Besluiten

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en art 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20.04.2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het decreet lokaal bestuur (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur.

Achter de knop "Schepencollege - Vast bureau OCMW" vind je:

 • De actuele samenstelling van het college van burgemeester en schepenen;
 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen (geschoond verslag);
 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau (geschoond verslag);

Achter de knop "Gemeenteraad - OCMW-raad" vind je:

 • De actuele samenstelling van de gemeenteraad;
 • De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad (toelichtingsnota);
 • De agenda van de gemeenteraad;
 • De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de OCMW-raad (toelichtingsnota);
 • De agenda van de OCMW-raad;
 • De goedgekeurde notulen van de gemeenteraad (openbaar gedeelte);
 • De goedgekeurde notulen van de OCMW-raad (openbaar gedeelte);

Achter de knop "Burgemeester - Voorzitter" vind je:

 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de burgemeester;
 • De lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de voorzitter van het vast bureau;

Andere informatie vind je via de linken hieronder:
 

 • De lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de welzijnsverenigingen met zetel in de gemeente (Zorgbedrijf Harelbeke);
 • De actuele samenstelling van de adviesraden en overlegstructuren van de gemeente;
 • Het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende uitgaven en ontvangsten voor stad, OCMW en welzijnsvereniging met maatschappelijke zetel inde gemeente (Zorgbedrijf Harelbeke);
 • De gecoördineerde deontologische codes van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen;
 • De gecoördineerde deontologische codes van de OCMW-raad, vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst;
 • De gecoördineerde deontologische code voor het gemeentepersoneel;
 • De gecoördineerde deontologische code voor het OCMW-personeel;
 • De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
 • De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel;
 • De gecoördineerde versie van de belastingreglementen en de retributiereglementen;
 • De gecoördineerde tekst van de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (projectverenigingen, dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen);
 • De gecoördineerde statuten van de verenigingen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is.