Ophokplicht vanaf 2 februari om 12 uur

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden.

Ten gevolge deze situatie zullen de maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

Vanaf donderdagmiddag 02.02.2017 zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Deze maatregelen werden genomen als gevolg van het verschijnen van het H5N8 vogelgriepvirus in Europa eind oktober 2016. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is zeer pathogeen voor zowel pluimvee als verschillende soorten wilde vogels.

Het H5N8-virus is een klassiek hoogpathogeen virus. Het kan zich snel verspreiden en zal gemakkelijk kippen en kalkoenen besmetten en daar veel sterfte veroorzaken. Er zijn voor dit virus nog geen problemen bij de mens gemeld.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.        

Een overzicht van de maatregelen, die van toepassing zijn in ons land, is terug te vinden in het volgende document: maatregelen

De controle op het naleven van de ophokregeling zal door de politie en de controleurs van het FAVV worden uitgevoerd.

Bij het vaststellen van een overtreding zal de pluimveehouder worden aangemaand om zich in orde te stellen binnen een termijn van maximaal 24 uren. Indien de meegedeelde termijn verstreken is en er geen doeltreffend gevolg aan de aanmaning is gegeven, dan zal het FAVV een proces-verbaal opstellen en overgaan tot inbeslagname en desgevallend het doden van de betrokken dieren.

 

Aangemaakt op: 02/02/2017

Reactie toevoegen

Reacties

Beste, word er ook weergegeven wanneer de ophokplicht niet meer telt.