Burgerzaken

Bevolkingscijfers

Op 31 december 2018 klokte de stad Harelbeke af op een inwonersaantal van 28.139. De stijging van 260 inwoners volgt de trend van voorgaande jaren. De bevolkingsaangroei situeert zich voornamelijk bij de niet-Belgen: +117 in 2018.
 

De bevolkingsaangroei komt zowel door de natuurlijke bewegingen van geboortes en overlijdens als door het saldo van inwijkingen en uitwijkingen. In 2018 is dat ongeveer gelijkwaardig verdeeld: 56% vs 43%. We zien dat de totale aangroei (op weg naar de 30.000 inwoners) een stukje lager ligt dan vorige jaren, namelijk minder dan 100, waar we anders meestal boven de 150 tot 190 zitten.

De spreiding van de bevolking over de deelgemeenten wijzigt heel licht ten aanzien van voorgaande jaren:

  • Harelbeke 75 %, waarvan 6,46 % niet-Belgen
  • Bavikhove 13 %, waarvan 2,19 % niet-Belgen
  • Hulste 11 %, waarvan 2,17 % niet-Belgen

In Harelbeke zijn er bijna evenveel vrouwen als mannen: 49,9 % ten opzichte van 50,1 %.

De bevolkingspiramide van de stad vertoont een vrij gelijkmatige verdeling over de leeftijdsjaren heen, met een natuurlijke uitdunning naar boven toe. Vrouwen zijn in de hogere leeftijden iets talrijker dan mannen.

Er zijn niet echt uitgesproken leeftijdscategorieën die groter zijn in aantal. De leeftijd van 52 tot 60-jarigen is het grootst in Harelbeke. Bij de niet-Belgen vormen de groep 28- tot 37-jarigen het grootste aantal.

De stad telt 12.227 gezinnen. Dit is een daling van 10 gezinnen ten aanzien van 2017.

Er zijn 26.534 (94,3 %) Belgische inwoners in Harelbeke tegenover 1.605 (5,7 %) niet-Belgen. Het aandeel niet-Belgen in Harelbeke stijgt met 0,36 % ten opzichte van 2017.

63 % van de niet-Belgen zijn EU-burgers, waarbij de Roemeense nationaliteit met 225 personen koploper is. In 2017 was dat nog de Poolse nationaliteit die in 2018 met 222 vertegenwoordigd is. Voor niet-EU-burgers is de Marokkaanse nationaliteit het meest vertegenwoordigd met 252 personen (37 %).

Cijfers burgerlijke stand

De stad verwelkomde 1 meisje dat in Harelbeke geboren werd in 2018. Het aantal erkenningen van kinderen daalde opnieuw lichtjes van 82 in 2017 naar 68 in 2018. Er werd 1 adoptieakte opgemaakt.

39 dossiers nationaliteit werden ingeschreven in de registers.

Er waren geen naamswijzigingen in 2018, maar wel 19 voornaamswijzigingen. Sinds augustus 2018 moeten burgers zich niet langer richten tot de minister van Justitie, wel tot de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Er werden 112 huwelijken voltrokken in 2018. Dit zijn 5 huwelijken minder in vergelijking met vorig jaar.

De stad maakte 116 overlijdensaktes op van inwoners, en 1 overlijdensakte van een niet-inwoner die overleden is binnen de gemeente.

Identiteitsdocumenten

Er werden 3.822 elektronische identiteitskaarten aangevraagd voor volwassenen en 911 voor kinderen. Er werden zo'n 283 elektronische vreemdelingenkaarten afgeleverd en 127 biometrische vreemdelingenkaarten.

In 2018 werden 1.259 biometrische reispassen aangevraagd.

Aantal bezoekers

Het aantal effectieve loketbezoeken bij Burgerzaken daalde opnieuw in 2018 ten aanzien van 2017.

De loketten van Burgerzaken bedienden zo'n 527 klanten per week en gemiddeld 23 bezoekers per openingsuur. Een gemiddelde weekdag telt zo'n 53 bezoekers tussen 9 en 12 uur. Op donderdagavond tussen 16u en 19 uur piekt het bezoekersaantal gemiddeld tot zo'n 109 personen, met een uitschieter van 143 bezoekers.

Op zaterdagvoormiddag komen gemiddeld zo'n 49 bezoekers tussen 9 en 12 uur langs. Op vrijdagmiddag komen tussen 12 en 14 uur zo'n 24 personen langs. Aan het snelloket aan de onthaalbalie kwamen 2.740 bezoekers langs voor het afhalen van reispassen en rijbewijzen.

De stad ging in 2018 zo'n 90 keer op huisbezoek bij mensen die zelf niet meer tot aan het stadhuis kunnen komen. Dit is opnieuw een stijging. Huisbezoeken gebeuren bij bedlegerige burgers, burgers die een langdurige opname kennen en burgers die zich absoluut niet meer kunnen verplaatsen.

Snelloket = minder wachten

Bepaalde documenten kunnen afgehaald worden aan de onthaalbalie van het stadhuis, waardoor burgers sneller kunnen worden bediend en hun wachttijd wordt verkort.

Er werden in 2018 1.022 reispassen en 1.718 rijbewijzen afgehaald. Dit zijn minstens 2.740 burgers die amper hoefden te wachten en bijgevolg ook niet in de wachtrij van het loket burgerzaken terechtkwamen.

Ook andere snel op te halen documenten worden klaargelegd aan de onthaalbalie.

E-loket

Ook in 2018 werd het e-loket goed gebruikt. Eind april schakelde de stad over van ambachtelijke webformulieren naar een volautomatisch e-loket van Cevi. Dit zorgt er voor dat er voor heel wat zaken geen tussenkomst meer nodig is van een medewerker en de burger de attesten en documenten onmiddellijk in zijn mailbox ontvangt.

Het aantal aanvragen van allerlei attesten of aktes burgerzaken blijft stijgen. Er werd 1.395 keer gebruik gemaakt van het e-loket. Dat zijn 226 aanvragen meer dan in 2017.

De producten adreswijzigingen (399) en uittreksels strafregister (596) werden het meeste aangevraagd via het e-loket.

bevolking