde opnieuw in 2019 ten aanzien van 2018. We kregen zo'n 5 000 bezoekers minder over de vloer omdat de identiteitskaarten nu langer geldig zijn (11 371 kaarten in 2018 tov 5 911 in 2019).

De loketten van Burgerzaken bedienden zo'n 408 klanten per week en gemiddeld 19 bezoekers per openingsuur. Een gemiddelde weekdag telt zo'n 47 bezoekers tussen 9 en 12 uur. Op donderdagavond tussen 16u en 19 uur piekt het bezoekersaantal gemiddeld tot zo'n 88 personen, met een uitschieter van 125 bezoekers.

Op zaterdagvoormiddag komen gemiddeld zo'n 31 bezoekers tussen 9 en 12 uur langs. Op vrijdagmiddag komen tussen 12 en 14 uur zo'n 19 personen langs. Aan het snelloket aan de onthaalbalie kwamen 2 650 bezoekers langs voor het afhalen van reispassen en rijbewijzen.

De stad ging in 2019 zo'n 35 keer op huisbezoek bij mensen die zelf niet meer tot aan het stadhuis kunnen komen. Huisbezoeken gebeuren bij bedlegerige burgers, burgers die een langdurige opname kennen en burgers die zich absoluut niet meer kunnen verplaatsen.

Snelloket = minder wachten

Bepaalde documenten kunnen afgehaald worden aan de onthaalbalie van het stadhuis, waardoor burgers sneller kunnen worden bediend en hun wachttijd wordt verkort.

Er werden in 2019 1 122 reispassen en 1 528 rijbewijzen afgehaald. Dit zijn minstens 2 650 burgers die amper hoefden te wachten en bijgevolg ook niet in de wachtrij van het loket burgerzaken terechtkwamen.

Ook andere snel op te halen documenten worden klaargelegd aan de onthaalbalie.

E-loket

Ook in 2019 werd het e-loket goed gebruikt. Dankzij de volautomatische formulieren van Cevi is er voor heel wat zaken geen tussenkomst meer nodig van een medewerker. De burger ontvangt de attesten en documenten onmiddellijk in zijn mailbox.

Het aantal aanvragen van allerlei attesten of aktes burgerzaken blijft stijgen. Er werd 1 838 keer gebruik gemaakt van het e-loket. Dat zijn 443 aanvragen meer dan in 2018.

De producten adreswijzigingen (456) en uittreksels strafregister (755) werden het meeste aangevraagd via het e-loket.

bevolking